Zvárač plastov

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zvárač plastov

Zvárač plastov vytvára zváraním nerozoberateľné spoje na plastových konštrukciách stanovenou metódou a predpísanými postupmi.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7212 - Zvárači, rezači a spájkovači
SK ISCO-08 7212003 - Zvárač plastov
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Zvárač

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 normy a smernice vo zváraní
 • stupeň EKR 3 technológia zvárania plastov a termoplastových materiálov
 • stupeň EKR 3 zváracie stroje a zariadenia
  Špecifikácia:
  Zváracie zariadenia, automaty, deliace nástroje a píly, pomocné zariadenia, náradie a prípravky.
 • stupeň EKR 3 plastové a termoplastové materiály a ich vlastnosti
  Špecifikácia:
  Podľa stupňa tvrdosti povrchu súčastí z kódovacej značky alebo podľa skúšky plameňom.
 • stupeň EKR 3 postupy deštruktívnych a nedeštruktívnych prevádzkových skúšok
 • stupeň EKR 3 postupy posudzovania kvality
 • stupeň EKR 3 technická dokumentácia , normy a materiálové karty
 • stupeň EKR 3 výrobné metódy súvisiace so zváranými výrobkami na výrobné aj opravné práce

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v normách a v technických podkladoch na zváranie
  Špecifikácia:
  Vrátane technických výkresov.
 • stupeň EKR 3 nastavovanie, ošetrovanie a údržba zváracích zariadení
 • stupeň EKR 3 zváranie zvarových spojov
  Špecifikácia:
  Zváranie horúcim plynom a extrúderom, zváranie plastov horúcim telesom, elektrofúzne zváranie plastov, zváranie PE vodných a plynových rúr, zváranie utesňovacích pásov (fólií).
 • stupeň EKR 3 hodnotenie zvarového spoja
  Špecifikácia:
  Deštrukčnou a nedeštrukčnou prevádzkovou skúškou.
 • stupeň EKR 3 vedenie technickej dokumentácie v oblasti zvárania plastov
 • stupeň EKR 3 voľba postupu práce, zariadení, prípravkov, nástrojov, elektród, prídavného materiálu a pomôcok na zváranie
 • stupeň EKR 3 obrábanie zvaru, brúsenie po ochladnutí
 • stupeň EKR 3 príprava zvarových spojov a ich následné opracovanie
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
  Špecifikácia:
  Ochrana pred zdraviu škodlivými plynmi a vysokou teplotou zváraných plastov.
 • stupeň EKR 3 vytváranie skúšobných vzoriek nových zváraných materiálov
 • stupeň EKR 3 nakladanie s odpadmi v oblasti zvárania

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zváračský preukaz podľa vybranej STN viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie