Asistent sociálnej práce

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Asistent sociálnej práce sa podieľa na diagnostikovaní sociálnych problémov a riešení krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby, skupiny, rodiny, komunity a napomáha pri napĺňaní sociálnych potrieb prijímateľov dávok sociálnej pomoci alebo poskytovaní sociálnej služby, sociálnej a právnej ochrany, sociálnom poradenstve a komunikácii so zainteresovanými sociálnymi subjektmi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
SK ISCO-08
3412004 - Asistent sociálnej práce
Divízia SK NACE Rev. 2
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Príslušnosť k povolaniu
Odborný pracovník sociálnych služieb

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
filozofické a etické základy sociálnej práce
6
sociologické základy sociálnej práce
Špecifikácia:
základné sociologické pojmy, náuka o spoločnosti a sociálnych javoch, štruktúra a stratifikácia spoločnosti, spoločenské zmeny; teórie skupín; sociálne deviácie, spoločensky nežiaduce javy, sociálna solidarita a pod.
6
teórie a koncepcie sociálnej práce
Špecifikácia:
napr. etapy ľudského života; penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť; primárna, sekundárna a terciárna prevencia v sociálnej práci; sociálno-patologické javy - drogové závislosti; sociálna práca v zariadeniach sociálnych služieb; práca s mládežou, seniormi; street work, práca v neštátnych organizáciách tretieho sektoru, otázky životného štýlu a pod.
6
metódy, techniky a etapy sociálnej práce
Špecifikácia:
napr. individuálna a skupinová sociálna práca; projektovanie; poradenstvo; bálintovské, rogeriánske, terapeutické, logoteraputické a iné skupiny; umenie pomáhať; humanistické, psychoanalytické, logoterapeutické a ďalšie prístupy; sociálna práca vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve; metódy a formy sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou a komunitami; etapy sociálnej práce - evidencia a prvý kontakt, sociálna diagnostika, vypracovanie sociálneho plánu, výkon sociálnej práce/sociálna terapia, etapa overovania výsledkov/účinnosti sociálnej terapie
6
druhy sociálnej práce
Špecifikácia:
sociálne služby, sociálne poradenstvo, prevencia, supervízia, sociálne poistenia, poskytovanie sociálnych dávok, náhradná rodinná starostlivosť, streetwork
6
psychologické základy sociálnej práce
Špecifikácia:
napr. základy všeobecnej a sociálnej psychológie; psychológia osobnosti; psychológia medziľudskej komunikácie; základy poradenskej psychológie a pod.
6
právne základy sociálnej práce
Špecifikácia:
napr. ústavné právo, pracovné právo, občianske právo, trestné právo, správne právo, právo sociálneho poistenia, princípy štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci
6
ekonomické základy sociálnej práce
Špecifikácia:
napr. ekonomika nevýrobnej sféry; sociálne a zdravotné poisťovníctvo, sociálne dávky, sociálne zabezpečenie a pod.
6
sociálno-pedagogické a sociálno-andragogické základy sociálnej práce
Špecifikácia:
napr. vzdelávanie a rekvalifikácia, sociálno-pedagogické intervencie, skupinové vzdelávanie a pod.
6
techniky profesionálnej komunikácie v sociálnej práci
Špecifikácia:
napr. techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v sociálnej práci a pod.
6
metódy výskumu v oblasti sociálnej práce
6

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sociálne diagnostikovanie
6
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
Špecifikácia:
napr. analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov a pod.
6
hľadanie optimálnych riešení v spolupráci s klientmi
6
aplikácia foriem sociálnej pomoci
Špecifikácia:
napr. tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytváranie takýchto aktivít a ich implementácia na mieste a pod.
6
implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
Špecifikácia:
napr. krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a pod.
6
aplikácia sociálneho poradenstva klientom, ich rodinným príslušníkom a ostatným odkázaným občanom na sociálnu pomoc
6
aplikácia sociálno-právne poradenstva prvého kontaktu
6
vedenie spisovej dokumentácie
Špecifikácia:
evidencia, vedenie spisu klienta, zaznamenávanie sociálnych úkonov
6
participácia na prevencii vzniku a recidívy sociálnych problémov
6
podieľanie sa na spracovávaní dát a informácií získaných sociologickými prieskumami
6

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom preukazujúci spôsobilosť na výkon odbornej činnosti asistenta sociálnej práce v zmysle Zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.