Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení

Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia respiračných ochorení uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08 2264009 - Fyzioterapeut špecialista respiračných ochorení
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 6 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 6 anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na fyziológiu a patofyziológiu ochorení dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
 • stupeň EKR 6 špeciálna kineziológia a patokineziológia hrudníka, mechanika dýchania
 • stupeň EKR 6 diagnostika, klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
  Špecifikácia:
  diagnostika, klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných porúch dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
 • stupeň EKR 6 princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
 • stupeň EKR 6 fyzioterapeutická diagnostika s dôrazom na respiračný systém
  Špecifikácia:
  princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky lokomočného, respiračného a kardiovaskulárneho systému
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy respiračnej fyzioterapie
  Špecifikácia:
  napr. uvoľňovanie hlienov, reedukácia dýchania, relaxácia, špeciálna dýchacia gymnastika; všeobecné metódy - relaxačné, mobilizačné, korekčné, kondičné cvičenia; metódy prevencie ochorení dýchacieho systému, ochrany a podpory zdravia; pohybová životospráva a šport pri ochoreniach dýchacieho systému
 • stupeň EKR 6 princípy špeciálnych techník respiračnej fyzioterapie
  Špecifikácia:
  hygiena horných dýchacích ciest, hygiena dolných dýchacích ciest; princíp dychového vzoru; význam postúry a pohybu pre dýchanie a fonáciu; tréning hĺbkového stabilizačného systému; pohybová os dýchania – Brüggerov princíp, fonačné cvičenia, dýchanie pri telesnej aktivite, pri zaťažení; práca s dychom, ovplyvňovanie napätia a bolesti, kontrola a ovládanie kašľa; kontaktné dýchanie s pacientom v bezvedomí
 • stupeň EKR 6 komplexný fyzioterapeutický proces a jeho špecifiká pri ochoreniach dýchacieho systému u detského, dospelého a geriatrického pacienta
  Špecifikácia:
  napr. po chirurgickom zákroku na hrudníku, v brušnej dutine; s chronickou bronchitídou, bronchiektáziami; s astmou bronchiale, spastickou bronchitídou; s emfyzémom a pod.
 • stupeň EKR 6 fyzikálna terapia vrátane klimatoterapie a speleoterapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
  Špecifikácia:
  princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie fyzikálnej terapie, klimatoterapie a speleoterapie pri ochoreniach dýchacieho systému a funkčne súvisiacich orgánov hrudníka
 • stupeň EKR 6 princípy manipulácie a údržby prístrojov a pomôcok využívaných v respiračnej fyzioterapii
 • stupeň EKR 6 systém dezinfekcie priestorov, pomôcok, likvidácia infekčného odpadu v respiračnej fyzioterapii
 • stupeň EKR 6 metodológia výskumu v respiračnej fyzioterapii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 funkčné vyšetrenie respiračného systému v spolupráci s lekárom
 • stupeň EKR 6 fyzioterapeutická diagnostika pri ochoreniach respiračného systému
  Špecifikácia:
  napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie
 • stupeň EKR 6 zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach respiračného systému
 • stupeň EKR 6 aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach respiračného systému
  Špecifikácia:
  výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
 • stupeň EKR 6 realizácia kinezioterapeutického plánu pri ochoreniach respiračného systému
  Špecifikácia:
  napr. po chirurgickom zákroku na hrudníku, v brušnej dutine; s chronickou bronchitídou, bronchiektáziami; s astmou bronchiale, spastickou bronchitídou; s emfyzémom a pod.
 • stupeň EKR 6 aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
 • stupeň EKR 6 vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie