Sociálny pracovník

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sociálny pracovník

Sociálny pracovník skúma zložité životné situácie občanov, rozpoznáva ich vzájomné súvislosti, zaoberá sa negatívnymi vplyvmi prostredia na jednotlivca, rodinu, skupinu, komunitu a identifikuje, analyzuje a navrhuje riešenia sociálnych problémov. Koordinuje a vykonáva odborné činnosti v oblasti sociálneho poradenstva, kontaktnej práce, resocializácie a sociálnej práce s klientom.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 2635 - Špecialisti v oblasti sociálnej práce a poradenstva
SK ISCO-08 2635001 - Sociálny pracovník
Divízia SK NACE Rev. 2 Starostlivosť v pobytových zariadeniach (rezidenčná starostlivosť)
Sociálna práca bez ubytovania
Príslušnosť k povolaniu Špecialista sociálnej práce

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 princípy sociálnej filozofie a etiky v sociálnej práci
  Špecifikácia:
  sociálno-filozofické koncepcie človeka, ľudskej slobody, zodpovednosti, viny, trestu a spravodlivosti, rovnosti príležitostí a pod., história sociálnej starostlivosti, etika v práci sociálneho pracovníka a pod.
 • stupeň EKR 7 politologické základy sociálnej práce
  Špecifikácia:
  liberálne, konzervatívne, sociálnodemokratické a eklektické prístupy, štát verejného blaha, sociálna doktrína, rodinná politika, aktívna politika zamestnanosti, politika voči mládeži a pod.
 • stupeň EKR 7 makro- a mikroekonomické aspekty sociálnej práce
 • stupeň EKR 7 metódy a techniky sociálnej práce
  Špecifikácia:
  poradenské, terapeutické, intervenčné, resocializačné, preventívne, so zameraním na jednotlivca, rodinu skupinu a komunitu; špecifiká sociálnej práce s cieľovými skupinami - seniormi, nezamestnanými, občanmi so špecifickými potrebami, s migrantmi, etnickými minoritami, spoločensky neprispôsobivými občanmi a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy sociálno-psychologického výcviku
  Špecifikácia:
  zameraného na konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
 • stupeň EKR 7 metódy výskumu v oblasti sociálnej práce
 • stupeň EKR 7 teória organizácie a riadenia tímov
 • stupeň EKR 7 princípy, postupy sociálneho plánovania a projektovania
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním sociálnej starostlivosti/práce
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy podnikania v oblasti sociálnej práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 sociálne diagnostikovanie
 • stupeň EKR 7 analýza problémov a možností v rôznych oblastiach sociálnej sféry
  Špecifikácia:
  analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 hľadanie optimálnych riešení v spolupráci s klientmi
 • stupeň EKR 7 konštruktívne riešenie krízových situácií a konfliktov
 • stupeň EKR 7 navrhovanie foriem sociálnej pomoci
 • stupeň EKR 7 vyvíjanie, implementovanie, rozširovanie, prispôsobovanie a lokalizovanie foriem a metód sociálnej práce
  Špecifikácia:
  napr. krízová intervencia, terénna práca, resocializácia, vyjednávanie a zastupovanie klienta, pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia sociálneho poradenstva klientom, ich rodinným príslušníkom a ostatným odkázaným občanom na sociálnu pomoc
 • stupeň EKR 7 zriaďovanie, koordinovanie a organizovanie sociálnych služieb
 • stupeň EKR 7 participácia na prevencii vzniku a recidívy sociálnych problémov
 • stupeň EKR 7 spolupráca s manažérmi a špecialistami z iných odvetví
  Špecifikácia:
  ako napr.: zdravotníctvo, školstvo a pod.
 • stupeň EKR 7 riadenie činnosti pracovných tímov v oblasti sociálnej pomoci
 • stupeň EKR 7 podnecovanie efektívnych zmien v oblasti sociálnej politiky na úrovni inštitucionálnej, lokálnej, regionálnej a celoštátnej
 • stupeň EKR 7 vedenie spisovej dokumentácie
  Špecifikácia:
  evidencia, vedenie spisu klienta, zaznamenávanie sociálnych úkonov
 • stupeň EKR 7 spracovávanie dát a informácií získaných sociologickými prieskumami a príprava sociálneho výskumu
 • stupeň EKR 7 príprava a realizácia výskumu v oblasti sociálnej práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom preukazujúci spôsobilosť na výkon odbornej činnosti sociálneho pracovníka v zmysle Zákona č. 219/2014 Z.z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie