Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii

Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci diagnostického postupu rôznymi technikami spracováva a vyšetruje tkanivá za účelom identifikácie baktérií, húb, plesní, nádorových a iných štruktúrových abnormalít. Pre diagnostické účely pripravuje a spracováva tkanivá imunohistochemickými metódami, metódami molekulovej biológie a elektrónovej mikroskopie, vedie dokumentáciu o laboratórnych výkonoch a nálezoch.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú zdravotnícku prax v odbore najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore vyšetrovacie metódy v histopatológii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 3212 - Laboranti v zdravotníckych laboratóriách a na patológii
SK ISCO-08 3212011 - Zdravotnícky laborant vo vyšetrovacích metódach v histopatológii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Zdravotnícky laborant

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  princípy zdravotníck
 • stupeň EKR 4 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 4 štruktúra a funkcie bunky jej súčastí, tkanív, orgánov
 • stupeň EKR 4 mikroskopická anatómia tkanív jednotlivých systémov organizmu
  Špecifikácia:
  základná stavba orgánov a histologická štruktúra tkanív
 • stupeň EKR 4 humánna fyziológia a patológia jednotlivých systémov
  Špecifikácia:
  s dôrazom na mikroskopickú štruktúru patológie tkanív a orgánov
 • stupeň EKR 4 princípy odberových techník a postupov zaobchádzania s odobratým tkanivom v predanalytickej fáze vyšetrenia a evidencie údajov
 • stupeň EKR 4 princípy vyšetrovacích metód v histopatológii
  Špecifikácia:
  metódy na znázornenie spojivového tkaniva; metódy na dôkaz anorganických látok a pigmentov; neurohistologické metódy; histochemické metódy na dôkaz glycidov, lipidov, enzýmov; metódy svetelnej, fluorescenčnej a elektrónovej mikroskopie
 • stupeň EKR 4 princípy výberu fixačných prostriedkov a spôsobov fixácie podľa ďalšieho postupu spracovania vzorky
 • stupeň EKR 4 zásady excidovania a dekalcifikácie tkanív
 • stupeň EKR 4 princípy zalievania tkanív do rôznych médií
 • stupeň EKR 4 princípy základných a špeciálnych farbiacich metód
 • stupeň EKR 4 princípy hodnotenia a interpretácie nálezov, kontroly kvality, automatizácie a etického kódexu
 • stupeň EKR 4 typy a obsluha najmodernejších laboratórnych prístrojov, nástrojov a pomôcok na spracovanie tkanív
 • stupeň EKR 4 princípy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s biologickým materiálom a chemickými látkami
 • stupeň EKR 4 princípy profesionálnej komunikácie
  Špecifikácia:
  komunikácia a poskytovanie informácií klinickým pracoviskám, týkajúcich sa spracovania materiálu a odstraňovania chýb v predanalytickej fáze

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 práca s informačnou technikou
  Špecifikácia:
  práca s databázovým programom v laboratóriách
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
  Špecifikácia:
  dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov v laboratóriách
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v laboratóriách
 • stupeň EKR 4 rozpoznanie správne odobratého a zafixovaného histologického materiálu
 • stupeň EKR 4 asistencia pri excidovaní tkanív a manipulácia so vzorkami na ďalšie spracovanie
 • stupeň EKR 4 príprava tkaniva na zaliatie do médií, ktoré umožňujú ich narezanie pomocou odvodnenia a presýtenia tkaniva
 • stupeň EKR 4 zaliatie tkaniva do príslušného média podľa druhu materiálu a príprava zhotovenia tkanivového bloku
 • stupeň EKR 4 narezanie tkaniva pomocou mikrotómu na hrúbku pozorovateľnú pod svetelným mikroskopom
 • stupeň EKR 4 príprava potrebných fixačných, odvodňovacích, dekalcifikačných a farbiacich roztokov
 • stupeň EKR 4 zhotovenie preparátu a príprava na farbenie
  Špecifikácia:
  používanie základných orientačných aj špeciálnych histochemických farbiacich postupov a techník na zvýraznenie štruktúry tkanív
 • stupeň EKR 4 využívanie princípov precipitačných, azokopulačných a indigogénnych reakcií pri dôkaze enzýmov, špeciálnych enzymatických imunohistochemických postupov farbenia, vizualizácia komplexu antigén-protilátka
 • stupeň EKR 4 zamontovanie tkaniva po zafarbení medzi podložné a krycie sklíčko pomocou vhodného montovacieho média manuálne aj pomocou prístroja
 • stupeň EKR 4 spracovanie, narezanie a zhotovovanie preparátu zmrazovacou technikou využívanou pri peroperačnej biopsii
 • stupeň EKR 4 spracovanie tkaniva pre elektrónovú mikroskopiu a narezanie na ultramikrotóme
 • stupeň EKR 4 kontrola farbenia pod mikroskopom a rozpoznanie zvýraznených štruktúr podľa druhu farbenia
 • stupeň EKR 4 chronologické zoradenie preparátov, žiadaniek a predloženie lekárovi na histologickú diagnostiku
 • stupeň EKR 4 spolupráca s lekárom pri tvorbe histologickej diagnostiky
 • stupeň EKR 4 údržba laboratórnych prístrojov a pomôcok na spracovanie tkanív

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie