Liečebný pedagóg

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Liečebný pedagóg

Liečebný pedagóg vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním liečebnopedagogickej prevencie, diagnostiky, liečebnej výchovy, poradenstva pre deti, dospelých a seniorov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore liečebná pedagogika, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2269 - Liečební pedagógovia
SK ISCO-08 2269000 - Liečebný pedagóg
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Liečebný pedagóg

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  napr. psychiatria, pediatria, geriatria, neurológia a pod.
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s detským, dospelým pacientom, seniorom, pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti, krízová intervencia, validácia
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie pacienta, detského pacienta a rodiny
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne, etické princípy liečebno - pedagogickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 antropologické koncepcie človeka
 • stupeň EKR 7 biologické, psychologické a sociálne teórie vývinu a správania sa človeka
 • stupeň EKR 7 medicínske, psychologické a sociálne teórie zdravia a choroby
  Špecifikácia:
  salutogenetický koncept zdravia, sociálne teórie vývinu a správania sa človeka
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy diagnostiky v liečebnej pedagogike
  Špecifikácia:
  napr. orientácia v aktuálnej (spravidla výchovnej, ale aj zdravotnej, sociálnej, psychickej) situácii klienta, na pochopenie modelov jeho konania; medzinárodná klasifikáciá funkčnej dizability a zdravia; testy, škály, vývinové škály; diagnostika hry, praxie; analýza záznamových hárkov, pozorovania, výsledkov činnosti a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy terapie v liečebnej pedagogike
  Špecifikácia:
  terapie - činnostná terapia (ergoterapia), muzikoterapia, arteterapia, terapia hrou, dramatoterapia, psychomotorická terapia, biblioterapia, rodinná terapia; formy práce - liečebnopedagigické cvičenia a programy; typy liečebnopedagogických programov - bazálna stimulácia, podporný program, reedukačný program, sociointegračný program, program psychosociálnej rehabiliácie, individuálny edukačný program, krízový program, sociálna integrácia a sprevádzania; využívanie prístupov podľa Affolter, Frostig, Kiphardt, Froelich, Domann, Montessori, Portage, Macquarrie; využívanie tréningu pamäte, kognitívneho tréningu u seniorov, reminiscenčnej terapie, biografickej metódy a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy liečebno - pedagogickej intervencie
  Špecifikácia:
  kauzálny prístup, systémový prístup, individuálny, finálny prístup, podpora kreativity a aktivity; vzťah – základ pomáhania; metóda ponuky aktuálnych podnetov, interaktívnej starostlivosti, emocionálneho a sociálneho ukotvenia klienta, posilnenia sebakompetencie, integrálneho spolupôsobenia, podpory kreativity, zdôraznenia aktuálneho diania, zdôraznenia hodnôt, hľadania a akceptácie zmyslu života, stavania bariér a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy vedenia a spracovania dokumentácie liečebno - pedagogickej ambulancie
  Špecifikácia:
  záznamové hárky, anamnéza, problémová anamnéza, zápisy z jednotlivých liečebnopedagogických cvičení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom, detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi, detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogického vyšetrenia
  Špecifikácia:
  vstupného, doplňujúceho, špeciálne-vývinová/ funkčná diagnostika; uzavretie dohody o poskytnutí pomoci
 • stupeň EKR 7 zostavenie liečebno - pedagogických preventívnych, liečebných programov, programov sledovania pacientov všetkých vekových kategórií
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia preventívnych liečebno - pedagogických metód v ambulantnej alebo ústavnej liečebno -pedagogickej starostlivosti
  Špecifikácia:
  napr. práca s jednotlivcom, práca so skupinou, práca s rodinou a blízkymi osobami klienta, supervízia pre komunitné a svojpomocné skupiny a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogickej intervencie vo forme jednorazových cvičení v rámci ambulantnej alebo ústavnej liečebno - pedagogickej starostlivosti
  Špecifikácia:
  napr. bazálnej stimulácie, senzomotorickej stimulácie, aktivácie, mobilizácie psychických síl, tréningu kognitívnych schopností, tréningu pamäte, sociointegračných a sebaobslužných cvičení, terapie a korekcie porúch vývinu, terapie a korekcie špecifických porúch učenia, liečebnopedagogická intervencia pri poruchách správania a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia liečebno - pedagogickej intervencie ako súvislého, korekčného, podporného, individuálneho, edukačného, psychosociálne rehabilitačného krízového programu
  Špecifikácia:
  individuálna, skupinová práca v rámci hrovej terapie, alebo arteterapie, činnostnej terapie, dramatoterapie, biblioterapie, muzikoterapie, psychomotorickej terapie, animoterapie, rodinnej terapie
 • stupeň EKR 7 liečebno - pedagogická poradenská činnosť a krízová intervencia
  Špecifikácia:
  pre klienta, rodinu a blízkych klienta, kolegiálne poradenstvo, supervízia
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta, detského pacienta a jeho rodiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
 • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie