Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa formuláciou, výrobou a zabezpečením kvality liekov. Študuje podmienky, za ktorých sa liečivá a farmaceutické pomocné látky pretvárajú na lieky a zákonitosti, ktorými sa tieto procesy riadia, ako aj vzťahy liekov k ich účinnosti a bezpečnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore farmaceutická technológia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08
2262003 - Farmaceut špecialista vo farmaceutickej technológii
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Farmaceut špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícke poisťovníctvo
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore farmaceutická technológia
7
princípy a postupy farmaceutických disciplín v potrebnom rozsahu
Špecifikácia:
z fyziky, chémie, fyzikálnej chémie, biofarmácie, farmakológie a mikrobiológie
7
zásady správnej výrobnej praxe a systému zabezpečenia kvality liekov, validácie a vedenia dokumentácie
7
postupy overovania kvality liečiv, pomocných látok, medziproduktov a liekov podľa liekopisných monografií liekopisnými metódami
Špecifikácia:
fyzikálnymi, chemickými, fyzikálno–chemickými, mikrobiologickými a biologickými skúškami, farmaceuticko–technologickými metódami, farmakognostickými skúškami, skúškami na nečistoty a rozkladné produkty, štúdiami stability
7
postupy fyzikálnych, fyzikálno-chemických a biologických procesov umožňujúcich vznik a formuláciu liekov
Špecifikácia:
disperzné a koloidné systémy, fázy a zložky v jednotlivých zmesiach a systémoch
7
vlastnosti liečivých a farmaceutických pomocných látok a ich funkcie pri tvorbe a formulácii liekov
7
procesy a technologické operácie pri príprave a výrobe liekov
7
princípy klasifikácie a charakterizácie jednotlivých liekových foriem
7
postupy prípravy a výroby jednotlivých druhov a foriem liekov a dietetických potravín
Špecifikácia:
farmaceutické výrobné zariadenia a prístroje a farmaceutické technologické operácie: zariadenia na prípravu a výrobu kvapalných, polotuhých a tuhých liekov; zariadenia na rozplňovanie kvapalných a polotuhých liekových foriem; filtračné zariadenia, filtrácia, homogenizácia, granulácia, lisovanie; zariadenia s laminárnym prúdením filtrovaného vzduchu, sterilizácia a režim aseptickej výroby liekov; úprava farmaceutických surovín
7
postupy riešenia problémov súvisiacich s formuláciou, prípravou a zavádzaním do výroby i na trh všetkých druhov liekov pre humánne a veterinárne použitie
7
fázy rozkladných procesov prebiehajúcich pri uchovávaní liekov, ich eliminácia
7
fázy rozkladných procesov prebiehajúcich pri uchovávaní liekov, ich eliminácia
7
inkompatibilita a stabilizácia látkového zloženia liekov, štúdie stability liečiv a liekov
7
biogalenické aspekty liekov a ich foriem, vzťahy medzi zložením a spôsobom prípravy lieku a biologickou dostupnosťou liečiva
7
vlastnosti farmaceutických obalov a ich vplyv na stabilitu liekov
7
postupy vypracovávania dokumentácie potrebnej na prepúšťanie liekov do obehu
7
štatistické metódy potrebné pre štatistické vyhodnocovanie získaných dát vo farmaceutickej technológii
7
právne predpisy z oblasti farmácie a liekov
Špecifikácia:
národné a medzinárodné právne predpisy týkajúce sa farmácie a liekov - zákony, liekopis, smernice, vyhlášky; metrologické predpisy
7
techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií
7
etika vo farmácii
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností vo farmácii
7
príprava liekových foriem a zabezpečovanie kvality liekov podľa zásad správnej výrobnej praxe
7
zhotovovanie základných druhov liekových foriem a potrebných výpočtov a kalkulácie
Špecifikácia:
kvapalných liekov - perorálnych alebo topických; polotuhých liekov - masti, krémy, pasty; tuhých dávkovaných liekov – kapsuly, tablety, čapíky; sterilných liekov - očných, zmesí pre parenterálnu výživu, infúznych roztokov, injekcií
7
priebežná kontrola liekov – hodnotenie farmaceuticko - technologickými metódami
Špecifikácia:
skúška rozpadu, hmotnostná rovnorodosť jednodávkových liekov, využiteľný objem, stanovenie zdanlivého objemu a tokových vlastností tuhých látok
7
vypracovanie dokumentácie podľa zásad správnej výrobnej praxe
Špecifikácia:
vypracovanie dokumentov v súlade so zásadami správnej výrobnej praxe pri príprave a výrobe liekov napr. predpisová, záznamová dokumentácia
7
validačné postupy pri príprave a výrobe liekov s vypracovaním dokumentácie
Špecifikácia:
inštalačné, operačné, procesná validácia, validácia sanitácie
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany vo farmaceutických zariadeniach
7
kontrola farmaceuticko – technologických operácií a prác s prístrojmi a farmaceutickými výrobnými zariadeniami
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.