Epidemiológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Epidemiológ

Epidemiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa štúdiom výskytu, frekvencie a rozloženie chorôb a so zdravím súvisiacich stavov, ako aj ich determinantov v definovaných populáciách a aplikuje výsledky týchto štúdií na kontrolu zdravotných problémov (chorôb) a tiež vyhodnocuje účinnosť realizovaných opatrení.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore epidemiológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212067 - Epidemiológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách; princípy, zdravotná politika, úloha epidemiológa pri tvorbe zdravotnej politiky na lokálnej a štátnej úrovni, programy Európskej únie a Slovenskej zdravotníckej organizácie v oblasti epidemiológie chorôb; zdravotne, sociálne a ekonomicky závažné ochorenia infekčnej a neinfekčnej povahy a stavy súvisiace so zdravím populácie - úrazy, suicídiá a pod., príčiny a rizikové faktory ich výskytu v populácii, možnosti ovplyvnenia frekvencie ich výskytu
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v tropickej a cestovateľskej medicíne, imunológii, vakcinológii, preventívnom pracovnom lekárstve a pod.
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne predpisy a ich uplatnenie pri výskyte infekčných chorôb a vybraných chronických chorôb
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 surveillance chorôb
  Špecifikácia:
  princípy, podmienky, hodnotenie, využitie
 • stupeň EKR 7 klinická a epidemiologická charakteristika chorôb podliehajúcich surveillance
 • stupeň EKR 7 pramene demografických údajov a ich využitie v epidemiológii
  Špecifikácia:
  na regionálnej a štátnej úrovni
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy hodnotenia validity zbieraných údajov o výskyte chorôb
 • stupeň EKR 7 princípy, pracovné postupy a organizácia skríningu
 • stupeň EKR 7 etiologické agensy
  Špecifikácia:
  charakteristiky, základy laboratórnej diagnostiky, prenos a šírenie, zásady dekontaminácie a dezinfekcie
 • stupeň EKR 7 nozokomiálne nákazy
  Špecifikácia:
  princípy surveillance, hodnotenia jej výsledkov, opatrenia a ich hodnotenie
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy imunizácie
  Špecifikácia:
  charakteristika jednotlivých druhov vakcín a imunizácie a hodnotenie efektívnosti imunizácie
 • stupeň EKR 7 zásady ochrany pred bojovými biologickými prostriedkami
 • stupeň EKR 7 systém rýchleho varovania a reakcií pri výskyte infekčných chorôb
 • stupeň EKR 7 princípy hodnotenia rizika, interpretácie v epidemiológii
 • stupeň EKR 7 krízový manažment pri výskyte mimoriadnej epidemiologickej situácie
 • stupeň EKR 7 princípy plánovania, organizácie, aplikácie a využitia výsledkov epidemiologických, multicentrických epidemiologických štúdií, metaanalýz a projektov
 • stupeň EKR 7 informačné systémy a programy na štatistické spracovanie údajov v epidemiológii
 • stupeň EKR 7 edukácia v špecializačnom odbore epidemiológia
  Špecifikácia:
  zásady edukácie obyvateľstva
 • stupeň EKR 7 e-Health
  Špecifikácia:
  zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém
 • stupeň EKR 7 metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore epidemiológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG, vedenie zdravotnej dokumentácie a pod.
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 metodické návštevy všeobecných lekárov pre deti a dorast za účelom sledovania dodržiavania a kontroly hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 metodické návštevy všeobecných lekárov pre dospelých za účelom sledovania dodržiavania a kontroly hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 kontrola zdravotníckych zariadení, vypracovanie správ, navrhovanie opatrení a kontrola ich plnenia
 • stupeň EKR 7 vypracovanie správy o surveillance chorôb
 • stupeň EKR 7 intervencie a opatrenia na základe epidemiologickej analýzy pre prioritné choroby, resp. rizikové faktory
 • stupeň EKR 7 plánovanie, príprava a realizácia epidemiologických štúdií
 • stupeň EKR 7 vypracovanie kompletných analýz (formou správy) zdravotného stavu vo vybranej oblasti, s poukázaním na špecifické problémy, vrátane návrhu na ich riešenie pre riadiace zložky, resp. odbornú verejnosť
 • stupeň EKR 7 vypracovanie informácie o zdravotnom stave, špecifických problémoch a prioritách pre laickú verejnosť
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov dokumentov pre zdravotnú politiku v oblasti infekčných chorôb alebo vybraných chronických chorôb eventuálne pre podporu zdravia
 • stupeň EKR 7 vypracovanie návrhov rozhodnutí v oblasti prijímania represívnych a preventívnych opatrení pri výskyte infekčných chorôb
 • stupeň EKR 7 riadenie a koordinácia činnosti pri epidémiách infekčných chorôb (vrátane epidemického výskytu nozokomiálnych nákaz)
 • stupeň EKR 7 konzultačná činnosť v epidemiológii
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v epidemiológii
 • stupeň EKR 7 edukácia v epidemiológii
  Špecifikácia:
  výchova k ochrane a podpore zdravia zamestnancov a zamestnávateľov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie