Detský psychiater

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Detský psychiater

Detský psychiater vykonáva špecializované pracovné činnosti v oblasti prevencie, diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky, liečby, dispenzarizácie, konziliárnej a posudkovej činnosti vrátane výskumu duševných porúch detí, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore detská psychiatria uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 24. augusta 2012 č. S04983-OL-2012, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212024 - Detský psychiater
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  neuroanatómia a neurofyziológia; funkčné systémy ľudského mozgu; neurochémia; mechanizmy a spôsoby signalizácie v neurónoch a v nervovom systéme; kognitívna neuroveda; osobitosti v detskom veku
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy napr. v pediatrii, detskej neurológii, všeobecnej psychiatrii, klinickej psychológii a pod.
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady racionálnej farmakoterapie; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe v detskom veku
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie duševných porúch
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania detských pacientov s duševnými poruchami a detí rodičov dispenzarizovaných pre duševnú poruchu
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického a psychoterapeutického prístupu k detskému pacientovi; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  práva dieťaťa, práva psychiatrických pacientov
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické princípy a jej špecifiká v pediatrickej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore detská psychiatria
 • stupeň EKR 7 všeobecná, vývojová, klinická psychológia a patopsychológia
  Špecifikácia:
  princípy všeobecnej a klinickej psychológie ako nástroja na hodnotenie, liečenie a plánovanie koordinácie somatických, sociálnych, psychoterapeutických a pedagogických prístupov liečby a rehabilitačných metód u hospitalizovaných aj ambulantných detských pacientov; štádiá socializácie dieťaťa; sociálne vplyvy pôsobiace na vývin dieťaťa ako napr. vplyvy prostredia, typy rodín, interpersonálne vzťahy medzi rodičmi a deťmi, postoje rodičov a ich výchovné praktiky, sociálne, emočné a senzorické deprivácie, vplyv separácie, psychicky alebo chronicky somaticky chorého rodiča, rozvodu, výchovy len jedným rodičom, adopcie, náhradnej rodinnej starostlivosti na psychiku dieťa, vplyv a reakcie vyvolané krízami a nešťastím; problémy imigrácie a utečencov; emočné reakcie somaticky chorých detí (vzťahy chronicky somaticky chorého dieťaťa k rodičom, súrodencom, vrstovníkom, vplyv hospitalizácie, postihnuté deti a deti s fatálnym ochorením; psychosomatika a somatogénne stavy; syndrómy závislosti od alkoholu a drog u detí a mladistvých; týrané, psychicky a fyzicky atakované a zneužívané deti; suicídiá a pod.
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore detská psychiatria
  Špecifikácia:
  etiológia, patogenéza, patofyziológia porúch jednotlivých psychických funkcií a procesov; etiológia duševných porúch s analýzou významnosti biologických, psychologických a sociálnych faktorov; vrodené determinanty vývoja – problematika chromozomálnych aberácií a vrodených metabolických porúch, ďalšie aspekty genetických porúch; klasifikácia duševných porúch a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení a stavov v špecializačnom odbore detská psychiatria
  Špecifikácia:
  klinický obraz psychopatologických symptómov a stavov týkajúcich sa rôznych stupňov vývoja od raného detstva po dospelosť
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v detskej psychiatrii
  Špecifikácia:
  princípy vyšetrovacích metód v detskej psychiatrii ako napr. psychodiagnostické vyšetrenie; zobrazovacie a funkčné zobrazovacie metódy; laboratórne vyšetrenia; psychologické, liečebnopedagogické a ďalšie vyšetrenia
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore detská psychiatria
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore detská psychiatria
  Špecifikácia:
  princípy a metódy terapeutických postupov ako napr.: psychoterapia - dynamická, kognitívno - behaviorálna terapia, krízová intervencia; individuálna, skupinová, rodinná terapia; klinická psychofarmakoterapia; elektrokonvulzívna terapia; postupy urgentnej detskej psychiatrie a intenzívnej psychiatrickej starostlivosti; interdisciplinárna práca s pedagógmi, liečebnými a špeciálnymi pedagógmi, spolupráca s reedukačnými, rehabilitačnými, sociálnymi inštitúciami; psychiatricko-sociálna, kúpeľná starostlivosť a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta a rodiny
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva v zdravotnej dokumentácii, DRG systém

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie detských pacientov všetkých vekových kategórií
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta a jeho rodiny
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve, vykazovanie zdravotných výkonov v DRG systéme
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy v detskej psychiatrii
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu v detskej psychiatrii
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v detskej psychiatrii
  Špecifikácia:
  psychiatrické vyšetrenie detských psychiatrických pacientov v zariadeniach zdravotnej starostlivosti; na pracovisku pre drogové závislostí; v dennom stacionári/sanatóriu a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v detskej psychiatrii
  Špecifikácia:
  napr. psychoterapia – individuálna, skupinová; vedenie komunity; psychoedukácia; psychoterapeutická intervencia s rodinou; elektrokonvulzívna terapia; krízová intervencia a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v detskej psychiatrii
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v detskej psychiatrii
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v detskej psychiatrii
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického a psychoterapeutického prístupu k detskému pacientovi; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie