Sociálny pracovník

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sociálny pracovník skúma zložité životné situácie občanov, rozpoznáva ich vzájomné súvislosti, zaoberá sa negatívnymi vplyvmi prostredia na jednotlivca, rodinu, skupinu, komunitu a identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia sociálnych problémov. Koordinuje a vykonáva odborné činnosti v oblasti sociálneho poradenstva, kontaktnej práce, resocializácie a sociálnej práce s klientom.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
2635 - Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
SK ISCO-08
2635001 - Sociálny pracovník
Divízia SK NACE Rev. 2
Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista sociálnej práce

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vedenie ľudí
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
osobnostný rozvoj
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
fyzická zdatnosť
E
manuálna zručnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy sociálnej filozofie a etiky v sociálnej práci
Špecifikácia:
sociálno-filozofické koncepcie človeka, ľudskej slobody, zodpovednosti, viny, trestu a spravodlivosti, rovnosti príležitostí a pod., história sociálnej starostlivosti, etika v práci sociálneho pracovníka a pod.
7
politologické základy sociálnej práce
Špecifikácia:
liberálne, konzervatívne, sociálnodemokratické a eklektické prístupy, štát verejného blaha, sociálna doktrína, rodinná politika, aktívna politika zamestnanosti, politika voči mládeži a pod.
7
makro- a mikroekonomické aspekty sociálnej práce
7
metódy a techniky sociálnej práce
Špecifikácia:
poradenské, terapeutické, intervenčné, resocializačné, preventívne, so zameraním na jednotlivca, rodinu skupinu a komunitu; špecifiká sociálnej práce s cieľovými skupinami - seniormi, nezamestnanými, občanmi so špecifickými potrebami, s migrantmi, etnickými minoritami, spoločensky neprispôsobivými občanmi a pod.
7
princípy a postupy sociálno-psychologického výcviku
Špecifikácia:
zameraného na konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
7
metódy výskumu v oblasti sociálnej práce
7
teória organizácie a riadenia tímov
7
princípy, postupy sociálneho plánovania a projektovania
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním sociálnej starostlivosti/práce
7
princípy a postupy podnikania v oblasti sociálnej práce
7

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sociálne diagnostikovanie
7
analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
Špecifikácia:
analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
7
hľadanie optimálnych riešení v spolupráci s klientmi
7
konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
7
navrhovanie foriem sociálnej pomoci
7
vyvíjanie, implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
Špecifikácia:
napr. krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a pod.
7
aplikácia sociálneho poradenstva klientom, ich rodinným príslušníkom a ostatným odkázaným občanom na sociálnu pomoc
7
zriaďovanie, koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb
7
participácia na prevencii vzniku a recidívy sociálnych problémov
7
spolupráca s manažérmi a špecialistami z iných odvetví
Špecifikácia:
ako napr.: zdravotníctvo, školstvo a pod.
7
riadenie činnosti pracovných tímov v oblasti sociálnej pomoci
7
podnecovanie efektívnych zmien v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej
7
vedenie spisovej dokumentácie
Špecifikácia:
evidencia, vedenie spisu klienta, zaznamenávanie sociálnych úkonov
7
spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami a príprava sociálneho výskumu
7
príprava a realizácia výskumu v oblasti sociálnej práce
7

Stupeň EKR:

1
nižšie stredné vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom preukazujúci spôsobilosť na výkon odbornej činnosti sociálneho pracovníka v zmysle Zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.