Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve poskytuje samostatnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť osobám so zameraním na ich duševné zdravie a pacientom trpiacim duševnými poruchami.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka a 6 mesiacov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08
2221009 - Sestra špecialistka v psychiatrickom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinické disciplíny
Špecifikácia:
psychiatria, neurológia, gerontopsychiatria, pediatria; princípy všeobecnej psychológie, klinickej psychológie, psychopatológie a psychoterapie
6
sociológia
Špecifikácia:
úloha rodiny a podporného systému, komunity
6
zdravotnícka štatistika
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
patofyziológia duševných porúch
6
vybrané teórie a modely z ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
Špecifikácia:
napr. Peplauovej konceptuálny model, Kingovej konceptuálny model, Gordonovej model funkčných vzorcov zdravia
6
metóda ošetrovateľského procesu
Špecifikácia:
jeho špecifiká v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii, osobitosti vedenia ošetrovateľskej dokumentácie
6
princípy, metódy, postupy a špecifiká komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých odboroch psychiatrie
Špecifikácia:
zameranej na sledovanie, monitorovanie, starostlivosť o duševné zdravie a o osoby trpiace duševnými poruchami
6
princípy, metódy, postupy a špecifiká ošetrovateľskej starostlivosti o skupinu a komunitu
6
sociálna problematika pacientov s poruchami mentálneho zdravia
Špecifikácia:
v ambulantnej psychiatrickej starostlivosti, na psychiatrických oddeleniach
6
štandardy psychiatrického ošetrovateľstva a starostlivosti o duševné zdravie
Špecifikácia:
zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov pre psychiatrickú ošetrovateľskú starostlivosť, audit
6
farmakológia a liečebná výživa
Špecifikácia:
vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Špecifikácia:
zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia
6
prístrojová technika v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
6
metódy sledovania a hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
Špecifikácia:
špecifiká činností sestry manažérky v psychiatrickom ošetrovateľstve, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
6
edukačný proces
Špecifikácia:
fázy edukačného procesu, špecifiká edukačného programu, edukačné diagnózy; výchova k zdraviu, preventívne programy
6
techniky efektívnej komunikácie so zameraním na ošetrovateľskú starostlivosť v psychiatrii
6
etické aspekty v ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
Špecifikácia:
etický kódex sestry, princípy a normy
6
právne predpisy
Špecifikácia:
vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
Špecifikácia:
metodológia ošetrovateľského výskumu ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii zameraná na potreby ľudí všetkých vekových kategórií, kvalitu života a pod.
6
eHealth, administratíva a vedenie dokumentácie
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6
fyzikálne vyšetrenie pacienta
6
sesterská vizita
Špecifikácia:
špecifiká v psychiatrickom ošetrovateľstve
6
kontinuálne monitorovanie pacienta
Špecifikácia:
validné dokumentovanie správania sa pacienta a vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
6
komplexná ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii
Špecifikácia:
o pacienta so závislosťou od psychoaktívnych látok, so schizofréniou, s depresiou, s mániou, s organickými duševnými poruchami, s psychoreaktívnou poruchou alebo poruchami podmienenými stresom; o gerontopsychiatrického pacienta, o pacienta so suicídom, s neurózou, s psychosomatickými poruchami; o pacienta s vrodenými odchýlkami a anomáliami, s poruchami vývinu a zrenia, s poruchami osobnosti, s poruchami správania, s poruchami príjmu potravy; o pacienta so sexuálnymi odchýlkami a poruchami, s epilepsiou a progresívnou paralýzou
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
Špecifikácia:
transport psychiatrického pacienta, špecifický príjem a prepustenie pacienta na psychiatrickom oddelení, elektrografické vyšetrenie mozgu, elektrošoková liečba, ošetrenie kožných defektov, ošetrenie poranení, bezpečnostné opatrenia a primerané zvládnutie fyzického obmedzenia pacienta, relaxačné metódy a zvládanie stresu, činnosti v roli koterapeuta pri skupinovej psychoterapii, individuálnej psychoterapii, terapeutickej komunite, psychoedukácii pacienta a príbuzných, liečbe prácou
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
Špecifikácia:
diagnostické, terapeutické, psychoterapeutické, rehabilitačné a výchovné metódy v oblasti psychiatrického ošetrovateľstva v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu
6
vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
Špecifikácia:
v špecifických podmienkach ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
6
tvorba návrhov štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v psychiatrii
Špecifikácia:
tvorba výkonových a procesuálnych štandardov
6
manipulácia s prístrojovou technikou
Špecifikácia:
s glukometrom, kyslíkovým prístrojom, odsávacím prístrojom, elektroencephalografom, prístrojom na dychovú skúšku na prítomnosť etanolu
6
vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie na psychiatrických oddeleniach
6
edukácia pacienta a rodiny
Špecifikácia:
realizácia edukačného procesu v psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na psychiatrickú ošetrovateľskú starostlivosť
Špecifikácia:
verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
6
dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí psychiatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
Špecifikácia:
hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v prostredí psychiatrickej starostlivosti
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.