Farmaceut špecialista v lekárenstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Farmaceut špecialista v lekárenstve

Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Pripravuje, kontroluje a uchováva lieky, poskytuje farmaceutické informácie a rady, zabezpečuje dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore lekárenstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08 2262004 - Farmaceut špecialista v lekárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Farmaceut špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore lekárenstvo
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy lekárenskej starostlivosti a správnej lekárenskej praxe
 • stupeň EKR 7 zásady vytvárania a používania systému kvality farmaceutických činností v lekárni
 • stupeň EKR 7 farmakodynamika a farmakokinetika liečiv
 • stupeň EKR 7 indikácie, kontraindikácie, dávkovanie, spôsob podávania, účinok, riziká, interakcie a zneužívanie liekov
  Špecifikácia:
  registrované hromadne vyrábané lieky a ochranné lehoty u veterinárnych liekov
 • stupeň EKR 7 farmakovigilancia
 • stupeň EKR 7 účel určenia, používanie, udržiavanie zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
 • stupeň EKR 7 postupy zhromažďovania, vyhodnocovania a podávania odborných informácií o liekoch, dietetických potravinách, diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a zdravotníckych pomôckach
 • stupeň EKR 7 technologické postupy prípravy liekov
 • stupeň EKR 7 zásady správnej výrobnej praxe
 • stupeň EKR 7 metódy farmaceutického skúšania
  Špecifikácia:
  zamerané najmä na stanovenie totožnosti liečiv a pomocných látok a výstupnú kontrolu hromadne pripravovaných liekov
 • stupeň EKR 7 postupy zabezpečovania mikrobiologickej čistoty liekov a čistoty priestorov, dodržiavania hygienického režimu v lekárňach a sterilizačných postupov
 • stupeň EKR 7 podmienky správneho uchovávania liečiv, liekov a zdravotníckych pomôcok v lekárňach
 • stupeň EKR 7 inkompatibilita a stabilita liečiv a liekov
 • stupeň EKR 7 princípy vybraných fyziologicko-chemických vyšetrení
 • stupeň EKR 7 princípy bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a zaobchádzaní s chemickými látkami
 • stupeň EKR 7 princípy ekonomiky lekárne
 • stupeň EKR 7 štatistické metódy v zdravotníctve a vo farmácii
 • stupeň EKR 7 právne predpisy z oblasti poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  legislatíva týkajúca sa predpisov usmerňujúcich činnosť zdravotníctva, poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a prevádzky zariadení lekárenskej starostlivosti; oblasť pracovného a sociálneho práva
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 7 etika vo farmácii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie informácií o liekoch a administratívnych činností vo farmácii
 • stupeň EKR 7 individuálna a hromadná príprava liekov
  Špecifikácia:
  kapsuly, perorálne prášky, kvapaliny na perorálne použitie, kožné kvapalné lieky, topické polotuhé lieky, nosové lieky, ušné lieky, rektálne lieky, vaginálne lieky
 • stupeň EKR 7 príprava diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a činidiel
 • stupeň EKR 7 vedenie validačnej, predpisovej a záznamovej dokumentácie
 • stupeň EKR 7 vstupná kontrola liečiv a pomocných látok
 • stupeň EKR 7 kontrola pripravených liekov základnými fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými a chemickými analytickými metódami v rozsahu potrebnom na hodnotenie kvality liekov pripravovaných v lekárni
  Špecifikácia:
  hustota, teplota topenia, index lomu, optická otáčavosť, stanovenie pH, vodivosť, titračné stanovenia
 • stupeň EKR 7 vykonávanie rutinného biochemického vyšetrenia kapilárnej krvi, vrátane odberu kapilárnej krvi
  Špecifikácia:
  glykémia, cholesterol
 • stupeň EKR 7 vykonávanie rutinného merania tlaku krvi
 • stupeň EKR 7 vypracovanie a používanie systému kvality farmaceutických činností v lekárni
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie (logistika) liečiv, pomocných látok a liekov, dietetických potravín, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a zdravotníckych pomôcok, ich správne uchovávanie a skladovanie
 • stupeň EKR 7 výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pacientom
 • stupeň EKR 7 osobná asistencia pacientom pri užívaní liekov
 • stupeň EKR 7 podávanie odborných informácií a rád pacientom so zvláštnym zreteľom na oblasť samoliečenia
 • stupeň EKR 7 podávanie odborných informácií a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie požadovaného stupňa čistoty priestorov, hygienického režimu a sanitačného programu
 • stupeň EKR 7 dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v lekárňach
 • stupeň EKR 7 hlásenie nežiaducich účinkov liekov, nežiaducich udalostí a liekových problémov zodpovednému orgánu štátnej správy
 • stupeň EKR 7 zabezpečovanie miestnych a celoštátnych kampaní v oblasti verejného zdravia v rozsahu poskytovania farmaceutickej starostlivosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie