Lekár laboratórnej medicíny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lekár laboratórnej medicíny

Lekár laboratórnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa laboratórnymi analýzami telesných tekutín, buniek, tkanív a interpretáciou laboratórnych nálezov v zdraví a chorobe.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore laboratórna medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212055 - Lekár laboratórnej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 mikrobiológia
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy v mikrobiológii
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore laboratórna medicína
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy, postupy laboratórnych činností
  Špecifikácia:
  základné a špeciálne činnosti a úkony v manuálnom a automatizovanom laboratóriu, klinické vyšetrovacie metódy
 • stupeň EKR 7 molekulárna patológia
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy v molekulárnej patológii
 • stupeň EKR 7 klinická chémia
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy v klinickej chémii
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy, postupy mikroskopie a analýzy moču
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy mikroskopie a analýzy moču
 • stupeň EKR 7 cytogenetika
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy v cytogenetike, laboratórne vyšetrovacie metódy v imunogenetike
 • stupeň EKR 7 hlavný histokompatibilný systém človeka
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy v imunogenetike
 • stupeň EKR 7 hematológia
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy hematológii
 • stupeň EKR 7 koagulácia
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy koagulácie
 • stupeň EKR 7 transfúzna medicína
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy v transfúznej medicíne
 • stupeň EKR 7 imunopatológia
  Špecifikácia:
  laboratórne vyšetrovacie metódy v imunopatológii
 • stupeň EKR 7 princípy odberu, zberu, skladovania a spracovania biologického materiálu na vyšetrenie
 • stupeň EKR 7 princípy interpretácie výsledkov diagnostiky v laboratórnej medicíne
 • stupeň EKR 7 princípy správnej laboratórnej praxe
  Špecifikácia:
  kontroly kvality práce a zásady bezpečnosti práce v laboratórnej medicíne a metódy ich kontroly
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika a bioštatistika
  Špecifikácia:
  metódy, postupy zdravotníckej štatistiky a bioštatistiky pri spracovávaní výsledkov vyšetrení pre potreby využitia v prevencii a diagnostike

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dezinfekcie a sterilizácie s osobitným zameraním na hygienický režim v laboratóriách laboratórnej medicíny; likvidácia biologického odpadu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 odber a spracovanie biologického materiálu
 • stupeň EKR 7 realizácia fotometrického vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 realizácia EIA, RIA vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 realizácia ISE vyšetrenia a acidobázy
 • stupeň EKR 7 realizácia plameňovej fotometrie, AAS vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 realizácia chromatografického vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 realizácia elektroforetického vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 vyšetrenie krvného obrazu
 • stupeň EKR 7 realizácia hemostazeologického vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 realizácia kultivačného vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 realizácia mikroskopického vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 realizácia prietokovej cytometrie
 • stupeň EKR 7 realizácia hybridizačných techník
 • stupeň EKR 7 realizácia polymerázovej reťazovej reakcie
 • stupeň EKR 7 realizácia cytogenetického vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 vyšetrenia HLA
 • stupeň EKR 7 realizácia transfúziologického vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 validácia a interpretácia laboratórnych nálezov
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v oblasti laboratórnej medicíny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie