Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnou diagnostikou ochorení mikrobiálnej (bakteriálnej, vírusovej, mykotickej a parazitárnej) etiológie a laboratórnou interpretáciou výsledkov priamej a nepriamej mikrobiologickej diagnostiky.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08 3212007 - Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v klinickej mikrobiológii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Laboratórny diagnostik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinická mikrobiológia
  Špecifikácia:
  taxonómia a nomenklatúra medicínsky významných baktérií, vírusov, parazitov a mikroskopických húb; princípy metód testovania citlivosti na antiinfekčné liečivá, dezinfekcie a sterilizácie napr.: grampozitívne a gramnegatívne baktérie, DNA, RNA vírusy, povrchové, podkožné, systémové a orgánové mykózy, prvoky a červy; vznik a rozvoj baktériových a vírusových infekcií; imunitná odpoveď na infekcie; liečba vírusových, bakteriálnych, mykotických a iných infekcií a pod.
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s lekármi; asertívne správanie sa; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej mikrobiológii
 • stupeň EKR 7 predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v klinickej mikrobiológii
  Špecifikácia:
  princípy a metódy odberu, spracovania a uchovávania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr.: zásady odberu, použitia správneho odberového systému, transportu, spracovania a uchovávania biologického materiálu a pod.
 • stupeň EKR 7 disciplíny laboratórnej medicíny
  Špecifikácia:
  základy hematológie, biochémie, imunológie, genetiky, histopatológie a pod.
 • stupeň EKR 7 všeobecná mikrobiológia
  Špecifikácia:
  oblasť bakteriológie, virológie, parazitológie a mykológie; stavba baktériovej bunky, fyziológia, rast a rozmnožovanie, patogénnosť, virulencia a genetika baktérií, základné vlastnosti, rozmnožovanie a genetika vírusov, charakteristika a základné vlastnosti pôvodcov mykotických infekcií, prvokov, červov a pod.
 • stupeň EKR 7 laboratórne a diagnostické postupy v klinickej mikrobiológii
  Špecifikácia:
  princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na dôkaz pôvodcov bakteriálnych, vírusových, mykotických a parazitárnych infekcií, napr.: priama a nepriama bakteriologická, virologická, mykologická diagnostika a pod.
 • stupeň EKR 7 postanalytické postupy v klinickej mikrobiológii
  Špecifikácia:
  princípy interpretácie laboratórneho výsledku mikrobiologických vyšetrení napr.: konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov na prevenciu a diagnostiku ochorení a odporúčanie doplňujúcich testov a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy správnej laboratórnej praxe
  Špecifikácia:
  napr.: znalosti kontroly kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; národne a medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika, bioštatistika
  Špecifikácia:
  metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike, napr.: štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gausove rozdelenie, relatívne riziko a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia lekárov a zdravotníckych pracovníkov
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia o racionálnych a správnych indikáciách laboratórnych testov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 aplikácia predanalytických postupov v klinickej mikrobiológii
  Špecifikácia:
  spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie, napr.: centrifugácia, izolácia buniek, vysycovanie sér a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v bakteriológii
  Špecifikácia:
  priama a nepriama bakteriologická diagnostika v rôznych telesných tekutinách, testovanie citlivosti na antiinfekčné liečivá, napr.: mikroskopické natívne a fixované preparáty, izolácia, kultivácia a identifikácia baktérií, priamy dôkaz baktériových antigénov, dôkaz baktériového genómu, dôkaz protilátok na baktériový antigén a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení vo virológii
  Špecifikácia:
  priama a nepriama virologická diagnostika v rôznych telesných tekutinách, testovanie citlivosti na antivirotiká, napr.: svetelná a elektrónová mikroskopia, kultivácia a identifikácia vírusov, dôkaz vírusových antigénov, hybridizácia nukleových kyselín a amplifikácia genómu a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v parazitológii
  Špecifikácia:
  priama a nepriama parazitologická diagnostika v rôznych telesných tekutinách, napr.: mikroskopický dôkaz prvokov v natívnom a farbenom preparáte, dôkaz vajíčok, lariev a dospelých červov, dôkaz a identifikácia článkonožcov, dôkaz protilátok a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v mykológii
  Špecifikácia:
  priama a nepriama mykologická diagnostika v rôznych telesných tekutinách, napr. mikroskopický dôkaz, izolácia a kultivácia pôvodcov mykotických infekcií, dôkaz protilátok a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej mikrobiológii
  Špecifikácia:
  konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia diagnostiky v súlade s prevedenými vyšetreniami a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia zdravotníckych pracovníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
 • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie