Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii

Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221013 - Sestra špecialistka v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 intenzívna medicína a intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy pediatrického ošetrovateľstva
  Špecifikácia:
  charakteristika, princípy a metódy ošetrovateľskej starostlivosti o deti, manažment
 • stupeň EKR 6 teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na intenzívnu ošetrovateľskú starostlivosť o deti
  Špecifikácia:
  napr. Hendersonovej konceptuálny model, Oremovej konceptuálny model, Gordonovej konceptuálny model funkčných vzorcov zdravia
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy komplexnej individualizovanej pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti o kriticky choré deti
  Špecifikácia:
  zamerané na intenzívne sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie a liečenie za účelom predchádzania zlyhania základných životných funkcií, metódy ošetrovateľského procesu, ošetrovateľskú dokumentáciu
 • stupeň EKR 6 postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
  Špecifikácia:
  zameraná na zabránenie komplikácií z fyzickej imobility a postupy kinestetiky zamerané na podporu zdravia
 • stupeň EKR 6 postupy bazálnej stimulácie
 • stupeň EKR 6 štandardy a štandardizácia intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
  Špecifikácia:
  zložky štandardu, tvorba štandardov, audity
 • stupeň EKR 6 špecifiká komunikácie s deťmi v jednotlivých vývinových obdobiach
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom a rodičmi, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií - podpora matky, rodiča a príbuzných, empatia
 • stupeň EKR 6 vplyv prítomnosti matky, rodiča a príbuzných v starostlivosti o kriticky choré deti
 • stupeň EKR 6 farmakológia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce intenzívnu pediatrickú starostlivosť
  Špecifikácia:
  špecifiká farmakológie a liečebnej výživy
 • stupeň EKR 6 tanatologická problematika v pediatrii
  Špecifikácia:
  fázy zomierania, etické aspekty zomierania, komunikácia s pozostalými
 • stupeň EKR 6 metódy sledovania a hodnotenia kvality intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
  Špecifikácia:
  kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality
 • stupeň EKR 6 edukácia matky, rodiča a príbuzných
  Špecifikácia:
  metódy a techniky edukácie, edukačný program a proces
 • stupeň EKR 6 etické aspekty intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
  Špecifikácia:
  etický kódex sestry, práva dieťaťa
 • stupeň EKR 6 právne predpisy
  Špecifikácia:
  vzťahujúce sa na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 metodológia ošetrovateľského výskumu
  Špecifikácia:
  metodológia ošetrovateľského výskumu v intenzívnej ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii zameraná na potreby detí, kvalitu života a pod.
 • stupeň EKR 6 eHealth, administratíva a vedenie dokumentácie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 fyzikálne vyšetrenie a hodnotenie dieťaťa
  Špecifikácia:
  fyzikálne vyšetrenie dieťaťa v kritickom stave, vrátane psychomotorického vývinu, neodkladný príjem kriticky chorého dieťaťa, hodnotenie prejavov bolesti, spánku a bdenia, stavu vedomia, správania, vitálnych funkcií (krvný tlak, pulz, dych) a farby kože, rizika poškodenia kože, hodnotenie a meranie telesnej teploty ( termomanažment),hodnotenie sebestačnosti väčšieho dieťaťa a pod.
 • stupeň EKR 6 komplexná ošetrovateľská starostlivosť o dieťa
  Špecifikácia:
  o kriticky choré deti (umelá pľúcna ventilácia a kontinuálny pozitívny tlak v dýchacích cestách), po KPR, s respiračnou insuficienciou, s obehovým zlyhaním, s respiračným ochorením (ARDS, s akútnou laryngitídou, astmou bronchiale, syndrómom pľúcnej embolizácie, po topení), s multiorgánovým zlyhaním, s pečeňovým zlyhaním, so sepsou, s poruchami vedomia, s mozgovo-lebečným poranením, s ochoreniami mozgu, s kŕčmi (kŕče pri epilepsii, febrilné kŕče), s vrodenými chybami, pred operáciou, po operácii, s bolesťou, s akútnou intoxikáciou, s poruchami tráviaceho ústrojenstva, s poruchou žliaz s vnútornou sekréciou (diabetická kóma, hypoglykemická kóma) a pod.
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou samostatne na základe indikácie lekára
  Špecifikácia:
  udržiavanie priechodnosti dýchacích ciest, endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest – laváž; ošetrovateľská rehabilitácia – polohovanie, drenážna poloha; podávanie výživy sondou; monitorovanie -invazívne a neinvazívne (pulzný oximeter sat.O2, monitorovanie vitálnych funkcií – pulz, dych, krvný tlak); celková hygienická starostlivosť o zaintubované dieťa (napr. starostlivosť o kožu a elektródy, sondy, dutinu ústnu); starostlivosť o nazogastrickú/orogastrickú sondu, o endotracheálnu kanylu; behaviorálna starostlivosť (hluk, svetlo, dotyk); starostlivosť o periférnu vénu/artériu, o kontinuálnu drenáž, o stómiu (napr. kolostómiu, nefrostómiu), o tracheostómiu; meranie obvodu hlavy a hrudníka, telesnej teploty, pulzu, dychu, krvného tlaku, váženie dieťaťa; zavádzanie žalúdočnej sondy u väčšieho dieťaťa, odber krvi zo žily u dieťaťa, umelá výživa, parenterálna výživa u detí a pod.
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
  Špecifikácia:
  resuscitácia dieťaťa, neodkladný príjem dieťaťa na JIS, intubácia, kanylácia vény/artérie, kanylácia centrálnej vény, lumbálna punkcia, cievkovanie močového mechúra, diagnostické vyšetrenia (USG, Rtg, očné pozadie), iné invazívne zákroky, punkcia hrudníka a pod.
 • stupeň EKR 6 elektrokardiografické vyšetrenie
  Špecifikácia:
  napojenie dieťaťa a záznam
 • stupeň EKR 6 odbery biologického materiálu u detí na vyšetrenia biochemické, hematologické, skríningové
  Špecifikácia:
  kapilárna krv, moč, stolica, spútum, výter z hrdla, nosa, očí, kožných defektov
 • stupeň EKR 6 kardiopulmonálna resuscitácia
 • stupeň EKR 6 psychologické a edukačné činnosti sestry v intenzívnom pediatrickom ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  podpora matky pri odstrekovaní materského mlieka, pri udržiavaní laktácie, podpora rodičov pri umieraní dieťaťa, edukácia matky so zameraním na obnovu dojčenia, edukácia matky a rodiny o výžive novorodenca a dojčaťa a v starostlivosti o dieťa
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dieťa
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
 • stupeň EKR 6 vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti o deti
  Špecifikácia:
  princípy tvorby, druhov a zložiek štandardov
 • stupeň EKR 6 manipulácia s prístrojmi a pomôckami
  Špecifikácia:
  obsluha zdravotníckych prístrojov (infúznych a injekčných púmp, ventilátorov, monitorov, inkubátorov, EKG)

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie