Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby

Zdravotnícky záchranár operačného strediska záchrannej zdravotnej služby riadi práce v zdravotníckom operačnom stredisku, riadi a koordinuje mobilné prostriedky pozemnej a vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby, preberá tiesňové volania, vyhodnocuje ich podľa naliehavosti, určuje poradie zásahov. Eviduje a spracováva údaje o zásahoch na účely štatistického spracovania a vyhodnotenia.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú zdravotnícku prax na pracoviskách operačného strediska záchrannej zdravotnej služby najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby, uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3258 - Zdravotnícki záchranári
SK ISCO-08 3258002 - Zdravotnícky záchranár operačného strediska základnej zdravotnej služby
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Zdravotnícky záchranár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 špecifické postupy komunikácie pri príjme, spracovaní a vyhodnocovaní tiesňových volaní
  Špecifikácia:
  špecifické postupy odozvy na tiesňové volania s vyslaním adekvátnej pomoci; systematizácia otázok s volajúcim pri urgentných stavoch; psychologický prístup k volajúcim a jeho špecifiká; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 špecifiká varovných príznakov ohrozenia životných funkcií pri preberaní tiesňového volania
 • stupeň EKR 6 špecifické postupy telefonicky riadenej podpory vitálnych funkcií
 • stupeň EKR 6 organizácia práce záchranných skupín pri bežných a mimoriadnych situáciách a koordinácia so zložkami integrovaného záchranného systému a verejnými inštitúciami
 • stupeň EKR 6 postupy, možnosti a kapacity odsunových dopravných prostriedkov
 • stupeň EKR 6 princípy riadenia zdravotníckeho operačného strediska
 • stupeň EKR 6 rádiokomunikačné prostriedky, rádiofónne spojenia, rádiofónna komunikácia, družicové navigačné systémy
 • stupeň EKR 6 princípy a metódy sledovania a vyhodnocovania základných životných funkcií neinvazívnym monitoringom
  Špecifikácia:
  krvný tlak, saturácia kyslíka, dýchanie, vedomie, vyhodnotenie porúch obehu, dýchania a vedomia, možnosti sledovania a vyhodnocovania vitálnych funkcií od volajúceho
 • stupeň EKR 6 základné resuscitačné postupy bez pomôcok a s pomôckami
  Špecifikácia:
  podpora alebo náhrada dýchania, podpora obehu infúznymi roztokmi, protišoková starostlivosť, podávanie kyslíka, telefonicky asistovaná prvá pomoc a KPR
 • stupeň EKR 6 postupy pri polohovaní pacienta a transportné polohy
 • stupeň EKR 6 postupy znehybňovania hlavy, chrbtice, končatín pomocou fixačných pomôcok a prostriedkov
 • stupeň EKR 6 postupy prvotného a následného vyšetrenia pacienta
 • stupeň EKR 6 kartografia a topografia
 • stupeň EKR 6 humanitné disciplíny
  Špecifikácia:
  charakteristika, metódy, postupy a využitie psychológie, psychopatológie krízovej intervencie, sociológie a pod.
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  zdravotnícke právo, charta práv, práva pacientov, zákonné normy, trestnoprávna zodpovednosť, odborná spôsobilosť
 • stupeň EKR 6 etické aspekty v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  etický kódex, princípy a normy
 • stupeň EKR 6 e -Health, administratíva a vedenie dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 prevzatie, vyhodnotenie tiesňového volania a jeho spracovanie pre pokyn zásahovej skupine
 • stupeň EKR 6 rozpoznanie varovných príznakov ohrozenia životných funkcií pri preberaní tiesňového volania
 • stupeň EKR 6 riadenie zásahových skupín rádiokomunikačnými prostriedkami
 • stupeň EKR 6 sledovanie a vyhodnocovanie informácií od volajúceho o vitálnych funkciách postihnutých osôb
 • stupeň EKR 6 telefonicky riadená podpora zabezpečenia vitálnych funkcií
 • stupeň EKR 6 spracovanie záznamu operátora
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie operačného strediska
 • stupeň EKR 6 neodkladná zdravotná starostlivosť pri stavoch ohrozujúcich život

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie