Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách zabezpečuje činnosti súvisiace so správou, hospodárením a využívaním rybárskych revírov na voľných vodách.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre poľnohospodárstvo, veterinárstvo a rybolov
Alternatívne názvy
Rybársky hospodár
Správca revíru
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 1 rok
ISCO-08
6222 - Pracovníci v rybárstve vo vnútrozemských vodách
SK ISCO-08
6222000 - Pracovník v rybárstve vo vnútrozemských vodách
Divízia SK NACE Rev. 2
Rybolov a akvakultúra
Príslušnosť k povolaniu
Rybár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
finančná a ekonomická gramotnosť
E
osobnostný rozvoj
E
vedenie ľudí
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
právne predpisy a základné pojmy o rybárstve
4
spôsoby vyhodnocovania stavu biologickej rovnováhy v konkrétnej oblasti
4
pracovné postupy pri odlove rýb elektrickým agregátom a zásady BOZP pri jeho používaní
4
zdroje znečistenia vnútrozemských vôd a ich dopad na úhyn rýb
4
pravidlá plavebnej bezpečnosti na vnútrozemských vodách
4
postupy športového rybolovu a jeho podiel na spotrebe rýb
4
vnútrozemské zarybňovacie plány
4
postupy vyhodnocovania zdravotného stavu ichtyofauny
4
metódy kontrolných odlovov
4
postupy starostlivosti o prirodzené neresiská
4
zásady hospodárenia a využívania rybárskych revírov
4
metódy hospodárskych výlovov vo voľných vodách
4
postupy určovania nežiaducich dôsledkov ľudskej činnosti na hospodárenie vo voľných vodách
4
postupy a spôsoby odberu vzoriek na monitorovanie fyzikálnochemických vlastností vodného prostredia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
odbahňovanie rybničného dna
4
realizácia rybničných zooveterinárnych opatrení
4
vykonávanie odberov vzoriek rýb a vody, terénna analýza vlastností vody
4
spracovávanie komplexných plánov rybničného hospodárstva
4
vykonávanie kontrolných výlovov, hodnotenie rastu a zdravotného stavu rýb
4
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4
zhotovovanie a správne umiestnenie hniezda na prirodzený neres zubáča veľkoústeho
4
vedenie hospodárskej dokumentácie rybárskej organizácie
4
monitoring fyzikálnochemických vlastností vodného prostredia a zdravotného stavu ichtyofauny
4
starostlivosť o prirodzené neresiská
4
terénna analýza vlastností vody
4
hodnotenie rastu a zdravotného stavu rýb
4
obsluha elektrického agregátu na odlov rýb
4
zostavovanie zarybňovacieho plánu pre konkrétny revír na základe ichtyologického prieskumu
4
dodržiavanie správneho postupu na odber vzoriek vody, vodných živočíchov a ich uchovanie
4
dohliadanie na technický stav zariadení používaných vo vnútrozemských vodách
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Preukaz odbornej spôsobilosti vodcu malého plavidla podľa zákona č. 338/2000 Z.z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 31 ods. 1)
  • Vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B podľa zákona č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.