Sestra samosprávneho kraja

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra samosprávneho kraja

Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Alternatívne názvy Zamestnanec samosprávy na úseku zdravotníctva
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 554
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov

viac...
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221015 - Sestra samosprávneho kraja
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zákony, vyhlášky a predpisy týkajúce sa ošetrovateľstva
 • stupeň EKR 7 plánovanie, organizácia a metodické riadenie ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy komunikácie v ošetrovateľstve
 • stupeň EKR 7 pôrodná asistencia
 • stupeň EKR 7 etika v ošetrovateľsve
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy hodnotenia kvality starostlivosti v pôrodnej asistencii
 • stupeň EKR 7 právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti správneho konania
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 organizácia a postupy kontroly zdravotníckych zariadení
 • stupeň EKR 5 zásady, metódy a postupy organizácie ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 regionálna zdravotná politika
 • stupeň EKR 7 postupy zaobchádzania so zdravotnou dokumentáciou
 • stupeň EKR 7 Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 systém zabezpečovania plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy vykonávania dozoru nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy zabezpečenia zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávania povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
 • stupeň EKR 7 postupy preberania do úschovy a zabezpečenia odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi
 • stupeň EKR 7 zdravotná politika štátu
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe v zmysle kompetencií stanovených zákonom č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v oblasti vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
 • stupeň EKR 7 zásady a postupy vypracovávania návrhov smerovania v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
 • stupeň EKR 7 Správny poriadok - vydávanie rozhodnutí

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 vypracovávanie rozhodnutí, osvedčení, resp. odvolaní v rámci zdravoníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
 • stupeň EKR 7 vybavovanie a zabezpečovanie odbornej agendy a vybavovanie záležitostí v oblasti zdravotníckej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 koordinácia a usmerňovanie činností pri realizácii územnej zdravotnej politiky štátu v rámci zdravotnej starostlivosti spadajúcej do kompetencie samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri kontrole zdravotníckych zariadení v rámci zabezpečovania odbornej agendy na úseku zdravotnej pomoci, patriacej do kompetencie samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie realizácie rozvoja siete zdravotníckych zariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
 • stupeň EKR 7 vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie štandardov a vytváranie návrhov štandardov v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 prešetrovanie sťažností a podnetov na úseku pôsobnosti sestry samosprávneho kraja
 • stupeň EKR 7 preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 komunikácia s poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
 • stupeň EKR 7 kontrola zverejňovaných informácií ohľadne poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
 • stupeň EKR 7 zabezpečenie zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávanie povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
 • stupeň EKR 7 preberanie do úschovy a zabezpečenie odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi
 • stupeň EKR 7 dozor nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v pôsobnosti samosprávneho kraja v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
 • stupeň EKR 7 vypracúvanie návrhov smerovania a príprava návrhov priorít regionálnej zdravotnej politiky v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie