Epidemiológ

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Epidemiológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa štúdiom výskytu, frekvencie a rozloženie chorôb a so zdravím súvisiacich stavov, ako aj ich determinantov v definovaných populáciách a aplikuje výsledky týchto štúdií na kontrolu zdravotných problémov (chorôb) a tiež vyhodnocuje účinnosť realizovaných opatrení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore epidemiológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212067 - Epidemiológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
výskyt a rozloženie chorôb, so zdravím súvisiacich stavov a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách; princípy, zdravotná politika, úloha epidemiológa pri tvorbe zdravotnej politiky na lokálnej a štátnej úrovni, programy Európskej únie a Slovenskej zdravotníckej organizácie v oblasti epidemiológie chorôb; zdravotne, sociálne a ekonomicky závažné ochorenia infekčnej a neinfekčnej povahy a stavy súvisiace so zdravím populácie - úrazy, suicídiá a pod., príčiny a rizikové faktory ich výskytu v populácii, možnosti ovplyvnenia frekvencie ich výskytu
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy v tropickej a cestovateľskej medicíne, imunológii, vakcinológii, preventívnom pracovnom lekárstve a pod.
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
právne predpisy a ich uplatnenie pri výskyte infekčných chorôb a vybraných chronických chorôb
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
zdravotnícka štatistika
7
surveillance chorôb
Špecifikácia:
princípy, podmienky, hodnotenie, využitie
7
klinická a epidemiologická charakteristika chorôb podliehajúcich surveillance
7
pramene demografických údajov a ich využitie v epidemiológii
Špecifikácia:
na regionálnej a štátnej úrovni
7
princípy, metódy a postupy hodnotenia validity zbieraných údajov o výskyte chorôb
7
princípy, pracovné postupy a organizácia skríningu
7
etiologické agensy
Špecifikácia:
charakteristiky, základy laboratórnej diagnostiky, prenos a šírenie, zásady dekontaminácie a dezinfekcie
7
nozokomiálne nákazy
Špecifikácia:
princípy surveillance, hodnotenia jej výsledkov, opatrenia a ich hodnotenie
7
princípy, metódy a postupy imunizácie
Špecifikácia:
charakteristika jednotlivých druhov vakcín a imunizácie a hodnotenie efektívnosti imunizácie
7
zásady ochrany pred bojovými biologickými prostriedkami
7
systém rýchleho varovania a reakcií pri výskyte infekčných chorôb
7
princípy hodnotenia rizika, interpretácie v epidemiológii
7
krízový manažment pri výskyte mimoriadnej epidemiologickej situácie
7
princípy plánovania, organizácie, aplikácie a využitia výsledkov epidemiologických, multicentrických epidemiologických štúdií, metaanalýz a projektov
7
informačné systémy a programy na štatistické spracovanie údajov v epidemiológii
7
edukácia v špecializačnom odbore epidemiológia
Špecifikácia:
zásady edukácie obyvateľstva
7
e-Health
Špecifikácia:
zdravotná dokumentácia a administratíva, DRG systém
7
metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore epidemiológia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG, vedenie zdravotnej dokumentácie a pod.
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
metodické návštevy všeobecných lekárov pre deti a dorast za účelom sledovania dodržiavania a kontroly hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
metodické návštevy všeobecných lekárov pre dospelých za účelom sledovania dodržiavania a kontroly hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
kontrola zdravotníckych zariadení, vypracovanie správ, navrhovanie opatrení a kontrola ich plnenia
7
vypracovanie správy o surveillance chorôb
7
intervencie a opatrenia na základe epidemiologickej analýzy pre prioritné choroby, resp. rizikové faktory
7
plánovanie, príprava a realizácia epidemiologických štúdií
7
vypracovanie kompletných analýz (formou správy) zdravotného stavu vo vybranej oblasti, s poukázaním na špecifické problémy, vrátane návrhu na ich riešenie pre riadiace zložky, resp. odbornú verejnosť
7
vypracovanie informácie o zdravotnom stave, špecifických problémoch a prioritách pre laickú verejnosť
7
vypracovanie návrhov dokumentov pre zdravotnú politiku v oblasti infekčných chorôb alebo vybraných chronických chorôb eventuálne pre podporu zdravia
7
vypracovanie návrhov rozhodnutí v oblasti prijímania represívnych a preventívnych opatrení pri výskyte infekčných chorôb
7
riadenie a koordinácia činnosti pri epidémiách infekčných chorôb (vrátane epidemického výskytu nozokomiálnych nákaz)
7
konzultačná činnosť v epidemiológii
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v epidemiológii
7
edukácia v epidemiológii
Špecifikácia:
výchova k ochrane a podpore zdravia zamestnancov a zamestnávateľov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.