Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08
2221013 - Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zdravotnícka štatistika
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
intenzívna medicína a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
6
princípy, metódy a postupy pediatrického ošetrovateľstva
Špecifikácia:
charakteristika, princípy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti o deti, manažment
6
teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o deti
Špecifikácia:
napr. Hendersonovej konceptuálny model, Oremovej konceptuálny model, Gordonovej konceptuálny model funkčných vzorcov zdravia
6
princípy, metódy a postupy komplexnej individualizovanej pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti
Špecifikácia:
zamerané na intenzívne sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie a liečenie za účelom predchádzania zlyhania základných životných funkcií, metódy ošetrovateľského procesu, ošetrovateľskú dokumentáciu
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Špecifikácia:
zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia
6
postupy bazálnej stimulácie
6
štandardy a štandardizácia intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Špecifikácia:
zložky štandardu, tvorba štandardov, audity
6
špecifiká komunikácie s deťmi v jednotlivých vývinových obdobiach
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom a rodičmi, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií - podpora matky, rodiča a príbuzných, empatia
6
vplyv prítomnosti matky, rodiča a príbuzných v starostlivosti o kriticky choré deti
6
farmakológia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce intenzívnu pediatrickú starostlivosť
Špecifikácia:
špecifiká farmakológie a liečebnej výživy
6
tanatologická problematika v pediatrii
Špecifikácia:
fázy zomierania, etické aspekty zomierania, komunikácia s pozostalými
6
metódy sledovania a hodnotenia kvality intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Špecifikácia:
kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality
6
edukácia matky, rodiča a príbuzných
Špecifikácia:
metódy a techniky edukácie, edukačný program a proces
6
etické aspekty intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Špecifikácia:
etický kódex sestry, práva dieťaťa
6
právne predpisy
Špecifikácia:
vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
6
metodológia ošetrovateľského výskumu
Špecifikácia:
metodológia ošetrovateľského výskumu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii zameraná na potreby detí, kvalitu života a pod.
6
eHealth, administratíva a vedenie dokumentácie
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6
fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie dieťaťa
Špecifikácia:
fyzikálne vyšetrenie dieťaťa v kritickom stave, vrátane psychomotorického vývinu, neodkladný príjem kriticky chorého dieťaťa, hodnotenie prejavov bolesti, spánku a bdenia, stavu vedomia, správania, vitálnych funkcií (krvný tlak, pulz, dych) a farby kože, rizika poškodenia kože, hodnotenie a meranie telesnej teploty ( termomanažment),hodnotenie sebestačnosti väčšieho dieťaťa a pod.
6
komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa
Špecifikácia:
o kriticky choré deti (umelá pľúcna ventilácia a kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách), po KPR, s respiračnou insuficienciou, s obehovým zlyhaním, s respiračným ochorením (ARDS, s akútnou laryngitídou, astmou bronchiale, syndrómom pľúcnej embolizácie, po topení), s multiorgánovým zlyhaním, s pečeňovým zlyhaním, so sepsou, s poruchami vedomia, s mozgovo-lebečným poranením, s ochoreniami mozgu, s kŕčmi (kŕče pri epilepsii, febrilné kŕče), s vrodenými chybami, pred operáciou, po operácii, s bolesťou, s akútnou intoxikáciou, s poruchami tráviaceho ústrojenstva, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou (diabetická kóma, hypoglykemická kóma) a pod.
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
Špecifikácia:
udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest – laváž; ošetrovateľská rehabilitácia – polohovanie, drenážna poloha; podávanie výživy sondou; monitorovanie -invazívne a neinvazívne (pulzný oximeter sat.O2, monitorovanie vitálnych funkcií – pulz, dych, krvný tlak); celková hygienická starostlivosť o zaintubované dieťa (napr. starostlivosť o kožu a elektródy, sondy, dutinu ústnu); starostlivosť o nazogastrickú/orogastrickú sondu, o endotracheálnu kanylu; behaviorálna starostlivosť (hluk, svetlo, dotyk); starostlivosť o periférnu vénu/artériu, o kontinuálnu drenáž, o stómiu (napr. kolostómiu, nefrostómiu), o tracheostómiu; meranie obvodu hlavy a hrudníka, telesnej teploty, pulzu, dychu, krvného tlaku, váženie dieťaťa; zavádzanie žalúdočnej sondy u väčšieho dieťaťa, odber krvi zo žily u dieťaťa, umelá výživa, parenterálna výživa u detí a pod.
6
ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
Špecifikácia:
resuscitácia dieťaťa, neodkladný príjem dieťaťa na JIS, intubácia, kanylácia vény/artérie, kanylácia centrálnej vény, lumbálna punkcia, cievkovanie močového mechúra, diagnostické vyšetrenia (USG, Rtg, očné pozadie), iné invazívne zákroky, punkcia hrudníka a pod.
6
elektrokardiografické vyšetrenie
Špecifikácia:
napojenie dieťaťa a záznam
6
odbery biologického materiálu u detí na vyšetrenia biochemické, hematologické, skríningové
Špecifikácia:
kapilárna krv, moč, stolica, spútum, výter z hrdla, nosa, očí, kožných defektov
6
kardiopulmonálna resuscitácia
6
psychologické a edukačné činnosti sestry v intenzívnom pediatrickom ošetrovateľstve
Špecifikácia:
podpora matky pri odstrekovaní materského mlieka, pri udržiavaní laktácie, podpora rodičov pri umieraní dieťaťa, edukácia matky so zameraním na obnovu dojčenia, edukácia matky a rodiny o výžive novorodenca a dojčaťa a v starostlivosti o dieťa
6
využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dieťa
Špecifikácia:
verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
6
vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti o deti
Špecifikácia:
princípy tvorby, druhov a zložiek štandardov
6
manipulácia s prístrojmi a pomôckami
Špecifikácia:
obsluha zdravotníckych prístrojov (infúznych a injekčných púmp, ventilátorov, monitorov, inkubátorov, EKG)
6

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.