Dentálny hygienik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Dentálny hygienik

Dentálny hygienik vykonáva odborné pracovné činnosti v preventívnej, liečebnej a edukačnej starostlivosti o osoby všetkých populačných skupín v oblasti orálneho zdravia. Na základe stomato-dentálno-hygienickej anamnézy plánuje a realizuje starostlivosť, liečbu, prevenciu, edukáciu a poradenstvo ohľadom orálneho zdravia u všetkých vekových kategórií zdravej populácie a dispenzarizovaných pacientov. Vykonáva administratívne činnosti a zabezpečuje starostlivosť o pracovné prostredie a stomatologické inštrumentárium. Participuje na výskume a vzdelávaní.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 445/2013 Z. z. ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z. z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu najmenej 2 040 hodín.
ISCO-08 3251 - Zubní asistenti a dentálni hygienici
SK ISCO-08 3251002 - Dentálny hygienik
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Dentálny hygienik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 zubné lekárstvo
  Špecifikácia:
  odbory zubného lekárstva - konzervačné zubné lekárstvo, parodontológia, zubná protetika, čeľustná ortopédia, dentoalveolárna chirurgia, detské zubné lekárstvo
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu orálneho zdravia
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom a dospelou osobou a rodinou; psychologický prístup k dieťaťu a dospelej osobe a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 medicínske vedy
  Špecifikácia:
  anatómia a fyziológia (so zameraním na hlavu); patológia (so zameraním na orgány a tkanivá ústnej dutiny); základy biofyziky, biochémie, rádiológie, mikrobiológie, imunológie, epidemiológie, hygieny, onkológie, farmakológie, algeziológie, anestéziológie, preventívneho zubného lekárstva, propedeutiky zubného lekárstva, výživy (so zameraním na orálne zdravie)
 • stupeň EKR 6 humanitné vedy
  Špecifikácia:
  psychológia; pedagogika; sociológia; profesijná etika; právo a legislatíva; základy výskumu
 • stupeň EKR 6 rádiológia v dentálnej hygiene
  Špecifikácia:
  využitie rádiológie v odbore dentálna hygiena; vyhodnocovanie RTG snímok
 • stupeň EKR 6 ergonómia práce v zubnom lekárstve a dentálnej hygiene
 • stupeň EKR 6 embryológia zubov
  Špecifikácia:
  štádia ontogenetického vývoja zuba; vývojové anomálie zuba
 • stupeň EKR 6 morfológia zubov a tkanív v ústnej dutine
  Špecifikácia:
  makroskopická a mikroskopická stavba zuba a priľahlých tkanív; epitelové, spojivové, podporné a nervové tkanivo v ústnej dutine; primárne a sekundárne zuby
 • stupeň EKR 6 zdravé a patologické zubné tkanivá
  Špecifikácia:
  zdravé zubné tkanivo; patologické zmeny na zubnom tkanive – zubný plak, zubný mikrobiálny plak, zubný kaz, zubný kameň, gingivitídy, parodontitída
 • stupeň EKR 6 postup vyšetrenie zubov, parodontu a priľahlých tkanív v ústnej dutine
 • stupeň EKR 6 technické vybavenie pracoviska dentálnej hygieny
  Špecifikácia:
  prístroje, nástroje a zariadenia pri vykonávaní dentálno-hygienickej starostlivosti; dentálne materiály; stomatologické inštrumentárium
 • stupeň EKR 6 orálne zdravie a dentálno-hygienická starostlivosť
  Špecifikácia:
  orálne zdravie a determinanty, ktoré ho ovplyvňujú; dentálna hygiena a jej význam v podpore orálneho zdravia; hygienická starostlivosť o zdravé zuby a tkanivá v ústnej dutine; technika starostlivosti o zuby a priľahlé tkanivá v procese chorobných zmien; pomôcky a doplnkový materiál pri dentálno-hygienickej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 štandardy v dentálno-hygienickej starostlivosti
  Špecifikácia:
  kritériá na zabezpečenie štandardu; požiadavky na tvorbu štandardov v dentálno-hygienickej starostlivosti; audit a jeho metódy
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo a organizácia zdravotníctva
 • stupeň EKR 6 zdravotná dokumentácia
 • stupeň EKR 6 vedecký výskum v dentálnej hygiene

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 získavanie dentálno-hygienickej anamnézy
  Špecifikácia:
  získavanie anamnestických dát; vyhodnotenie a záznam anamnestických údajov
 • stupeň EKR 6 vykonávanie dentálno-hygienického vyšetrenia ústnej dutiny
  Špecifikácia:
  vyšetrenie zubov, parodontu a priľahlých tkanív v ústnej dutine s použitím adekvátnych nástrojov
 • stupeň EKR 6 vykonávanie odborných pracovných činností v rámci dentálnej prevencie, záchovnej stomatológie, parodontológie, ortodoncie a implantológie
  Špecifikácia:
  napr. samostatne: vykonávanie dentálno-hygienického vyšetrenia ústnej dutiny; identifikácia potreby dentálno-hygienickej starostlivosti jedinca, rodiny a komunity; riadenie dentálno-hygienickej starostlivosti v závislosti od zistených potrieb osôb, rodiny a komunity; vypracovávanie individuálnych hygienických plánov ošetrenia tkanív v ústnej dutine; odstraňovanie mäkkých a tvrdých nánosov zo supragingiválneho priestoru; leštenie povrchu zubov profylaktickými materiálmi; vykonávanie lokálnej fluoridácie zubov; podieľanie sa na tvorbe štandardov dentálno-hygienickej starostlivosti; uskutočňovanie výskumu v dentálnej hygiene; podieľanie sa na tvorbe programov na podporu orálneho zdravia obyvateľstva; na základe indikácie zubného lekára: príprava osoby na diagnostické a liečebné výkony; vykonávanie hygienického intenzívneho programu mäkkých a tvrdých tkanív v ústnej dutine; leštenie výplne zubov; podávanie liečiv do parodontálnych vačkov; pečatenie fisúry zubov; vykonávanie slinných testov; ošetrovanie citlivého dentínu pomocou profylaktických materiálov; vykonávanie bielenia zubov a iných estetických úprav zubov; ošetrovanie zubných implantátov; podávanie povrchovej anestézie prostredníctvom gélu; spolupráca so zubným lekárom pri invazívnych a neinvazívnych diagnostických a liečebných výkonoch
 • stupeň EKR 6 realizácia edukácie zameranej na podporu, ochranu a udržiavanie orálneho zdravia
  Špecifikácia:
  primárna, sekundárna a terciárna prevencia v dentálno-hygienickej starostlivosti; edukácia k podpore orálneho zdravia v jednotlivých populačných skupinách zameraná na: výživu vo vzťahu k orálnemu zdraviu, postupy a techniky starostlivosti o zuby a priľahlé tkanivá, dentálne pomôcky a doplnkový materiál v dentálnej hygiene, hodnotenie úrovne dentálnej starostlivosti, prevenciu onkologických ochorení v ústnej dutine; participácia na zdravotnej politike zameranej na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia; oblasti poradenstva v dentálnej hygiene; didaktické pomôcky pri edukácii
 • stupeň EKR 6 vedenie zdravotnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  súčasti zdravotnej dokumentácie v zubnom lekárstve a dentálnej hygiene; záznamy do zdravotnej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 aplikácia zásad hygieny a bezpečnosti pri starostlivosti o pracovné prostredie a zdravie
  Špecifikácia:
  dezinfekcia a sterilizácia zdravotníckych pomôcok, nástrojov, prístrojov a zariadení používaných pri vykonávaní dentálno-hygienickej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 poskytnutie prvej pomoci v zubnej ambulancii a ambulancii dentálnej hygieny
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie