Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Riadiaci pracovník (manažér) vo výrobe nábytku organizuje a riadi zamestnancov, zabezpečuje rozvoj a realizáciu stratégie v organizácii. Koordinuje plánovanie a optimalizáciu využitia materiálu, personálu, technológií a výrobných postupov vo výrobe nábytku. Spolupracuje na tvorbe operatívnych a finančných plánov organizácie, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre lesné hospodárstvo a drevospracujúci priemysel
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
1321 - Riadiaci pracovníci (manažéri) v priemysle
SK ISCO-08
1321005 - Riadiaci pracovník (manažér) pri spracovaní dreva a vo výrobe výrobkov z dreva
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba nábytku
Príslušnosť k povolaniu
Manažér v priemysle

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
vedenie ľudí
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
informačná gramotnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
Špecifikácia:
Vo výrobe nábytku.
7
postupy a metódy normovania práce a pracovného výkonu
7
personálny manažment
Špecifikácia:
Postupy plánovania a výberu zamestnancov, hodnotiace a motivačné systémy, formy odmeňovania, personalistika, mzdy, mzdové predpisy, kariérny rast, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania a pod.
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
materiály a polotovary používané na výrobu nábytku a interiérových doplnkov
Špecifikácia:
Druhy materiálov, ich vlastnosti, spracovanie a použitie, spôsoby delenia, spájania, tvarovania a ich povrchovej úpravy.
7
technológia výroby nábytkárskych polovýrobkov a výrobkov
7
priemyselná ekológia
7
stanovy a základné organizačné normy organizácie
7
ochrana životného prostredia
7
stroje, zariadenia a výrobné linky vo výrobe nábytku
7
normy a normatívy vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Napr. technické normy, podklady vo výrobe nábytku a pod.
7
matematické a štatistické metódy
7
postupy finančného plánovania
Špecifikácia:
Vo výrobe nábytku.
7
manažment procesu údržby a opráv vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Napr. kalkulácie, rozpočty, výbery strojov, zariadení, výrobných liniek a náhradných dielov.
7
metódy a postupy kontroly vo výrobe nábytku
7
ekonomika a riadenie vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Manažment a rozvojové metódy riadenia, riadenie výrobných procesov, procesné riadenie a pod.
7
zásady projektovania technologických zariadení a výrobných systémov pri výrobe nábytku
Špecifikácia:
Zásady navrhovanie technológií, technologických postupov, kapacitných prepočtov a pod.
7
druhy technickej dokumentácie a zásady jej vyhotovenia
7
vývojové trendy strojného zariadenia
Špecifikácia:
Vo výrobe nábytku.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
riadenie výrobného úseku vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Koordinácia technologických postupov, operatívneho plánovania a riadenia po výrobnej, organizačnej, personálnej a materiálovej stránke.
7
riadenie a určovanie vstupnej, medzioperačnej a výstupnej kontroly surovín, materiálov, polotovarov a výrobkov vo výrobe nábytku
7
plánovanie a kontrola plnenia plánov údržby a opráv strojov, zariadení a výrobných liniek vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Spolupráca na tvorbe plánu údržby a opráv strojov a zariadení vo výrobe nábytku.
7
spolupráca a komunikácia so zákazníkmi
7
kontrola dodržiavania platných noriem a právnych predpisov
Špecifikácia:
V oblasti pracovno-právnej, v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci, v oblasti ochrany pred požiarmi a v oblasti ochrany životného prostredia.
7
spolupráca na tvorbe výrobných a ekonomických plánov, vrátane zabezpečenia a kontroly ich plnenia
Špecifikácia:
Kontrola dodržiavania priebežných termínov v jednotlivých fázach výroby nábytku, vrátane plnenia termínov expedície a objemu finančného plánu.
7
riadenie a kontrola využitia výrobných a personálnych kapacít vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Sledovanie a vyhodnocovanie personálnych nákladov, spotreby materiálov a energií, vrátane návrhov na nápravné opatrenia smerujúce k úsporám. Tvorba pravidiel na motiváciu a hodnotenie zamestnancov.
7
navrhovanie, posudzovanie a zavádzanie nových technologických postupov a materiálov vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Vrátane zmien výrobno-technických podmienok a zavedenia alternatívnych postupov, materiálov a optimalizácie technologických postupov.
7
tvorba plánu investičného rozvoja vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Tvorba stratégie investičného rozvoja, zavádzania nových technológií a nákupu nových strojov a zariadení.
7
kontrola dodržiavania zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
spolupráca s príslušnými inštitúciami
Špecifikácia:
Napr. štátna správa, verejná správa a pod.
7
analýza hospodárskeho výsledku organizácie za sledované obdobie vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Analýza ekonomických ukazovateľov, efektivity výroby, produktivity práce, výrobných nákladov a pod. a prijímanie opatrení na zlepšenie výsledku spoločnosti.
7
posudzovanie a schvaľovanie obchodných koncepcií organizácie a rozhodovanie o jej obchodnej stratégii
7
spolupráca pri plánovaní stratégie konkurencieschopnosti
7
spolupráca pri riešení havarijných stavov a krízových situácií
7
uzatváranie dodávateľských a odberateľských zmlúv
7
vedenie príslušnej dokumentácie vo výrobe nábytku
Špecifikácia:
Napr. kapacitné bilancie, strategické ciele, finančný plán, výrobný plán.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.