Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení

Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou pri kardiovaskulárnych, onkologických ochoreniach a ochoreniach psychosomatického pôvodu.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia psychosomatických a civilizačných ochorení uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08 2264008 - Fyzioterapeut špecialista psychosomatických a civilizačných ochorení
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 6 anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na fyziológiu a patofyziológiu ochorení kardiovaskulárneho systému
 • stupeň EKR 6 diagnostika, klinický obraz a terapia ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov
  Špecifikácia:
  diagnostika, klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov
 • stupeň EKR 6 princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
 • stupeň EKR 6 funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
 • stupeň EKR 6 fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
  Špecifikácia:
  princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky lokomočného, respiračného a kardiovaskulárneho systému
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy fyzioterapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
  Špecifikácia:
  napr. princípy Schultzeho autogénneho tréningu; manuálnej a prístrojovej lymfodrenáže; relaxačné, mobilizačné, korekčné metódy, kondičné cvičenia; metódy prevencie ochorení kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochorení jednotlivých systémov, ochrany a podpory zdravia; pohybová životospráva a šport pri jednotlivých ochoreniach
 • stupeň EKR 6 komplexný fyzioterapeutický proces a jeho špecifiká pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov u detského, dospelého a geriatrického pacienta
  Špecifikácia:
  napr. fyzioterapia u pacientov na koronárnej jednotke, kardiochirurgii; u pacientov s komplikáciami po chemoterapii; po gynekologických operáciách a operáciách prsníka; s patologickými fraktúrami, metastatickým procesom do skeletu a pod.
 • stupeň EKR 6 fyzikálna terapia pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
  Špecifikácia:
  princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie fyzikálnej terapie, klimatoterapie pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach jednotlivých systémov
 • stupeň EKR 6 e Health, administratíva
 • stupeň EKR 6 metodológia výskumu vo fyzioterapii psychosomatických a civilizačných ochorení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 fyzioterapeutická diagnostika pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
  Špecifikácia:
  napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie; vyšetrenie a fyzioterapeutické diagnostikovanie štádia lymfedému
 • stupeň EKR 6 zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
 • stupeň EKR 6 aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
  Špecifikácia:
  výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
 • stupeň EKR 6 realizácia fyzioterapeutického plánu pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému, onkologických a psychosomatických ochoreniach
  Špecifikácia:
  pri ochoreniach kardiovaskulárneho systému - fyzioterapia na cievnej chirurgii, kardiochirurgii, koronárnej jednotke; pri onkologických ochoreniach - fyzioterapia u pacientov s komplikáciami chemoterapie, v onkochirurgických odboroch / brušné, hrudné, gynekologické operácie, izolovaná hypertermálna chemoperfúzia, operácie prsníka, u pacientov s patologickými fraktúrami, metastatickým procesom do skeletu, stavy po laminektómii, rádioterapii; pri psychosomatických ochoreniach - metodické a praktické zvládnutie Schultzeho autogénneho tréningu
 • stupeň EKR 6 aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
 • stupeň EKR 6 vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie