Výrobca trvanlivého pečiva

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Výrobca trvanlivého pečiva

Výrobca trvanlivého pečiva pečie z múky a ďalších surovín, stanovenými technologickými postupmi. Vyrába široký sortiment výrobkov, ktoré majú nízky obsah vlhkosti (nízku hodnotu aktivity vody) a predĺženú trvanlivosť (napr. sušienky, oblátky, tyčinky, perníky, piškóty alebo čajové pečivo z lineckého cesta). Výrobca trvanlivého pečiva pre tieto výrobky pripravuje cestá a hmoty, náplne, tvaruje ich, pečie, dokončuje, balí a expeduje.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre potravinárstvo
Alternatívne názvy Pečivár
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 7512 - Výrobcovia pekárskych a cukrárskych výrobkov
SK ISCO-08 7512001 - Pekár
Divízia SK NACE Rev. 2 Výroba potravín
Príslušnosť k povolaniu Pekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 3 zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe potravín
 • stupeň EKR 3 technológia cukrárskej výroby
 • stupeň EKR 3 technológia výroby trvanlivého pečiva
 • stupeň EKR 3 stroje a zariadenia používané pri výrobe trvanlivého pečiva
 • stupeň EKR 3 suroviny, polotovary a prísady na výrobu trvanlivého pečiva
 • stupeň EKR 3 systémy hodnotenia kvality surovín, polotovarov a hotových výrobkov
  Špecifikácia:
  Trvanlivé pečivo.
 • stupeň EKR 3 technológia pekárskej výroby
  Špecifikácia:
  Výroba pečiva.
 • stupeň EKR 3 aktuálna legislatíva týkajúca sa výroby trvanlivého pečiva
  Špecifikácia:
  Vrátane legislatívy obalov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 orientácia v štandardoch a normách k odpadom a zaobchádzanie s odpadmi
 • stupeň EKR 3 výber, posudzovanie a skladovanie surovín a polotovarov na výrobu trvanlivého pečiva
 • stupeň EKR 3 výber vhodného technologického postupu a výpočet výrobnej dávky
 • stupeň EKR 3 príprava ciest a hmôt, ich tvarovanie a pečenie
 • stupeň EKR 3 dohotovenie, uskladnenie a označovanie výrobkov
 • stupeň EKR 3 obsluha, nastavovanie a udržiavanie strojov a zariadení na výrobu trvanlivého pečiva
 • stupeň EKR 3 vedenie výrobnej dokumentácie a expedícia výrobkov
 • stupeň EKR 3 aplikovanie a dodržiavanie princípov systému HACCP
  Špecifikácia:
  V procese výroby trvanlivého pečiva.
 • stupeň EKR 3 hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov trvanlivého pečiva
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 hygienicko-sanitačné činnosti v potravinárskej výrobe
 • stupeň EKR 3 posudzovanie kvality surovín a polotovarov na výrobu trvanlivého pečiva

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti pri výrobe, manipulácii a uvádzaní do obehu potravín a pokrmov (zdravotný, potravinársky preukaz) podľa zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz na obsluhu technických zariadení plynových skupiny A podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie