Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie Operátor zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie zabezpečuje kvalitu finálnych výrobkov vo výrobnom procese na zariadeniach, ktoré obsluhuje. Hlavnou činnosťou a zodpovednosťou danej pozície je obsluha zariadení výrobnej linky, hlásenie problémov spojených s kvalitou, bezpečnosťou výrobkov a hygienou výroby, zistených pri výkone činnosti vedúcemu zmeny a/alebo vedúcemu prevádzky resp. zodpovednému pracovníkovi oddelenia kvality. Operátor zabezpečuje proces hygieny a sanitáciu zariadení na výrobnej prevádzke, dodržiava špecifikáciu výrobkov podľa inštrukcií vedúceho zmeny, zodpovedá za manipuláciu s výrobkom, obalom alebo odpadom v súlade s internými predpismi.
Sektorová rada
Sektorová rada pre potravinárstvo
Kód/revízia
496493/1
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SK Operátor linky na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
Odporúčaná úroveň vzdelania
K
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
ISCED rozšírenie
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz obsluhy motorových vozíkov (preukaz na vysokozdvižný vozík) podľa zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 16 ods. 1)
Poznámka: Pre výkon pozície operátora na balenie, fľaškovanie a etiketovanie je výhodou disponovanie preukazom. Ak uchádzač takýto preukaz nevlastní, môže v prípade potreby zabezpečiť kurz jeho zamestnávateľ.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
8183
SK ISCO-08
8183000
ESCO
2763
SK NACE Rev. 2
C11
CPA 2015
C11
Príslušnosť k povolaniu
8183000

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
E
Analytické myslenie
E
Kritické myslenie
E
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
technológie potravinárskej výroby
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
potravinárska chémia
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
stroje a zariadenia v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Vrátane strojov, zariadení a technológií na balenie, fľaškovanie a etiketovanie.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systémy, normy a štandardy kvality a bezpečnosti v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady správnej výrobnej a hygienickej praxe pri výrobe, preprave, skladovaní a predaji potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy senzorického hodnotenia potravín a nápojov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
hygiena potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
technologické postupy a procesy na výrobu nealkoholických nápojov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby znižovania strát potravín vzniknutých nevhodným skladovaním a predchádzaním ich kontaminácii
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Vrátane sledovania spotreby materiálov na sledovaných zariadeniach a zabezpečovanie sledovania správnej evidencie materiálov.
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
sanitačné postupy a programy
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Znalosti základných postupov a procesov sanitácie a čistenia obsluhovaných zariadení.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v normách, technických podkladoch a dokumentácii v potravinárskej výrobe
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie uplatňovania zásad správnej výrobnej praxe a správnej hygienickej praxe v potravinárskej výrobe, skladoch a predajniach potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dohliadanie na efektívne využívanie zariadenia na výrobu nealkoholických nápojov, znižovanie prestojov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
senzorické hodnotenie priebehu technologického procesu a kvality hotových výrobkov pri výrobe nápojov
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
3
návrh nových pracovných postupov na zvýšenie efektívnosti výroby a produktivity práce v potravinárstve
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Navrhuje zlepšenia v záujme skvalitnenia procesov výroby.
Perspektíva: Aktuálna
4
čistenie, dezinfekcia, nastavovanie a údržba používaných strojov, zariadení a liniek
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
prestavba obsluhovaného zariadenia na balenie, fľaškovanie a etiketovanie a jeho príprava na výrobu iného formátu
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hygienicko-sanitačná činnosť v potravinárskej prevádzke, dodržiavanie bezpečnostných predpisov a zásad bezpečnosti potravín
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
obsluha zariadení na balenie, fľaškovanie a etiketovanie
Príznak: Sektorová (3) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie procesov a technologických postupov s cieľom vyrábať kvalitné a zdravotne bezpečné potraviny
Príznak: Sektorová (3) ?
Špecifikácia: Vrátane kontroly vstupných surovín, hotových výrobkov, materiálov a predmetov prichádzajúcich do styku s nápojmi.
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Stroje a zariadenia
Výrobné stroje (na výrobu produktov...)
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Montážne práce a obsluha strojov ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?