Asistent sociálnej práce

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Asistent sociálnej práce

Asistent sociálnej práce sa podieľa na diagnostikovaní sociálnych problémov a riešení krízovej sociálnej situácie fyzickej osoby, skupiny, rodiny, komunity a napomáha pri napĺňaní sociálnych potrieb prijímateľov dávok sociálnej pomoci alebo poskytovaní sociálnej služby, sociálnej a právnej ochrany, sociálnom poradenstve a komunikácii so zainteresovanými sociálnymi subjektmi.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 3412 - Odborní pracovníci v oblasti sociálnej starostlivosti
SK ISCO-08 3412004 - Asistent sociálnej práce
Divízia SK NACE Rev. 2 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník sociálnych služieb

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 filozofické a etické základy sociálnej práce
 • stupeň EKR 6 sociologické základy sociálnej práce
  Špecifikácia:
  základné sociologické pojmy, náuka o spoločnosti a sociálnych javoch, štruktúra a stratifikácia spoločnosti, spoločenské zmeny; teórie skupín; sociálne deviácie, spoločensky nežiaduce javy, sociálna solidarita a pod.
 • stupeň EKR 6 teórie a koncepcie sociálnej práce
  Špecifikácia:
  napr. etapy ľudského života; penitenciárna a postpenitenciárna starostlivosť; primárna, sekundárna a terciárna prevencia v sociálnej práci; sociálno-patologické javy - drogové závislosti; sociálna práca v zariadeniach sociálnych služieb; práca s mládežou, seniormi; street work, práca v neštátnych organizáciách tretieho sektoru, otázky životného štýlu a pod.
 • stupeň EKR 6 metódy, techniky a etapy sociálnej práce
  Špecifikácia:
  napr. individuálna a skupinová sociálna práca; projektovanie; poradenstvo; bálintovské, rogeriánske, terapeutické, logoteraputické a iné skupiny; umenie pomáhať; humanistické, psychoanalytické, logoterapeutické a ďalšie prístupy; sociálna práca vo verejnej správe, štátnej správe, samospráve; metódy a formy sociálnej práce s jednotlivcom, rodinou a komunitami; etapy sociálnej práce - evidencia a prvý kontakt, sociálna diagnostika, vypracovanie sociálneho plánu, výkon sociálnej práce/sociálna terapia, etapa overovania výsledkov/účinnosti sociálnej terapie
 • stupeň EKR 6 druhy sociálnej práce
  Špecifikácia:
  sociálne služby, sociálne poradenstvo, prevencia, supervízia, sociálne poistenia, poskytovanie sociálnych dávok, náhradná rodinná starostlivosť, streetwork
 • stupeň EKR 6 psychologické základy sociálnej práce
  Špecifikácia:
  napr. základy všeobecnej a sociálnej psychológie; psychológia osobnosti; psychológia medziľudskej komunikácie; základy poradenskej psychológie a pod.
 • stupeň EKR 6 právne základy sociálnej práce
  Špecifikácia:
  napr. ústavné právo, pracovné právo, občianske právo, trestné právo, správne právo, právo sociálneho poistenia, princípy štátnej sociálnej podpory a sociálnej pomoci
 • stupeň EKR 6 ekonomické základy sociálnej práce
  Špecifikácia:
  napr. ekonomika nevýrobnej sféry; sociálne a zdravotné poisťovníctvo, sociálne dávky, sociálne zabezpečenie a pod.
 • stupeň EKR 6 sociálno-pedagogické a sociálno-andragogické základy sociálnej práce
  Špecifikácia:
  napr. vzdelávanie a rekvalifikácia, sociálno-pedagogické intervencie, skupinové vzdelávanie a pod.
 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v sociálnej práci
  Špecifikácia:
  napr. techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v sociálnej práci a pod.
 • stupeň EKR 6 metódy výskumu v oblasti sociálnej práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 sociálne diagnostikovanie
 • stupeň EKR 6 analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
  Špecifikácia:
  napr. analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov a pod.
 • stupeň EKR 6 hľadanie optimálnych riešení v spolupráci s klientmi
 • stupeň EKR 6 aplikácia foriem sociálnej pomoci
  Špecifikácia:
  napr. tak, aby spĺňali požiadavky na udržanie a zlepšenie kvality života obyvateľstva, vytváranie takýchto aktivít a ich implementácia na mieste a pod.
 • stupeň EKR 6 implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
  Špecifikácia:
  napr. krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a pod.
 • stupeň EKR 6 aplikácia sociálneho poradenstva klientom, ich rodinným príslušníkom a ostatným odkázaným občanom na sociálnu pomoc
 • stupeň EKR 6 aplikácia sociálno-právne poradenstva prvého kontaktu
 • stupeň EKR 6 vedenie spisovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  evidencia, vedenie spisu klienta, zaznamenávanie sociálnych úkonov
 • stupeň EKR 6 participácia na prevencii vzniku a recidívy sociálnych problémov
 • stupeň EKR 6 podieľanie sa na spracovávaní dát a informácií získaných sociologickými prieskumami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom preukazujúci spôsobilosť na výkon odbornej činnosti asistenta sociálnej práce v zmysle Zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie