Špecialista plánovania výroby

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Špecialista plánovania výroby stanovuje na základe objednávok dlhodobý i operatívny plán výroby, rozpočet a kontroluje ich plnenie s cieľom čo najlepšie využiť dostupné zdroje a dosiahnuť čo najvyššiu výrobnú efektivitu. Pri zabezpečovaní úloh využíva informačné systémy.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy
Odborný referent pre plánovanie a riadenie výroby
Plánovač logistiky a riadenia výroby
Plánovač oddelenia vnútornej logistiky
Špecialista prípravy výroby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
viac...
ISCO-08
2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08
2141045 - Špecialista plánovania výroby
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
motivovanie ľudí
E
technická gramotnosť
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
6
logistika vo výrobe
6
logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
6
kaizen
6
manažment priemyselných procesov
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
6
5S
6
systémy a metódy plánovania a riadenia výroby
6
spôsoby špecifikácie dielov a výrobkov
6
informačné systémy riadenia výroby
6
výrobné objednávky
6
výrobné kapacity
6
plán výroby
6
vstupy potrebné na výrobu a zabezpečenie výroby
6
legislatívne a certifikačné požiadavky cieľového trhu
6
metódy riadenia zásob
Špecifikácia:
ABC, FEFO (First Expired, First Out), FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out), HIFO (Highest In, First Out) a JIT (Just-in-time)
6
kooperácia výroby
6
spôsoby merania efektivity využívania strojných zariadení
6
celková efektivita zariadenia (CEZ) a spôsoby jej merania
6
metódy auditov jednotlivých pracovných tímov
6
environmentálny manažérsky systém (EMS)
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
6
stanovovanie druhu a množstva materiálu a polotovarov na výrobu nových výrobkov strojárskej výroby
6
orientácia v technickej dokumentácii a postupoch
6
riadenie zásob
6
práca v logistickom a plánovacom module v integrovanom systéme riadenia podniku
6
prijímanie, spracovávanie a potvrdzovanie výrobných objednávok
6
stanovenie výrobnej sekvencie
6
zostavovanie, preverovanie a aktualizácia špecifikácie dielov a výrobkov
6
príprava a vkladanie údajov do informačného systému
6
kontrola výrobných objednávok
6
analýza príčin prestojov výroby a navrhovanie nápravných opatrení
6
príprava plánov výrobného procesu, ich kontrola a úprava
6
analýza efektivity využívania strojných zariadení
6
kontrola CEZ na vytypovaných strojných zariadeniach
6
realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
6
realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
6
vypracúvanie odvolávok pre subdodávateľov
6
kontrola denného plnenia výrobného plánu
6
aktualizácia kmeňových dát, priebežných dôb výroby a dodávok jednotlivých výrobných komponentov
6
technické uzatváranie výrobných zákaziek
6
kontrola výdaja správneho množstva komponentov na jednotlivých výrobných zákazkách
6
príprava podkladov na inventúru
6
zabezpečovania kooperácie výroby u externých dodávateľov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.