Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii

Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfúziológii vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa epidemiológiou, laboratórnou diagnostikou a diferenciálnou diagnostikou chorôb krvi a krvotvorných orgánov, prípravou, výrobou transfúznych prípravkov (krv a jej komponenty), ako aj špeciálnych transfúznych prípravkov (transplantáty krvotvorných buniek).

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú prípravu na výkon práce v zdravotníctve v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov a odbornú prax, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v hematológii a transfúziológii, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575 – OL - 2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08 3212003 - Laboratórny diagnostik v laboratórnych a diagnostických metódach v hematológii a transfuziológii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Laboratórny diagnostik

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s lekármi; asertívne správanie sa; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 predanalytické postupy laboratórnych a diagnostických metód v hematológii a transfúziológii
  Špecifikácia:
  princípy a metódy odberu, spracovania a uchovávania biologického materiálu; vplyv predanalytiky a jej chýb na výsledok laboratórnych testov, napr. zásady odberu, použitia správneho odberového systému, spracovania biologického materiálu a pod.
 • stupeň EKR 7 disciplíny laboratórnej medicíny
  Špecifikácia:
  základy biochémie, imunológie, genetiky a pod.
 • stupeň EKR 7 všeobecná hematológia
  Špecifikácia:
  krvotvorba pri fyziologických a patologických stavoch, jej genetická, epigenetická, cytokínová a neurohormonálna regulácia; štruktúra, fyziológia a patofyziológia bunky, základná štruktúra bunkového jadra, cytoplazmy, morfologická a ultraštruktúrová charakteristika, metabolizmus, delenie, proliferácia, apoptóza; erytrocyt - fyziológia a patofyziológia, hemoglobín, metabolizmus železa, vitamínu B12 a iných krvotvorných látok, anémie, polycytémia; leukocyt - fyziológia a patológia, význam pri nešpecifickej a špecifickej imunite, celulárne, intercelulárne a adhezívne funkcie s endotelom, nádorové procesy; trombocyt - jeho štruktúra, funkcie fyziologické, patologické pri vrodených a získaných poruchách hemostázy; krvná plazma, proteíny - fyziologické zloženie, zmeny pri krvných chorobách, sekundárne zmeny a pod.
 • stupeň EKR 7 klinická hematológia
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia chorôb krvi, krvotvorných orgánov a lymfatického systému u dospelých a detí napr. anémie, polycytémia, polyglobúlia, akútne leukémie, myeloproliferatívne, lymfoproliferatívne neoplázie, myelodysplastický syndróm, koagulopatie, trombofilné stavy a pod.
 • stupeň EKR 7 transfúziológia
  Špecifikácia:
  imunohematológia, genetika krvných skupín, klinická interpretácia a indikácia substitučnej hemoterapie, transfúzna služba, národné a európske regulácie darcovstva krvi, registre darcov krvi a kostnej drene napr. protilátky, skupinový systém erytrocytov, skupinový systém leukocytov, špecifické antigény trombocytov, HLA systém, zásady účelnej hemoterapie, komplikácie hemoterapie, spracovanie a konzervácia krvi a krvných prípravkov, kontrola bezpečnosti výroby krvi ako bezpečného lieku, spolupráca pri vytváraní registrov darcov krvi a kostnej drene a pod.
 • stupeň EKR 7 laboratórne a diagnostické postupy v hematológii a transfúziológii
  Špecifikácia:
  princípy a zásady použitia laboratórnych vyšetrení na dôkaz krvotvorby, porúch krvotvorby a chorôb s tým spojených napr. diagnostické postupy na diagnostiku anémií, myeloproliferatívnych a lymfoproliferatívnych neoplázií, koagulopatií, trombofilných stavov a pod.
 • stupeň EKR 7 postanalytické postupy v klinickej hematológii a transfúziológii
  Špecifikácia:
  princípy interpretácie laboratórneho výsledku napr. konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov na prevenciu a diagnostiku ochorení a odporúčanie doplňujúcich testov a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy správnej laboratórnej praxe
  Špecifikácia:
  napr. princípy kontroly kvality a správnosti laboratórnych vyšetrení; národne a medzinárodne odporúčaných noriem pre akreditáciu klinických laboratórií; štatistického spracovania a vyhodnocovania systémov kvality; základných ekonomických kalkulácií cien laboratórnych testov a pod.
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika, bioštatistika
  Špecifikácia:
  metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike napr. štatistické metódy popisujúce súbory dát a testovanie hypotéz pre kvantitatívne a kvalitatívne javy, využitie parametrických a neparametrických testov na testovanie porovnateľnosti súborov, párový, nepárový T-test, stredná hodnota, smerodajná odchýlka, Gaussove rozdelenie, relatívne riziko a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia lekárov a zdravotníckych pracovníkov
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia o racionálnych a správnych indikáciách laboratórnych testov
 • stupeň EKR 7 metodológia výskumu v špecializačnom odbore laboratórne a diagnostické metódy v klinickej hematológii a transfuziológii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 aplikácia predanalytických postupov v klinickej hematológii a transfúziológii
  Špecifikácia:
  spracovanie a príprava biologického materiálu na vyšetrenie napr. centrifugácia, izolácia buniek, a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v základnej hematológii
  Špecifikácia:
  laboratórna diagnostika hodnôt krvných elementov, stanovenie základných koagulačných parametrov napr. strojové stanovenie počtu krviniek, mikroskopické vyšetrenie krvných náterov, diferenciálna diagnostika patologických nálezov v krvnom obraze, vrátane zmien erytrocytov, Quickov test, APTT a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v špeciálnej hematológii
  Špecifikácia:
  laboratórna diagnostika porúch fibrinolytického systému, komplexná hemostazeologická diagnostika napr. metódy vyšetrení koagulačných faktorov, funkcií trombocytov, stanovenie inhibítorov, vyšetrenie antifosfolipidových protilátok metódami turbidimetrie, nefelometrie, ELISA, PCR a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v onkohematológii
  Špecifikácia:
  cytochemické a imunochemické vyšetrenia krvi a iných telových tekutín, genetické vyšetrenia, spracovanie a kvalitatívne a kvantitatívne vyhodnotenie punkcií kostnej drene napr. diferencovanie a vyhodnotenie náterov kostnej drene, prietoková cytometria, ELISA metódy, blotové techniky, FISH, PCR, využitie tkanivových kultúr a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia a interpretácia laboratórnych a diagnostických vyšetrení v transfúziológii
  Špecifikácia:
  postup a metódy predtransfúznych a imunohematologických vyšetrení, spracovanie a konzervácia krvi a krvných prípravkov, kontrola kvality transfúznych prípravkov napr. diagnostika krvnej príslušnosti, diagnostika nepravidelných, prirodzených a imúnnych protilátok, dôkaz leukocytových, trombocytových antigénov a protilátok, technika frakcionácie a výroby diagnostických sér a špeciálnych prípravkov krvnej plazmy a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v klinickej hematológii a transfúziológii
  Špecifikácia:
  konzultácie o vhodnom použití laboratórnych testov, odporúčanie doplnenia a možností monitorovania následnej terapie v súlade s vykonanými vyšetreniami a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia zdravotníckych pracovníkov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
 • Osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve podľa Zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie