Hydraulik v plynárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Hydraulik v plynárenstve

Hydraulik v plynárenstve analyzuje a vyhodnocuje históriu prevádzkovania plynárenskej prepravnej siete. Spracováva hydraulické simulácie a optimalizácie, štúdie a návrhy na optimalizáciu plynárenskej prepravnej siete, vrátane návrhov na optimalizáciu prevádzky plynárenskej prepravnej siete. Spracováva plány prevádzkových údajov.

Sektorová rada Sektorová rada pre energetiku, plyn a elektrinu
Alternatívne názvy Hydraulik špecialista
Špecialista - hydraulik v plynárenstve
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 4 roky
ISCO-08 2151 - Elektroinžinieri a špecialisti energetici
SK ISCO-08 2151022 - Hydraulik v plynárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu
Príslušnosť k povolaniu Špecialista energetik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 predpisy a technické normy v plynárenstve
  Špecifikácia:
  Technické pravidlá plynu (TPP), Slovenská technická norma (STN), Podniková technická norma (PTN).
 • stupeň EKR 7 priemyselná ekológia
 • stupeň EKR 7 postupy riadenia plynárenskej sústavy, prepravy a distribúcie plynu
 • stupeň EKR 7 systémy a zariadenia distribúcie plynu do plynárenskej siete
 • stupeň EKR 7 riadiaca technika a systémy v plynárenstve
 • stupeň EKR 7 informačný systém v plynárenstve
 • stupeň EKR 7 interné prevádzkové a havarijné predpisy v plynárenstve
 • stupeň EKR 7 zariadenia a systémy na reguláciu, meranie a rozvod plynu
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 hydromechanika, hydraulika, termomechanika
 • stupeň EKR 7 systémy a normy kontroly a riadenia kvality v oblasti plynárenskej prepravnej siete

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie činností súvisiacich so simulačným a optimalizačným programom
  Špecifikácia:
  Navrhovanie požiadaviek na nové funkčnosti simulačných a optimalizačných programov. Testovanie a pripomienkovanie nových funkčností simulačných a optimalizačných programov. Sledovanie a vyhodnocovanie správnosti vstupných údajov do on-line simulácie, vrátane opráv chybných údajov. Sledovanie odchýlok reálnych meraní od on-line simulácie a pod.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na vytváraní technicko-ekonomického modelu variantných návrhov riešenia s hlavným zameraním na optimalizáciu investícií a prevádzkových nákladov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie odborných posudkov‚ expertíz a hodnotení technicko-ekonomických štúdií
 • stupeň EKR 7 spracovávanie technických špecifikácií na rozvojové projekty s vyžiadaním ponúk od dodávateľov
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie a spracovávanie hydraulických výpočtov pri riešení úloh a projektov
 • stupeň EKR 7 analýza a vyhodnocovanie histórie prevádzkovania plynárenskej prepravnej siete a navrhovanie opatrení na zvýšenie efektivity riadenia
 • stupeň EKR 7 navrhovanie optimalizácie plynárenskej prepravnej siete
  Špecifikácia:
  Navrhovanie optimalizácie prevádzky plynárenskej prepravnej siete pomocou hydraulických prepočtov na modeli prepravnej siete; optimalizovaných riadení akumulácie optimálnych spôsobov riadenia plynárenskej prepravnej siete na základe výsledkov z dynamických simulácií.
 • stupeň EKR 7 spolupráca na spracovávaní štúdií z pohľadu hydrauliky
  Špecifikácia:
  Štúdie zamerané na zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a efektivity prepravy plynu cez plynárenské prepravné siete a pod.
 • stupeň EKR 7 navrhovanie možností eliminácie úzkych hrdiel plynárenskej prepravnej siete
 • stupeň EKR 7 spolupracuje na projektoch nových pripojení na plynárenskú prepravnú sieť
 • stupeň EKR 7 spolupráca s príslušnými odbornými útvarmi pri návrhu investičných projektov a tvorbe zadávacích podmienok
 • stupeň EKR 7 spracovávanie štúdií súvisiacich s prepravou plynu
  Špecifikácia:
  Napr. štúdie zamerané na zvýšenie bezpečnosti, spoľahlivosti a efektivity prepravy plynu cez prepravnú sieť vzhľadom na predpokladané potrebné prepravné kapacity.
 • stupeň EKR 7 analýza aktuálneho stavu plynárenskej prepravnej siete
  Špecifikácia:
  Za účelom návrhu možností optimalizácie prevádzky plynárenskej prepravnej siete investičnými akciami.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie