Anestéziológ a intenzivista

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Anestéziológ a intenzivista

Anestéziológ a intenzivista vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním anestetickej, resuscitačnej a intenzívnej starostlivosti kriticky chorým, u ktorých hrozí zlyhanie, zlyháva alebo zlyhala funkcia jedného alebo viacerých orgánových systémov vo všetkých vekových skupinách.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212016 - Anesteziológ a intenzivista
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami vo všetkých vekových skupinách
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíne
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie pacienta a rodiny
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne aspekty intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíny
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické problémy a intenzívna medicína; psychosociálne aspekty intenzívnej starostlivosti a urgentnej medicíny
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore anestéziológia a intenzívna medicína
 • stupeň EKR 7 anestéziológia
  Špecifikácia:
  princípy, metódy a postupy v anestéziológii; fyzikálne princípy funkcie anestetických prístrojov a systémov; spôsoby a metódy kontroly funkčnosti anestetických prístrojov a systémov; ďalšie prístroje a pomôcky používané v anestéziologickej praxi; monitorovacie systémy a princípy monitorovania v anestetickej činnosti; bezpečnosť pacienta a anestéziológa a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy v anestéziológii
  Špecifikácia:
  postupy predoperačného vyšetrenia pre elektívne alebo urgentné operačné výkony, princípy vyhodnotenia biochemických vyšetrení, rádiogramov, elektrokardiografických (EKG) kriviek, ultrasonografických (USG) nálezov, počítačovotomografických (CT) vyšetrení, funkčných pľúcnych testov, hemodynamických katetrizačných vyšetrení, princípy odhadu perioperačného rizika; postupy predoperačnej prípravy pacienta na anestéziu, premedikácie špecializovanej predoperačnej prípravy podľa veku, charakteru pridruženého ochorenia a špecifickosti operácie - ambulantný zákrok, urgentná operácia, pôrodnícka operácia; špecifiká predoperačnej prípravy pacienta na anestéziu v jednotlivých chirurgických disciplínach a pod.
 • stupeň EKR 7 klinická anestézia
  Špecifikácia:
  metódy, techniky a spôsoby podávania a vedenia celkovej a regionálnej anestézie vo všetkých vekových skupinách vrátane novorodencov, mechanizmy anestézie a analgézie, fyziologické a patofyziologické dôsledky anestézie, anestéziologické a perioperačné komplikácie; mechanizmy svalovej relaxácie, farmakológia svalových relaxácií, indikácie používania svalových relaxácií, farmakologická antagonizácia svalovej relaxácie; pôrodnícka anestézia a analgézia vrátane riešenia pôrodníckych komplikácií vo vzťahu k pôrodníckej anestézii a analgézii (pre-eklampsia, eklampsia); postupy resuscitácie novorodenca a používané skórovacie systémy (Apgar systém), základné anestetické princípy a techniky u novorodencov a detí; metódy, techniky a spôsoby podávania a vedenia celkovej a regionálnej anestézie v pediatrii, v neurochirurgii, v chirurgii srdca a hrudníka, u pacientov vo vyšších vekových skupinách, pri ambulantných, diagnostických a krátkych liečebných výkonoch; lokálne anestetiká, farmakológia lokálnych anestetík, indikácie použitia, komplikácie po podaní lokálnych anestetík, techniky povrchovej, infiltračnej, epidurálnej a spinálnej anestézie, blokády nervových kmeňov a pletení, toxicita lokálnych anestetík, mortalita a morbidita vo vzťahu k anestézii; špeciálne metódy a techniky používané v anestéziologickej praxi, ako napríklad riadená hypotenzia a hypotermia, hemodilúcia, substitúcia krvnými derivátmi v perioperačnom období; zásady vedenia zdravotnej dokumentácie pri anestetických výkonoch; zásady po anestetickej starostlivosti, vrátane monitorovania vitálnych a fyziologických funkcií, prevencia a liečba post anestetických komplikácií
 • stupeň EKR 7 pooperačná starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy, metódy a postupy pooperačnej starostlivosti a liečba bolesti
 • stupeň EKR 7 intenzívna medicína
  Špecifikácia:
  princípy, metódy a postupy intenzívnej medicíny
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  patofyziológia respiračného, kardiovaskulárneho, renálneho, zažívacieho, nervového, endokrinného a imunitného systému; vegetatívneho nervového systému, nervosvalového prenosu, metabolizmu vody a elektrolytov; etiológia komplikácií vyskytujúcich sa v bezprostrednom pooperačnom období a neskorých pooperačných komplikácií; špecifiká pri intoxikáciách, úrazoch, popáleninách a poškodeniach zdravia v súvislosti s vonkajším prostredím a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy monitorovania v intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  princípy monitorovania EKG, merania bežnej telesnej teploty, merania telesnej teploty jadra organizmu; transkutánne monitorovanie; invazívne hemodynamické monitorovanie - zásady a indikácie katetrizácie venózneho systému, arteriálneho systému a artérie pulmonalis; princípy hodnotenia kardiálnej funkcie a odvodených hemodynamických ukazovateľov; neinvazívne hemodynamické monitorovanie; monitorovanie respiračných a ventilačných parametrov; tlak v dýchacích cestách, intratorakálny tlak, respiračný objem, pomer mŕtveho priestoru k respiračnému objemu, compliance, pulzová oximetria, kapnografia; monitorovanie mozgových ukazovateľov - intrakraniálny tlak, cerebrálna perfúzia a metabolizmus, jugulárna venózna saturácia, elektroencefalografia; metabolické monitorovanie - spotreba kyslíka, produkcia oxidu uhličnatého, respiračný kvocient a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  klinický obraz ochorení, stavov a úrazov respiračného, kardiovaskulárneho, centrálneho nervového, renálneho, gastrointestinálneho, hemolytického, metabolického a endokrinného systému, infekcií, intoxikácií, polytráum a pod. vyžadujúcich intenzívnu starostlivosť
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v intenzívnej medicíne
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy a metódy v intenzívnej medicíny
  Špecifikácia:
  zásady liečby kriticky chorých všetkých vekových kategórií, ktoré sa prijímajú na oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny alebo jednotky intenzívnej starostlivosti; princípy a metódy predoperačnej prípravy a pooperačnej starostlivosti pacientov vo všetkých vekových kategóriách vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie a výživy
 • stupeň EKR 7 kardiopulmonálna resuscitácia a urgentná medicína
  Špecifikácia:
  princípy a postupy základnej a rozšírenej KPR, vrátane defibrilácie a zásad trombolýzy; princípy a postupy post-resuscitačnej starostlivosti, vrátane indukovanej liečebnej miernej hypotermie
 • stupeň EKR 7 zásady farmakológie a farmakoterapie v anestéziológii a intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  farmakológia svalových relaxácií, farmakologická antagonizácia svalovej relaxácie; farmakológia lokálnych anestetík; toxicita anestetík; zásady racionálnej farmakoterapie - farmakológia látok a liekov používaných v intenzívnej medicíne, ich interakcie a toxicita; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe; dávkovacie liekové systémy
 • stupeň EKR 7 zásady vedenia anestetických výkonov v zdravotnej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 posúdenie a predanestetické zhodnotenie v anestéziológii
  Špecifikácia:
  predoperačné vyšetrenie a analýza získaných poznatkov o pacientoch všetkých vekových skupín vrátane novorodencov pre elektívne alebo urgentné operačné výkony - napr. zhodnotenie EKG, USG, CT záznamov z hľadiska anestetického postupu, zhodnotenie a interpretácia ostatných klinických a laboratórnych nálezov; odhad perioperačného rizika
 • stupeň EKR 7 predoperačná príprava pacienta na anestéziu
 • stupeň EKR 7 podávania a vedenia celkovej a regionálnej anestézie pacientom vo všetkých vekových kategóriách vrátane novorodencov
 • stupeň EKR 7 vedenie zdravotnej dokumentácie pri anestetických výkonoch
 • stupeň EKR 7 pooperačná starostlivosť a riešenie akútnej, chronickej a neznesiteľnej bolesti
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického a terapeutického plánu v intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  systematické hodnotenie priorít diagnostických a liečebných výkonov a ich koordinácia do integrovanej liečebnej stratégie u kriticky chorých pacientov
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  vyšetrenie respiračného, kardiovaskulárneho, centrálneho nervového, renálneho, gastrointestinálneho, hemolytického, metabolického a endokrinného systému; diagnostika infekcie; diagnostika intoxikácie a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  napr. pri infekciách - antiinfekčná liečba a jej monitorovanie; pri intoxikáciách - liečba intoxikácie; pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému - liečba akútnych porúch a základná kardiopulmonálna a rozšírená kardiálna starostlivosť; pri ochoreniach nervového systému - liečba edému mozgu; pri ochoreniach respiračného systému - zabezpečenie a udržanie priechodnosti dýchacích ciest, ventilácia, liečba respiračnej insuficiencie a respiračného zlyhania; pri ochoreniach gastrointenstinálneho systému - liečba akútnych gastrointestinálnych porúch - krvácanie do zažívacej rúry, akútna pankreatitída, zlyhanie pečene; pri ochoreniach renálneho systému - liečba akútnej obličkovej nedostatočnosti a obličkového zlyhania; pri ochoreniach v hematológii a transfúziológii - liečba koagulačných porúch a transfúznych reakcií; pri metabolických ochoreniach - liečba porúch metabolizmu, liečba porúch vnútorného prostredia a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v anestéziológii a intenzívnej medicíne
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v anestéziológii a intenzívnej medicíne
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta a jeho rodiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie