Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii

Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a farmaceutické pomocné látky pretvárajú na lieky a zákonitosti, ktorými sa tieto procesy riadia, ako aj vzťahy liekov k ich účinnosti a bezpečnosti.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore farmaceutická technológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08 2262003 - Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Farmaceut špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore farmaceutická technológia
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy farmaceutických disciplín v potrebnom rozsahu
  Špecifikácia:
  z fyziky, chémie, fyzikálnej chémie, biofarmácie, farmakológie a mikrobiológie
 • stupeň EKR 7 zásady správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov, validácie a vedenia dokumentácie
 • stupeň EKR 7 postupy overovania kvality liečiv, pomocných látok, medziproduktov a liekov podľa liekopisných monografií liekopisnými metódami
  Špecifikácia:
  fyzikálnymi, chemickými, fyzikálno–chemickými, mikrobiologickými a biologickými skúškami, farmaceuticko–technologickými metódami, farmakognostickými skúškami, skúškami na nečistoty a rozkladné produkty, štúdiami stability
 • stupeň EKR 7 postupy fyzikálnych, fyzikálno-chemických a biologických procesov umožňujúcich vznik a formuláciu liekov
  Špecifikácia:
  disperzné a koloidné systémy, fázy a zložky v jednotlivých zmesiach a systémoch
 • stupeň EKR 7 vlastnosti liečivých a farmaceutických pomocných látok a ich funkcie pri tvorbe a formulácii liekov
 • stupeň EKR 7 procesy a technologické operácie pri príprave a výrobe liekov
 • stupeň EKR 7 princípy klasifikácie a charakterizácie jednotlivých liekových foriem
 • stupeň EKR 7 postupy prípravy a výroby jednotlivých druhov a foriem liekov a dietetických potravín
  Špecifikácia:
  farmaceutické výrobné zariadenia a prístroje a farmaceutické technologické operácie: zariadenia na prípravu a výrobu kvapalných, polotuhých a tuhých liekov; zariadenia na rozplňovanie kvapalných a polotuhých liekových foriem; filtračné zariadenia, filtrácia, homogenizácia, granulácia, lisovanie; zariadenia s laminárnym prúdením filtrovaného vzduchu, sterilizácia a režim aseptickej výroby liekov; úprava farmaceutických surovín
 • stupeň EKR 7 postupy riešenia problémov súvisiacich s formuláciou, prípravou a zavádzaním do výroby i na trh všetkých druhov liekov pre humánne a veterinárne použitie
 • stupeň EKR 7 fázy rozkladných procesov prebiehajúcich pri uchovávaní liekov, ich eliminácia
 • stupeň EKR 7 fázy rozkladných procesov prebiehajúcich pri uchovávaní liekov, ich eliminácia
 • stupeň EKR 7 inkompatibilita a stabilizácia látkového zloženia liekov, štúdie stability liečiv a liekov
 • stupeň EKR 7 biogalenické aspekty liekov a ich foriem, vzťahy medzi zložením a spôsobom prípravy lieku a biologickou dostupnosťou liečiva
 • stupeň EKR 7 vlastnosti farmaceutických obalov a ich vplyv na stabilitu liekov
 • stupeň EKR 7 postupy vypracovávania dokumentácie potrebnej na prepúšťanie liekov do obehu
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy potrebné pre štatistické vyhodnocovanie získaných dát vo farmaceutickej technológii
 • stupeň EKR 7 právne predpisy z oblasti farmácie a liekov
  Špecifikácia:
  národné a medzinárodné právne predpisy týkajúce sa farmácie a liekov - zákony, liekopis, smernice, vyhlášky; metrologické predpisy
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 7 etika vo farmácii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností vo farmácii
 • stupeň EKR 7 príprava liekových foriem a zabezpečovanie kvality liekov podľa zásad správnej výrobnej praxe
 • stupeň EKR 7 zhotovovanie základných druhov liekových foriem a potrebných výpočtov a kalkulácie
  Špecifikácia:
  kvapalných liekov - perorálnych alebo topických; polotuhých liekov - masti, krémy, pasty; tuhých dávkovaných liekov – kapsuly, tablety, čapíky; sterilných liekov - očných, zmesí pre parenterálnu výživu, infúznych roztokov, injekcií
 • stupeň EKR 7 priebežná kontrola liekov – hodnotenie farmaceuticko - technologickými metódami
  Špecifikácia:
  skúška rozpadu, hmotnostná rovnorodosť jednodávkových liekov, využiteľný objem, stanovenie zdanlivého objemu a tokových vlastností tuhých látok
 • stupeň EKR 7 vypracovanie dokumentácie podľa zásad správnej výrobnej praxe
  Špecifikácia:
  vypracovanie dokumentov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe pri príprave a výrobe liekov napr. predpisová, záznamová dokumentácia
 • stupeň EKR 7 validačné postupy pri príprave a výrobe liekov s vypracovaním dokumentácie
  Špecifikácia:
  inštalačné, operačné, procesná validácia, validácia sanitácie
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany vo farmaceutických zariadeniach
 • stupeň EKR 7 kontrola farmaceuticko – technologických operácií a prác s prístrojmi a farmaceutickými výrobnými zariadeniami

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie