Špecialista plánovania výroby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista plánovania výroby

Špecialista plánovania výroby stanovuje na základe objednávok dlhodobý i operatívny plán výroby, rozpočet a kontroluje ich plnenie s cieľom čo najlepšie využiť dostupné zdroje a dosiahnuť čo najvyššiu výrobnú efektivitu. Pri zabezpečovaní úloh využíva informačné systémy.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre automobilový priemysel a strojárstvo
Alternatívne názvy Odborný referent pre plánovanie a riadenie výroby
Plánovač logistiky a riadenia výroby
Plánovač oddelenia vnútornej logistiky
Špecialista prípravy výroby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
viac...
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok

viac...
ISCO-08 2141 - Špecialisti v oblasti priemyslu a výroby
SK ISCO-08 2141045 - Špecialista plánovania výroby
Príslušnosť k povolaniu Špecialista optimalizácie, riadenia a kvality práce

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 systémy, normy a štandardy kvality v strojárstve a kovovýrobe
 • stupeň EKR 6 logistika vo výrobe
 • stupeň EKR 6 logistika v skladovom hospodárstve a riadení zásob
 • stupeň EKR 6 kaizen
 • stupeň EKR 6 manažment priemyselných procesov
 • stupeň EKR 6 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 6 5S
 • stupeň EKR 6 systémy a metódy plánovania a riadenia výroby
 • stupeň EKR 6 spôsoby špecifikácie dielov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 informačné systémy riadenia výroby
 • stupeň EKR 6 výrobné objednávky
 • stupeň EKR 6 výrobné kapacity
 • stupeň EKR 6 plán výroby
 • stupeň EKR 6 vstupy potrebné na výrobu a zabezpečenie výroby
 • stupeň EKR 6 legislatívne a certifikačné požiadavky cieľového trhu
 • stupeň EKR 6 metódy riadenia zásob
  Špecifikácia:
  ABC, FEFO (First Expired, First Out), FIFO (First In, First Out), LIFO (Last In, First Out), HIFO (Highest In, First Out) a JIT (Just-in-time)
 • stupeň EKR 6 kooperácia výroby
 • stupeň EKR 6 spôsoby merania efektivity využívania strojných zariadení
 • stupeň EKR 6 celková efektivita zariadenia (CEZ) a spôsoby jej merania
 • stupeň EKR 6 metódy auditov jednotlivých pracovných tímov
 • stupeň EKR 6 environmentálny manažérsky systém (EMS)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 6 stanovovanie druhu a množstva materiálu a polotovarov na výrobu nových výrobkov strojárskej výroby
 • stupeň EKR 6 orientácia v technickej dokumentácii a postupoch
 • stupeň EKR 6 riadenie zásob
 • stupeň EKR 6 práca v logistickom a plánovacom module v integrovanom systéme riadenia podniku
 • stupeň EKR 6 prijímanie, spracovávanie a potvrdzovanie výrobných objednávok
 • stupeň EKR 6 stanovenie výrobnej sekvencie
 • stupeň EKR 6 zostavovanie, preverovanie a aktualizácia špecifikácie dielov a výrobkov
 • stupeň EKR 6 príprava a vkladanie údajov do informačného systému
 • stupeň EKR 6 kontrola výrobných objednávok
 • stupeň EKR 6 analýza príčin prestojov výroby a navrhovanie nápravných opatrení
 • stupeň EKR 6 príprava plánov výrobného procesu, ich kontrola a úprava
 • stupeň EKR 6 analýza efektivity využívania strojných zariadení
 • stupeň EKR 6 kontrola CEZ na vytypovaných strojných zariadeniach
 • stupeň EKR 6 realizácia auditov jednotlivých pracovných tímov
 • stupeň EKR 6 realizácia 5S, TPM a EMS vo výrobe
 • stupeň EKR 6 vypracúvanie odvolávok pre subdodávateľov
 • stupeň EKR 6 kontrola denného plnenia výrobného plánu
 • stupeň EKR 6 aktualizácia kmeňových dát, priebežných dôb výroby a dodávok jednotlivých výrobných komponentov
 • stupeň EKR 6 technické uzatváranie výrobných zákaziek
 • stupeň EKR 6 kontrola výdaja správneho množstva komponentov na jednotlivých výrobných zákazkách
 • stupeň EKR 6 príprava podkladov na inventúru
 • stupeň EKR 6 zabezpečovania kooperácie výroby u externých dodávateľov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie