Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu vykonáva včasnú identifikáciu abnormálnych buniek, najmä zisťovaním včasných štádií nádorových chorôb, interpretáciu bunkových elementov a pridruženého bunkového substrátu, ktoré sa odlučujú z povrchov alebo sú získané iným spôsobom z tkanív a orgánov.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú zdravotnícku prax v odbore najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08 3212013 - Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v klinickej cytológii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Zdravotnícky laborant

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníckej etiky
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 štruktúra a funkcie bunky jej súčastí, tkanív, orgánov
 • stupeň EKR 4 mikroskopická anatómia tkanív jednotlivých systémov organizmu
  Špecifikácia:
  základná stavba orgánov a histologická štruktúra tkanív
 • stupeň EKR 4 humánna fyziológia a patológia jednotlivých systémov
  Špecifikácia:
  s dôrazom na mikroskopickú štruktúru patológie tkanív a orgánov
 • stupeň EKR 4 princípy a techniky odberu cytologického materiálu
  Špecifikácia:
  špecifické požiadavky odberu a transportu rôznych druhov materiálu určeného na cytologické vyšetrenie
 • stupeň EKR 4 princípy základných a špeciálnych farbiacich metód k cytologickej diagnostike
 • stupeň EKR 4 kritériá hodnotenia cytologického preparátu
 • stupeň EKR 4 princípy vyšetrovacích metód v klinickej cytológii
  Špecifikácia:
  metódy hodnotenia cytopatologických zmien gynekologickej cytológie vrátane reaktívnych zmien, intraepitelových skvamóznych lézii, invazívnych nádorov cervixu, prekanceróz a invazívnych nádorov endometria, prekanceróz a invazívnych nádorov vulvy, extrauterinného adenokarcinómu a karcinómov metastazujúcich do reprodukčného systému; cytopatologických zmien negynekologickej cytológie vrátane zápalových zmien, benígnych a malígnych nádorov nervového, gastrointestinálneho, močopohlavného, respiračného systému, kože, lymfatických uzlín, prsnej žľazy, telesných tekutín a pod.
 • stupeň EKR 4 princípy hodnotenia a interpretácie nálezov, kontroly kvality, automatizácie a etického kódexu
 • stupeň EKR 4 typy a obsluha najmodernejších laboratórnych prístrojov, nástrojov a pomôcok na spracovanie tkanív
 • stupeň EKR 4 princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s biologickým materiálom a chemickými látkami
 • stupeň EKR 4 princípy profesionálnej komunikácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s databázovým programom v laboratóriách; vedenie evidencie, štatistiky o práci v cytologickom laboratóriu
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v laboratóriách
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
 • stupeň EKR 4 rozpoznanie správne odobratého materiálu na cytologické vyšetrenie
  Špecifikácia:
  identifikácia chýb pri nesprávnom odbere materiálu a komunikácia s klinickými pracoviskami na odstránenie nedostatkov
 • stupeň EKR 4 príprava potrebných fixačných a farbiacich roztokov
 • stupeň EKR 4 označenie a fixovanie materiálu určeného na cytologické vyšetrenie
 • stupeň EKR 4 spracovanie cytologického materiálu podľa druhu a požiadavky na vyšetrenie
 • stupeň EKR 4 spracovanie materiálu negynekologickej cytológie
  Špecifikácia:
  spracovanie materiálu podľa štandardných farbiacich postupov napr. spútum, punktáty, moč, materiál z tenkoihlovej biopsie, stery, výpotky a pod.
 • stupeň EKR 4 spracovanie gynekologického materiálu určeného na skríning
 • stupeň EKR 4 cytologický skríning a konzultácia nálezu s lekárom
 • stupeň EKR 4 spracovanie materiálu špeciálnymi metódami –LBC
 • stupeň EKR 4 vykonávanie korelácie bioptického a cytologického vyšetrenia
 • stupeň EKR 4 zhotovenie cytologického preparátu a predloženie lekárovi
 • stupeň EKR 4 archivácia cytologických preparátov a nálezov podľa príslušného zákona
 • stupeň EKR 4 údržba laboratórnych prístrojov a pomôcok na spracovanie cytologického materiálu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie