Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstve

Analytik vysokotlakovej siete v plynárenstve vypracováva analýzy a navrhuje rozvoj optimalizačných procesov na distribúciu plynu s cieľom minimalizovať investičné (kapitálové) a neinvestičné, bežné prevádzkové výdavky pri primeranej miere bezpečnosti. Implementuje strategické ciele spoločnosti súvisiace s rozvojom vysokotlakovej siete.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Analytik koncepcie rozvoja sietí
Špecialista pre dlhodobé stratégie rozvoja sietí
Špecialista pre strategické koncové a rozvojové štúdie
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 5 rokov
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151021 - Analytik vysokotlakovej siete
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 technické výkresy a schémy plynárenských zariadení
  Špecifikácia:
  Technické výkresy a schémy plynovodov, prípojok, domových regulačných zostáv, regulačných staníc a ostatných zariadení.
 • stupeň EKR 7 informačný systém v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Centrálny softvér pre podniky, softvér určený na vizualizáciu a ovládanie priemyselných technológií, globálny informačný systém.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti energetiky
  Špecifikácia:
  Zákon č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 7 interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
 • stupeň EKR 7 meracia a regulačná technika
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na rozvod plynu, výrobu a rozvod tepla, elektrickej energie a ich prevádzka
 • stupeň EKR 7 hydromechanika, hydraulika, pneumatika
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 matematické a štatistické metódy
 • stupeň EKR 7 manažment
  Špecifikácia:
  Napr. priemyselných procesov, strategický manažment, manažment rizík, finančný a projektový manažment.
 • stupeň EKR 7 systémové inžinierstvo
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 4 predpisy a technické normy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenské technické normy (STN), Podnikové technické normy (PTN).
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy pre oblasť životného prostredia
  Špecifikácia:
  Zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších prepisov, Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a pod.
 • stupeň EKR 7 postupy riadenia plynárenskej sústavy a distribúcie plynu
 • stupeň EKR 7 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti distribučnej siete

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 analýzy dát a výsledkov meraní, vrátane odporúčaní o spôsobe zmeny parametrov plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 7 orientácia v technických výkresoch a schémach plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 orientácia v predpisoch a technických normách v oblasti prevádzky plynárenských zariadení
 • stupeň EKR 7 analýza a vyhodnocovanie histórie prevádzkovania distribučnej siete a navrhovanie opatrení na zvýšenie efektivity riadenia
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimalizačných prvkov do aktuálnej hydraulickej schémy a generálneho hydraulického plánu distribučnej siete
 • stupeň EKR 7 navrhovanie strategických cieľov spoločnosti, súvisiacich s rozvojom vysokotlakovej siete
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie technicko-investičného procesu pre strategické projekty
 • stupeň EKR 7 pripomienkovanie vývoja metodiky tvorby hydraulických máp
 • stupeň EKR 7 bilancovanie charakteristík odberov plynu z distribučnej siete rozhodujúcimi veľkoodberateľmi
 • stupeň EKR 7 evidencia a navrhovanie kriviek priebehu spotreby plynu v jednotlivých kategóriách odberateľov
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie dlhodobých koncepcií s cieľom identifikovať perspektívne rozloženie zdrojov
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie dlhodobých prognóz vývoja spotreby plynu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie