Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zameraním na ich duševné zdravie a pacientom trpiacim duševnými poruchami.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka a 6 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221009 - Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  psychiatria, neurológia, gerontopsychiatria, pediatria; princípy všeobecnej psychológie, klinickej psychológie, psychopatológie a psychoterapie
 • stupeň EKR 6 sociológia
  Špecifikácia:
  úloha rodiny a podporného systému, komunity
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 patofyziológia duševných porúch
 • stupeň EKR 6 vybrané teórie a modely z ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
  Špecifikácia:
  napr. Peplauovej konceptuálny model, Kingovej konceptuálny model, Gordonovej model funkčných vzorcov zdravia
 • stupeň EKR 6 metóda ošetrovateľského procesu
  Špecifikácia:
  jeho špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, osobitosti vedenia ošetrovateľskej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy, postupy a špecifiká komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých odboroch psychiatrie
  Špecifikácia:
  zameranej na sledovanie, monitorovanie, starostlivosť o duševné zdravie a o osoby trpiace duševnými poruchami
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy, postupy a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o skupinu a komunitu
 • stupeň EKR 6 sociálna problematika pacientov s poruchami mentálneho zdravia
  Špecifikácia:
  v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, na psychiatrických oddeleniach
 • stupeň EKR 6 štandardy psychiatrického ošetrovateľstva a starostlivosti o duševné zdravie
  Špecifikácia:
  zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov pre psychiatrickú ošetrovateľskú starostlivosť, audit
 • stupeň EKR 6 farmakológia a liečebná výživa
  Špecifikácia:
  vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
 • stupeň EKR 6 postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
  Špecifikácia:
  zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia
 • stupeň EKR 6 prístrojová technika v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
 • stupeň EKR 6 metódy sledovania a hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
  Špecifikácia:
  špecifiká činností sestry manažérky v psychiatrickom ošetrovateľstve, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
 • stupeň EKR 6 edukačný proces
  Špecifikácia:
  fázy edukačného procesu, špecifiká edukačného programu, edukačné diagnózy; výchova k zdraviu, preventívne programy
 • stupeň EKR 6 techniky efektívnej komunikácie so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
 • stupeň EKR 6 etické aspekty v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
  Špecifikácia:
  etický kódex sestry, princípy a normy
 • stupeň EKR 6 právne predpisy
  Špecifikácia:
  vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
 • stupeň EKR 6 metodológia ošetrovateľského výskumu
  Špecifikácia:
  metodológia ošetrovateľského výskumu ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii zameraná na potreby ľudí všetkých vekových kategórií, kvalitu života a pod.
 • stupeň EKR 6 eHealth, administratíva a vedenie dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 fyzikálne vyšetrenie pacienta
 • stupeň EKR 6 sesterská vizita
  Špecifikácia:
  špecifiká v psychiatrickom ošetrovateľstve
 • stupeň EKR 6 kontinuálne monitorovanie pacienta
  Špecifikácia:
  validné dokumentovanie správania sa pacienta a vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 komplexná ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
  Špecifikácia:
  o pacienta so závislosťou od psychoaktívnych látok, so schizofréniou, s depresiou, s mániou, s organickými duševnými poruchami, s psychoreaktívnou poruchou alebo poruchami podmienenými stresom; o gerontopsychiatrického pacienta, o pacienta so suicídom, s neurózou, s psychosomatickými poruchami; o pacienta s vrodenými odchýlkami a anomáliami, s poruchami vývinu a zrenia, s poruchami osobnosti, s poruchami správania, s poruchami príjmu potravy; o pacienta so sexuálnymi odchýlkami a poruchami, s epilepsiou a progresívnou paralýzou
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
  Špecifikácia:
  transport psychiatrického pacienta, špecifický príjem a prepustenie pacienta na psychiatrickom oddelení, elektrografické vyšetrenie mozgu, elektrošoková liečba, ošetrenie kožných defektov, ošetrenie poranení, bezpečnostné opatrenia a primerané zvládnutie fyzického obmedzenia pacienta, relaxačné metódy a zvládanie stresu, činnosti v roli koterapeuta pri skupinovej psychoterapii, individuálnej psychoterapii, terapeutickej komunite, psychoedukácii pacienta a príbuzných, liečbe prácou
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
  Špecifikácia:
  diagnostické, terapeutické, psychoterapeutické, rehabilitačné a výchovné metódy v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu
 • stupeň EKR 6 vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
  Špecifikácia:
  v špecifických podmienkach ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
 • stupeň EKR 6 tvorba návrhov štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
  Špecifikácia:
  tvorba výkonových a procesuálnych štandardov
 • stupeň EKR 6 manipulácia s prístrojovou technikou
  Špecifikácia:
  s glukometrom, kyslíkovým prístrojom, odsávacím prístrojom, elektroencephalografom, prístrojom na dychovú skúšku na prítomnosť etanolu
 • stupeň EKR 6 vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie na psychiatrických oddeleniach
 • stupeň EKR 6 edukácia pacienta a rodiny
  Špecifikácia:
  realizácia edukačného procesu v psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na psychiatrickú ošetrovateľskú starostlivosť
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  Špecifikácia:
  hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v prostredí psychiatrickej starostlivosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie