Lekár klinickej farmakológie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lekár klinickej farmakológie

Lekár klinickej farmakológie vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa aplikáciou poznatkov experimentálnej farmakológie v klinických odboroch s cieľom študovať a objektívnymi metódami hodnotiť účinok liečiv u zdravého aj chorého človeka.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore klinická farmakológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212053 - Lekár klinickej farmakológie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia vnútorných chorôb
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení vo vnútornom lekárstve
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, terapeutické postupy a intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve
  Špecifikácia:
  pri zlyhávaní vnútorných orgánov a systémov – napr. srdce, pľúca, obličky, pečeň a pri naliehavých situáciách vo vnútornom lekárstve
 • stupeň EKR 7 klinická farmakológia
  Špecifikácia:
  vedomosti o jednotlivých liekových skupín a aktuálnych liečivách v nich zastúpených
 • stupeň EKR 7 princípy a význam základných biochemických, mikrobiologických a rádioimunologických metód
  Špecifikácia:
  pre stanovenie koncentrácie liečiva v biologických materiáloch
 • stupeň EKR 7 liekové interakcie
  Špecifikácia:
  ich mechanizmy a klinický význam, ako aj praktické uplatnenie týchto poznatkov vo farmakoterapii
 • stupeň EKR 7 metódy aktívneho a pasívneho monitorovania nežiaducich účinkov liečiv
  Špecifikácia:
  diagnostika, mechanizmy vzniku nežiaducich účinkov liečiv a pod.
 • stupeň EKR 7 farmakogenetika a farmakogenomika
  Špecifikácia:
  základné poznatky, klinický význam a uplatnenie
 • stupeň EKR 7 farmakokinetika liečiv
  Špecifikácia:
  za fyziologických a patologických stavov organizmu, s osobitným zameraním na farmakokinetickú analýzu a na klinickú interpretáciu a aplikáciu jej výsledkov
 • stupeň EKR 7 farmakodynamika liečiv
  Špecifikácia:
  vrátane vhodných metód jej štúdia a hodnotenia v klinických podmienkach
 • stupeň EKR 7 princípy terapie liekových otráv, antidota
 • stupeň EKR 7 princípy farmakoterapie v tehotenstve, v novorodeneckom, detskom a v staršom veku
 • stupeň EKR 7 všeobecné princípy farmakoterapie
  Špecifikácia:
  vrátane úpravy dávkovania liečiv pri funkčnej nedostatočnosti pečene a obličiek
 • stupeň EKR 7 princípy a význam predklinického hodnotenia liečiv
  Špecifikácia:
  vrátane problematiky aplikácie jeho výsledkov u človeka
 • stupeň EKR 7 metodológia jednotlivých fáz klinického skúšania liečiv
 • stupeň EKR 7 princípy neinvazívnych metód štúdia farmakodynamiky liečiv u človeka
 • stupeň EKR 7 právne a etické normy vzťahujúce sa na vykonávanie terapeutického a neterapeutického výskumu u človeka
 • stupeň EKR 7 zásady kontroly a metodického usmerňovania racionálnej farmakoterapie
 • stupeň EKR 7 základy farmakoepidemiológie
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy používané pri sledovaní zdravotnícko – ekonomických a sociálnych aspektov farmakoterapie v praxi (farmakoekonomika)
 • stupeň EKR 7 metódy sledovania spotreby liečiv, jej analýzy a prognózovania
 • stupeň EKR 7 platné predpisy pre registráciu liečiv
 • stupeň EKR 7 princípy a realizácia štátnej liekovej politiky
 • stupeň EKR 7 procesy utilizácie liečiv
 • stupeň EKR 7 informačné procesy v klinickej farmakológii
  Špecifikácia:
  vrátane ich uplatnenia vo vzťahoch liek-lekár-lekárnik-pacient
 • stupeň EKR 7 metódy zisťovania, dokumentovania a objasňovania následkov iatrogénneho poškodenia liečivami
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore klinická farmakológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychoterapeutický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG a pod.
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích, terapeutických metód a postupov v rámci spoločného internistického kmeňa, vrátane terapeutických postupov pri naliehavých stavoch ohrozenia života alebo zdravia
 • stupeň EKR 7 klinické skúšanie liečiva u zdravých dobrovoľníkov
 • stupeň EKR 7 podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
 • stupeň EKR 7 aplikácia ambulantného klinicko-farmakologického vyšetrenia - vstupného, konziliárneho, kontrolného
 • stupeň EKR 7 aplikácia neinvazívnych metód štúdia farmakodynamiky liečiv u človeka
 • stupeň EKR 7 terapeutické monitorovanie hladín liečiva u pacientov
 • stupeň EKR 7 farmakoekonomické hodnotenie liečiv alebo farmakoterapeutických postupov v podmienkach lôžkového zdravotníckeho zariadenia alebo v ambulantnej praxi
 • stupeň EKR 7 úprava dávkovania liečiv pri patologických stavoch organizmu a poškodení parenchýmových orgánov
 • stupeň EKR 7 spracovanie dokumentácie klinického skúšania lieku podľa schváleného protokolu
 • stupeň EKR 7 farmakologické konzílium a konzultačná činnosť
 • stupeň EKR 7 analýza a riešenie farmakoterapeuticky náročných klinických situácií v spolupráci so špecialistami iných odborov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie