Farmaceut špecialista v lekárenstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Farmaceut špecialista v lekárenstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín. Pripravuje, kontroluje a uchováva lieky, poskytuje farmaceutické informácie a rady, zabezpečuje dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore lekárenstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2262 - Farmaceuti
SK ISCO-08
2262004 - Farmaceut špecialista v lekárenstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Farmaceut špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícke poisťovníctvo
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore lekárenstvo
7
princípy a postupy lekárenskej starostlivosti a správnej lekárenskej praxe
7
zásady vytvárania a používania systému kvality farmaceutických činností v lekárni
7
farmakodynamika a farmakokinetika liečiv
7
indikácie, kontraindikácie, dávkovanie, spôsob podávania, účinok, riziká, interakcie a zneužívanie liekov
Špecifikácia:
registrované hromadne vyrábané lieky a ochranné lehoty u veterinárnych liekov
7
farmakovigilancia
7
účel určenia, používanie, udržiavanie zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín uhrádzaných na základe verejného zdravotného poistenia
7
postupy zhromažďovania, vyhodnocovania a podávania odborných informácií o liekoch, dietetických potravinách, diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro a zdravotníckych pomôckach
7
technologické postupy prípravy liekov
7
zásady správnej výrobnej praxe
7
metódy farmaceutického skúšania
Špecifikácia:
zamerané najmä na stanovenie totožnosti liečiv a pomocných látok a výstupnú kontrolu hromadne pripravovaných liekov
7
postupy zabezpečovania mikrobiologickej čistoty liekov a čistoty priestorov, dodržiavania hygienického režimu v lekárňach a sterilizačných postupov
7
podmienky správneho uchovávania liečiv, liekov a zdravotníckych pomôcok v lekárňach
7
inkompatibilita a stabilita liečiv a liekov
7
princípy vybraných fyziologicko-chemických vyšetrení
7
princípy bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a zaobchádzaní s chemickými látkami
7
princípy ekonomiky lekárne
7
štatistické metódy v zdravotníctve a vo farmácii
7
právne predpisy z oblasti poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti
Špecifikácia:
legislatíva týkajúca sa predpisov usmerňujúcich činnosť zdravotníctva, poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti a prevádzky zariadení lekárenskej starostlivosti; oblasť pracovného a sociálneho práva
7
techniky profesionálnej komunikácie vo farmácii
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií
7
etika vo farmácii
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie informácií o liekoch a administratívnych činností vo farmácii
7
individuálna a hromadná príprava liekov
Špecifikácia:
kapsuly, perorálne prášky, kvapaliny na perorálne použitie, kožné kvapalné lieky, topické polotuhé lieky, nosové lieky, ušné lieky, rektálne lieky, vaginálne lieky
7
príprava diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a činidiel
7
vedenie validačnej, predpisovej a záznamovej dokumentácie
7
vstupná kontrola liečiv a pomocných látok
7
kontrola pripravených liekov základnými fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými a chemickými analytickými metódami v rozsahu potrebnom na hodnotenie kvality liekov pripravovaných v lekárni
Špecifikácia:
hustota, teplota topenia, index lomu, optická otáčavosť, stanovenie pH, vodivosť, titračné stanovenia
7
vykonávanie rutinného biochemického vyšetrenia kapilárnej krvi, vrátane odberu kapilárnej krvi
Špecifikácia:
glykémia, cholesterol
7
vykonávanie rutinného merania tlaku krvi
7
vypracovanie a používanie systému kvality farmaceutických činností v lekárni
7
zabezpečovanie (logistika) liečiv, pomocných látok a liekov, dietetických potravín, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a zdravotníckych pomôcok, ich správne uchovávanie a skladovanie
7
výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín pacientom
7
osobná asistencia pacientom pri užívaní liekov
7
podávanie odborných informácií a rád pacientom so zvláštnym zreteľom na oblasť samoliečenia
7
podávanie odborných informácií a konzultácií o liekoch ostatným zdravotníckym pracovníkom
7
zabezpečovanie požadovaného stupňa čistoty priestorov, hygienického režimu a sanitačného programu
7
dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v lekárňach
7
hlásenie nežiaducich účinkov liekov, nežiaducich udalostí a liekových problémov zodpovednému orgánu štátnej správy
7
zabezpečovanie miestnych a celoštátnych kampaní v oblasti verejného zdravia v rozsahu poskytovania farmaceutickej starostlivosti
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.