Vedúci bane/ lomu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vedúci bane/ lomu organizuje a riadi banskú prevádzku v hlbinných baniach/ povrchových lomoch, pieskovniach, štrkovniach a tehelniach.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre ťažbu a úpravu surovín, geológiu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z.z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom
viac...
ISCO-08
1322 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v ťažobnom priemysle a geologickom prieskume
SK ISCO-08
1322001 - Riadiaci pracovník (manažér) v ťažobnom priemysle
Divízia SK NACE Rev. 2
Ťažba uhlia a lignitu
Ťažba ropy a zemného plynu
Dobývanie kovových rúd
Iná ťažba a dobývanie
Pomocné činnosti pri ťažbe
Vedenie firiem, poradenstvo v oblasti riadenia
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v ťažbe

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
prezentovanie
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
fyzická zdatnosť
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie hlbinného dobývania a razenia
Špecifikácia:
Technologický postup a postup prác na činnom pracovisku. Zásady technologického postupu na dobývanie, razenie a vrtno-trhacie práce. Spôsoby navrhovania technických parametrov pre pracovisko ťažby v uhoľnom porube a ťažobnom bloku. Technologické postupy budovania banských objektov.
7
technológia povrchového dobývania
Špecifikácia:
Spôsoby klasifikácie činných a nečinných pracovísk povrchového lomu/ základných geometrických, technických a prevádzkových parametrov pri povrchovom dobývaní. Technická charakteristika spôsobov lomového dobývania a spôsoby vypracovania technologických postupov a postupov prác na pracoviskách.
7
spôsoby dopravy pracovníkov
Špecifikácia:
Technologické dopravné zariadenia na dopravu ľudí na ťažbu v bani (uhoľné poruby, ťažobné bloky, dobývky)/ lome (lomové steny a etáže). Metódy organizačného zabezpečenia dopravy pracovníkov na činné pracoviská bane/ lomu.
7
technológie dopravy uhlia pásovými dopravníkmi
Špecifikácia:
Uzavretý systém mechanizovaného dobývania, prístupové cesty na pracovisko uhoľného porubu a ťažobného bloku, dopravný poriadok bane/ lomu, dopravné a komunikačné prepojenie činných pracovísk bane/ lomu.
7
pracovné prostredie a podmienky na pracoviskách v bani a na povrchu
Špecifikácia:
Technické a bezpečnostné parametre činných pracovísk hlbinnej bane/ povrchového lomu.
7
technológia výroby a spracovania surovín
Špecifikácia:
Kapacitné parametre banskej výroby.
7
geomechanické javy v baniach
Špecifikácia:
Geomechanické prejavy horninového masívu na pracoviskách. Bansko-geologické a hydrogeologické podmienky dobývania. Geotechnické prejavy pri ťažbe a dobývaní ložiska.
7
metódy plánovania projektov banských stavieb a technologických zariadení
Špecifikácia:
Projekty geotechnických stavieb a objektov bane/ lomu. Spôsoby klasifikácie konštrukčných materiálov potrebných na ťažobnú prevádzku.
7
technická dokumentácia v ťažobnom priemysle
Špecifikácia:
Bansko-technická dokumentácia ťažby nerastov. Metódy vyhodnocovania banských a geologických máp a technickej dokumentácie razenia a dobývania. Technické systémy bane/ lomu, technické projekty.
7
ekonomika a riadenie v baníctve
Špecifikácia:
Riadiace a kontrolné systémy ťažobnej prevádzky. Princípy navrhovania, projektovania, plánovania a ekonomického hodnotenia banskej výroby. Organizácia banskej výroby. Právne predpisy v ťažobnom priemysle.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
strojníctvo, banské stroje a zariadenia
7
postupy a metódy vedenia porád
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
7
pracovnoprávne predpisy v oblasti miezd, platov a zaraďovania zamestnancov
7
metódy a postupy plánovania ľudských zdrojov
7
finančné plánovanie
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
7
zásady bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci s výbušninami
Špecifikácia:
Výbušniny používané na trhacie a ohňostrojné práce.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
spolupráca pri realizácii technologických zmien vo výrobnom procese
Špecifikácia:
Koordinácia činností a pracovníkov pri technologických zmenách banskej výroby.
7
motivácia a hodnotenie zamestnancov
7
zabezpečovanie predpísanej odbornej spôsobilosti pracovníkov riadeného organizačného úseku alebo technologického úseku organizácie
Špecifikácia:
Kontrola technologickej disciplíny na činných pracoviskách bane/ lomu.
7
riadenie a formulovanie personálnej politiky organizácie
Špecifikácia:
Personálne zabezpečenie činných pracovísk bane/ lomu.
7
aplikácia pracovno-právnych predpisov s väzbou na odmeňovanie
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
zabezpečovanie materiálnych prostriedkov ťažobnej činnosti pre pracoviská bane/ lomu
7
analyzovanie bansko-technickej a bansko-geologickej situácie pri ťažbe v bani/ lome
7
riadenie a koordinácia prác v ťažobnom priemysle
Špecifikácia:
Riadenie ťažobných aktivít na činných pracoviskách bane/ lomu. Zabezpečovanie súčinnosti jednotlivých pracovných úsekov ťažobnej spoločnosti.
7
koncepčné riešenie organizačných a prevádzkových problémov v ťažobnom priemysle
7
spracovávanie investičných zámerov vo väzbe na obchodnú, prevádzkovú a technickú stratégiu ťažobnej spoločnosti
7
orientácia v oblasti rozpočtovania a financovania v ťažobnom priemysle
7
organizovanie hlavných a pomocných činností pri razení chodieb a výstavbe podzemných objektov
7
organizovanie hlavných a pomocných činností pre systém dobývania v ťažobnom bloku
7
organizovanie dobývania v uhoľnom porube a ťažobných úsekoch
7
zriaďovanie banských pracovísk
7
organizácia geotechnických a výstavbových aktivít v bani/ lome
7
organizácia dopravy výstavbových a pomocných materiálov na činné pracoviská
7
organizácia dodávok a zabezpečovanie energetického vybavenia pracovísk
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho bane podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vedúceho lomu podľa vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti zamestnancov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom (§ 5)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov