Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti

Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti vykonáva samostatné ucelené odborné poradenské služby formou individuálneho alebo skupinového poradenstva pre uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Odborný poradca služieb zamestnanosti
Poradca v oblasti služieb zamestnanosti
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 3333 - Sprostredkovatelia práce a odborní pracovníci v oblasti služieb zamestnanosti
SK ISCO-08 3333004 - Odborný pracovník poradenských služieb zamestnanosti
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Odborný pracovník služieb zamestnanosti

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 metódy a postupy skupinového pracovno-profesného poradenstva
 • stupeň EKR 7 poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
 • stupeň EKR 7 metódy a formy práce v poradenskom procese
 • stupeň EKR 7 sociálne poradenstvo
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
  Špecifikácia:
  Zákon č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 údaje o uchádzačovi o zamestnanie, obsah evidenčnej karty uchádzača
 • stupeň EKR 7 obsah vstupných poučení vstupných pohovorov s uchádzačom o zamestnanie
 • stupeň EKR 7 práca s textovým editorom, zvládanie administratívy pomocou počítača
 • stupeň EKR 7 právne predpisy a základné pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 vzťah medzi situáciou na trhu práce a voľbou rekvalifikačných kurzov
 • stupeň EKR 7 podmienky pre zaraďovanie uchádzačov do rekvalifikačných kurzov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy sprostredkovania práce
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy pracovno-profesijného poradenstva
 • stupeň EKR 7 podmienky a administratívne postupy zaraďovania a vyraďovania uchádzačov o zamestnanie do/z evidencie
 • stupeň EKR 7 nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
 • stupeň EKR 7 integrovaný systém typových pozícií
 • stupeň EKR 7 postupy a metódy sociálnej pomoci
 • stupeň EKR 7 interné predpisy v organizácii
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 sociálna psychológia
 • stupeň EKR 7 psychológia
 • stupeň EKR 7 systém vypracovávania individuálneho akčného plánu (IAP) na podporu pracovného uplatnenia uchádzača o zamestnanie na trhu práce
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy zabezpečenia výberu uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov a výcvikov
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy vyhodnocovania schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie pred zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce alebo na iné opatrenie aktívnej politiky trhu práce
 • stupeň EKR 7 systém hodnotenia efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
 • stupeň EKR 7 možnosti a formy spolupráce pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest a burzách práce
 • stupeň EKR 7 systém vedenia spisovej dokumentácie súvisiacej s poskytovaním odborných poradenských služieb v Informačnom systéme služieb zamestnanosti (ISSZ) a pravidelné vypracovávanie štatistických hlásení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 individuálne poradenstvo o možnostiach profesijného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie
 • stupeň EKR 7 skupinové poradenstvo o možnostiach profesijného uplatnenia uchádzačov o zamestnanie
 • stupeň EKR 7 zostavovanie individuálnych akčných plánov uchádzačov o zamestnanie
 • stupeň EKR 7 posudzovanie vhodnosti uchádzačov o zamestnanie na využitie jednotlivých nástrojov apz
 • stupeň EKR 7 hodnotenie spolupráce uchádzačov o zamestnanie s úradom práce a dosiahnutie cieľa poradenského procesu
 • stupeň EKR 7 konzultačná a poradenská činnosť
 • stupeň EKR 7 identifikácia záujmov a predpokladov klienta na základe poradenského rozhovoru
 • stupeň EKR 7 podmienky, postup a rozsah slobodného prístupu k informáciám
  Špecifikácia:
  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 7 Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
  Špecifikácia:
  zadávanie údajov do Informačného systému služieb zamestnanosti
 • stupeň EKR 7 Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
  Špecifikácia:
  zadávanie údajov do elektronického systému ukladania dokumentov
 • stupeň EKR 7 tvorba osobnostného profilu uchádzača o zamestnanie
 • stupeň EKR 7 výber uchádzačov o zamestnanie do poradenských programov, projektov a výcvikov
 • stupeň EKR 7 vyhodnocovanie schopností, pracovných skúseností, odborných zručností, stupňa vzdelania a zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie pred zaradením na vzdelávanie a prípravu pre trh práce
 • stupeň EKR 7 realizovanie a zhodnotenie efektívnosti a účelnosti požiadavky na rekvalifikáciu uchádzačov o zamestnanie
 • stupeň EKR 7 spolupráca pri výberových konaniach na obsadenie voľných pracovných miest
 • stupeň EKR 7 vypracovávanie pravidelných štatistických hlásení
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie spisovej dokumentácie súvisiacej s poskytovaním odborných poradenských služieb v Informačnom systéme služieb zamestnanosti (ISSZ) a pravidelné vypracovávanie štatistických hlásení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie