Sestra samosprávneho kraja

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sestra samosprávneho kraja plní úlohy na úseku zdravotníctva vo vzťahu k poskytovaniu ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Alternatívne názvy
Zamestnanec samosprávy na úseku zdravotníctva
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
554
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
viac...
ISCO-08
2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08
2221015 - Sestra samosprávneho kraja
Divízia SK NACE Rev. 2
Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zákony, vyhlášky a predpisy týkajúce sa ošetrovateľstva
7
plánovanie, organizácia a metodické riadenie ošetrovateľskej starostlivosti
7
metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti
7
princípy a metódy komunikácie v ošetrovateľstve
7
pôrodná asistencia
7
etika v ošetrovateľsve
7
metódy a postupy hodnotenia kvality starostlivosti v pôrodnej asistencii
7
právne predpisy administratívno-správnej agendy v oblasti prevádzkovania zdravotníckych zariadení
7
právne predpisy v oblasti zdravotnej starostlivosti v službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy a základné pojmy v oblasti správneho konania
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
organizácia a postupy kontroly zdravotníckych zariadení
7
zásady, metódy a postupy organizácie ošetrovateľskej starostlivosti
5
regionálna zdravotná politika
7
postupy zaobchádzania so zdravotnou dokumentáciou
7
Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
systém zabezpečovania plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráce s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
7
postupy a metódy vykonávania dozoru nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
7
zásady a postupy zabezpečenia zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávania povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
7
postupy preberania do úschovy a zabezpečenia odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi
7
zdravotná politika štátu
7
právne predpisy v oblasti výkonu kontroly vo verejnej správe v zmysle kompetencií stanovených zákonom č. 578/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v oblasti vybavovania sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach.
7
zásady a postupy vypracovávania návrhov smerovania v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
7
Správny poriadok - vydávanie rozhodnutí
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vypracovávanie rozhodnutí, osvedčení, resp. odvolaní v rámci zdravoníckych zariadení v pôsobnosti samosprávneho úradu
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
7
vybavovanie a zabezpečovanie odbornej agendy a vybavovanie záležitostí v oblasti zdravotníckej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
7
koordinácia a usmerňovanie činností pri realizácii územnej zdravotnej politiky štátu v rámci zdravotnej starostlivosti spadajúcej do kompetencie samosprávneho úradu
7
spolupráca pri kontrole zdravotníckych zariadení v rámci zabezpečovania odbornej agendy na úseku zdravotnej pomoci, patriacej do kompetencie samosprávneho úradu
7
zabezpečovanie realizácie rozvoja siete zdravotníckych zariadení v oblasti zdravotnej starostlivosti v pôsobnosti samosprávneho úradu
7
vyhľadávanie a poskytovanie uloženej dokumentácie v spisovni podľa stanovených postupov
7
dodržiavanie štandardov a vytváranie návrhov štandardov v zdravotnej starostlivosti
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
prešetrovanie sťažností a podnetov na úseku pôsobnosti sestry samosprávneho kraja
7
preberanie a archivácia zdravotnej dokumentácie
7
komunikácia s poskytovateľom ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
7
kontrola zverejňovaných informácií ohľadne poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
7
zabezpečovanie plnenia úloh uložených Ministerstvom zdravotníctva SR týkajúcich sa zdravotníctva a spolupráca s Ministerstvom zdravotníctva SR pri zabezpečovaní jednotnej prípravy zdravotníctva na obranu štátu v zmysle zákona o hospodárskej mobilizácii v platnom znení
7
zabezpečenie zastupovania v prípade potreby poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti iným poskytovateľom a pri dočasnom pozastavení povolenia, vydávanie povolení a iných rozhodnutí vo veciach ustanovených osobitným predpisom
7
preberanie do úschovy a zabezpečenie odovzdania zdravotnej dokumentácie inému poskytovateľovi
7
dozor nad poskytovaním ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie v pôsobnosti samosprávneho kraja v rozsahu ustanovenom osobitným predpisom
7
vypracúvanie návrhov smerovania a príprava návrhov priorít regionálnej zdravotnej politiky v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti a pôrodnej asistencie
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa