Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách

Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, hospodárením a využívaním rybárskych revírov na voľných vodách.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy Rybársky hospodár
Správca revíru
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08 6222 - Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách
SK ISCO-08 6222000 - Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
Divízia SK NACE Rev. 2 Rybolov a akvakultúra
Príslušnosť k povolaniu Rybár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 právne predpisy a základné pojmy o rybárstve
 • stupeň EKR 4 spôsoby vyhodnocovania stavu biologickej rovnováhy v konkrétnej oblasti
 • stupeň EKR 4 pracovné postupy pri odlove rýb elektrickým agregátom a zásady BOZP pri jeho používaní
 • stupeň EKR 4 zdroje znečistenia vnútrozemských vôd a ich dopad na úhyn rýb
 • stupeň EKR 4 pravidlá plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
 • stupeň EKR 4 postupy športového rybolovu a jeho podiel na spotrebe rýb
 • stupeň EKR 4 vnútrozemské zarybňovacie plány
 • stupeň EKR 4 postupy vyhodnocovania zdravotného stavu ichtyofauny
 • stupeň EKR 4 metódy kontrolných odlovov
 • stupeň EKR 4 postupy starostlivosti o prirodzené neresiská
 • stupeň EKR 4 zásady hospodárenia a využívania rybárskych revírov
 • stupeň EKR 4 metódy hospodárskych výlovov vo voľných vodách
 • stupeň EKR 4 postupy určovania nežiaducich dôsledkov ľudskej činnosti na hospodárenie vo voľných vodách
 • stupeň EKR 4 postupy a spôsoby odberu vzoriek na monitorovanie fyzikálnochemických vlastností vodného prostredia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 odbahňovanie rybničného dna
 • stupeň EKR 4 realizácia rybničných zooveterinárnych opatrení
 • stupeň EKR 4 vykonávanie odberov vzoriek rýb a vody, terénna analýza vlastností vody
 • stupeň EKR 4 spracovávanie komplexných plánov rybničného hospodárstva
 • stupeň EKR 4 vykonávanie kontrolných výlovov, hodnotenie rastu a zdravotného stavu rýb
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie a správne umiestnenie hniezda na prirodzený neres zubáča veľkoústeho
 • stupeň EKR 4 vedenie hospodárskej dokumentácie rybárskej organizácie
 • stupeň EKR 4 monitoring fyzikálnochemických vlastností vodného prostredia a zdravotného stavu ichtyofauny
 • stupeň EKR 4 starostlivosť o prirodzené neresiská
 • stupeň EKR 4 terénna analýza vlastností vody
 • stupeň EKR 4 hodnotenie rastu a zdravotného stavu rýb
 • stupeň EKR 4 obsluha elektrického agregátu na odlov rýb
 • stupeň EKR 4 zostavovanie zarybňovacieho plánu pre konkrétny revír na základe ichtyologického prieskumu
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie správneho postupu na odber vzoriek vody, vodných živočíchov a ich uchovanie
 • stupeň EKR 4 dohliadanie na technický stav zariadení používaných vo vnútrozemských vodách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
 • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie