Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých pacientov pri náhlych stavoch a stavoch ohrozujúcich život.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v odboroch intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221012 - Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 intenzívna medicína, urgentná a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť
 • stupeň EKR 6 klinické medicínske odbory a ošetrovateľstvo v jednotlivých odboroch
  Špecifikácia:
  vybrané chirurgické odbory, odbory vnútorného lekárstva
 • stupeň EKR 6 teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých
  Špecifikácia:
  napr. Hendersonovej konceptuálny model, Kingovej konceptuálny model, Gordonovej model funkčných vzorcov zdravia
 • stupeň EKR 6 metóda ošetrovateľského procesu
  Špecifikácia:
  jeho špecifiká v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých, osobitosti vedenia ošetrovateľskej dokumentácie pri poruchách funkcie orgánov a systémov v intenzívnej medicíne a algeziológii
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  zamerané na intenzívne sledovanie, monitorovanie a liečenie náhlych stavov a stavov ohrozujúcich život realizovaná metódou ošetrovateľského procesu, ošetrovateľská dokumentácia
 • stupeň EKR 6 techniky a postupy kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých
  Špecifikácia:
  kontinuálne monitorovanie pacienta, validné dokumentovanie zmien
 • stupeň EKR 6 postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
  Špecifikácia:
  zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia
 • stupeň EKR 6 postupy bazálnej stimulácie
 • stupeň EKR 6 štandardy a štandardizované postupy v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov pre intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých, audity
 • stupeň EKR 6 psychologické aspekty v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 farmakológia, transfúziológia a liečebná výživa
  Špecifikácia:
  vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť
 • stupeň EKR 6 prístrojová technika v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 • stupeň EKR 6 metódy sledovania a hodnotenia kvality intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  špecifiká činností sestry manažéra v intenzívnom ošetrovateľstve, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
 • stupeň EKR 6 edukačný proces
  Špecifikácia:
  fázy edukačného procesu, špecifiká edukačného programu, edukačné diagnózy; výchova k zdraviu a preventívne programy
 • stupeň EKR 6 techniky efektívnej komunikácie so zameraním na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
 • stupeň EKR 6 etické aspekty v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  etický kódex sestry, princípy a normy
 • stupeň EKR 6 právne predpisy
  Špecifikácia:
  vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti vrátane intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 • stupeň EKR 6 metodológia ošetrovateľského výskumu
  Špecifikácia:
  metodológia ošetrovateľského výskumu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých zameraná na potreby dospelých, kvalitu života a pod.
 • stupeň EKR 6 eHealth, administratíva a vedenie dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 fyzikálne vyšetrenie dospelého pacienta
 • stupeň EKR 6 komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dospelého pacienta
  Špecifikácia:
  po KPR, s obehovým zlyhaním, s náhlou príhodou brušnou, s náhlou príhodou hrudnou, po náhlej cievnej mozgovej príhode, s polytraumou, s akútnou intoxikáciou, s poruchou koagulačného systému, o nepokojného pacienta, so zlyhaním pečene, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou, s bolesťou
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
  Špecifikácia:
  rozšírená resuscitácia, kardioverzia, dočasná kardiostimulácia, externá defibrilácia (aj samostatne), kanylácia centrálnej žily, kanylácia tepny, zabezpečenie dýchacích ciest bez pomôcok, intubácia, bronchiálna laváž, bronchoskopia a fibroskopia, punkcia hrudníka, hrudná drenáž, výplach žalúdka, laváž žalúdka, zavedenie enterálnej a balónikovej sondy, lumbálna punkcia, pľúcny katéter, infúzna terapia, transfúzna terapia, umelá výživa, parenterálna výživa, all in one, monitorovanie –invazívne a neinvazívne, sledovanie pacienta po anestézii
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
  Špecifikácia:
  diagnostické, terapeutické, rehabilitačné a výchovné metódy v oblasti intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých v jednotlivých fázach ošetrovateľského procesu
 • stupeň EKR 6 zapojenie ventilátorov na umelú pľúcnu ventiláciu
  Špecifikácia:
  nastavenie základných parametrov, zapojenie a nastavenie základných parametrov zvlhčovačov
 • stupeň EKR 6 kardiopulmonálna resuscitácia
 • stupeň EKR 6 vytváranie návrhov štandardov v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  tvorba výkonových a procesuálnych štandardov
 • stupeň EKR 6 vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
  Špecifikácia:
  v špecifických podmienkach intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 využívanie efektívnej komunikácie so zameraním na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o dospelých
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
 • stupeň EKR 6 edukácia dospelého pacienta a rodiny
  Špecifikácia:
  realizácia edukačného procesu v oblasti intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o dospelých
 • stupeň EKR 6 manipulácia s prístrojovou technikou
  Špecifikácia:
  monitorom (základné nastavenie, alarmy), infúznou pumpou a lineárnym dávkovačom, anestéziologickými prístrojmi, odsávacími zariadeniami, defibrilátorom
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o pomôcky a prístroje
  Špecifikácia:
  k resuscitácii a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie na jednotkách intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  Špecifikácia:
  hygieny práce a používanie prostriedkov protiipožiarnej ochrany v prostredí intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie