Výrobca trvanlivého pečiva

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Výrobca trvanlivého pečiva pečie z múky a ďalších surovín, stanovenými technologickými postupmi. Vyrába široký sortiment výrobkov, ktoré majú nízky obsah vlhkosti (nízku hodnotu aktivity vody) a predĺženú trvanlivosť (napr. sušienky, oblátky, tyčinky, perníky, piškóty alebo čajové pečivo z lineckého cesta). Výrobca trvanlivého pečiva pre tieto výrobky pripravuje cestá a hmoty, náplne, tvaruje ich, pečie, dokončuje, balí a expeduje.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy
Pečivár
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08
7512001 - Pekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu
Pekár

Kompetencie

manuálna zručnosť
P
analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
matematická gramotnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
3
technológia cukrárskej výroby
3
technológia výroby trvanlivého pečiva
3
stroje a zariadenia používané pri výrobe trvanlivého pečiva
3
suroviny, polotovary a prísady na výrobu trvanlivého pečiva
3
systémy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
Špecifikácia:
Trvanlivé pečivo.
3
technológia pekárskej výroby
Špecifikácia:
Výroba pečiva.
3
aktuálna legislatíva týkajúca sa výroby trvanlivého pečiva
Špecifikácia:
Vrátane legislatívy obalov.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
3
výber, posudzovanie a skladovanie surovín a polotovarov na výrobu trvanlivého pečiva
3
výber vhodného technologického postupu a výpočet výrobnej dávky
3
príprava ciest a hmôt, ich tvarovanie a pečenie
3
dohotovenie, uskladnenie a označovanie výrobkov
3
obsluha, nastavovanie a udržiavanie strojov a zariadení na výrobu trvanlivého pečiva
3
vedenie výrobnej dokumentácie a expedícia výrobkov
3
aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
Špecifikácia:
V procese výroby trvanlivého pečiva.
3
hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov trvanlivého pečiva
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
hygienicko-sanitačné činnosti v potravinárskej výrobe
3
posudzovanie kvality surovín a polotovarov na výrobu trvanlivého pečiva
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.