Mechanik opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení - remeselná živnosť

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Mechanik opravár klimatizačných a chladiarenských zariadení - remeselná živnosť

Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení vykonáva montážne, servisné práce a celkové riadenie prác pri výrobe, opravách a rekonštrukciách klimatizačných, chladiarenských a mraziarenských zariadení.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: neuvedené
Právny predpis:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia, podľa § 66i

viac...
ISCO-08 7127 - Mechanici klimatizačných a chladiarenských zariadení
SK ISCO-08 7127000 - Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení
Divízia SK NACE Rev. 2 Oprava a inštalácia strojov a prístrojov
Príslušnosť k povolaniu Mechanik klimatizačných a chladiarenských zariadení 

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 elektrotechnika
  Špecifikácia:
  Elektrotechnika chladiarenských a mraziarenských, klimatizačných zariadení na vysokej odbornej úrovni - zameranie priamo na chladiarenské zariadenia z elektrotechnického a mechanického hľadiska.
 • stupeň EKR 4 postupy zvárania
 • stupeň EKR 4 elektronika kúrenárskych a klimatizačných sústav
 • stupeň EKR 4 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 fyzika
  Špecifikácia:
  Zameranie na chladivá a fyzikálne reakcie prebiehajúce v chladiacich a mraziacich okruhoch.
 • stupeň EKR 3 anglický jazyk
 • stupeň EKR 3 softvéry pre odborné aplikácie
 • stupeň EKR 3 ekológia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné vedomosti pre SZČO

 • právne predpisy a základné pojmy v oblasti živnostenského podnikania
  Špecifikácia:
  napr. druhy živností, postupy zakladania, zrušenia, pozastavenia živnosti
 • základné ekonomické ukazovatele
  Špecifikácia:
  napr. vývoj hrubého domáceho produktu (HDP), úrokové sadzby, spotrebiteľské ceny, vývoz, dovoz, platobná bilancia, zamestnanosť a pod.
 • ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
 • postupy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
 • princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
 • kapitálové zdroje
 • metódy a postupy finančnej analýzy
  Špecifikácia:
  napr. výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie
 • postupy cenových analýz, princípy cenovej politiky
 • majetok podnikateľského subjektu, metódy a postupy inventarizácie, odpisy
  Špecifikácia:
  napr. investície, zásoby, ceniny, pohľadávky
 • náležitosti účtovných dokladov súvisiacich so živnostenským podnikaním a ich evidencia
  Špecifikácia:
  napr. elektronická registračná pokladnica, faktúra a jej náležitosti, príjemka, výdajka a pod.
 • princípy daňovej sústavy, druhy daní, daňová evidencia, druhy daňových priznaní a ich náležitosti
 • právne predpisy a základné pojmy v oblasti odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie
 • postupy vedenia pokladničných denníkov a kníh
 • postupy prijímania zákaziek
 • verejné obstarávanie, hospodárska súťaž
 • postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • spôsoby platieb v obchodnom styku
 • psychológia predaja, marketing
 • zásady a etika podnikania
 • právne minimum
  Špecifikácia:
  Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Zákonník práce, Živnostenský zákon
 • marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
 • postupy a spôsoby prieskumu trhu
 • prostriedky a formy reklamy
 • zásady starostlivosti o zákazníkov

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 montáž a zapájanie elektroinštalácie a elektrických zariadení
 • stupeň EKR 4 spájanie a rozoberanie technických súčastí
 • stupeň EKR 4 stykové, bodové, tlakové a švové zváranie, pájkovanie
 • stupeň EKR 4 meranie technických veličín a parametrov pri inštalácii, údržbe a opravách elektronických a telekomunikačných zariadení
 • stupeň EKR 4 orientácia v normách a v technických podkladoch a dokumentoch na montáž a opravy vzduchotechnických zariadení
 • stupeň EKR 3 obsluha jednoduchých klimatizačných, mraziarenských a chladiarenských strojov a zariadení

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti pre SZČO

 • založenie, pozastavenie, zrušenie živnosti
  Špecifikácia:
  napr. plnenie podmienok vyplývajúcich zo zakladajúcej listiny, ohlasovacia povinnosť, komunikácia s úradmi
 • dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich so živnostenským podnikaním
  Špecifikácia:
  vyhodnocovanie a rozbor efektívnosti a návratnosti investícií, vyhodnocovanie vývoja v oblasti hospodárenia, nákladovosti, rentability, produktivity a finančných ukazovateľov podľa štandardných účtovných výkazov
 • spracovávanie podkladov na cenové kalkulácie výrobkov a služieb
  Špecifikácia:
  napr. operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, kalkulačné vzorce, príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na tvorbu a aktualizáciu cenníkov
 • spracovávanie kalkulačných podkladov na cenové ponuky a tvorbu cien, vrátane výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
 • príprava a spracovanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
 • korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie obchodných podmienok
  Špecifikácia:
  napr. poskytovanie objektívnych informácií o výrobku, službách, garancia ich kvality a zdravotnej nezávadnosti, bezpečnosti pri používaní výrobku, poskytovanie dôveryhodných garancií, garancia servisu výrobkov a pod.
 • príprava zmluvných podmienok a zmlúv pre zákazníkov
 • plnenie dohodnutých zmluvných podmienok
  Špecifikácia:
  napr. termíny, kvalita, množstvo, penále, splatnosť, splácanie záväzkov v stanovenom čase, dodržiavanie dojednaných podmienok zmlúv
 • vedenie evidencie zákazníkov
  Špecifikácia:
  napr. databáza kontaktov na zabezpečovanie reklamy, propagácie poskytovaných služieb a tovarov, informovanie zákazníkov o novinkách a pod.
 • príprava, vystavovanie, evidencia a kontrola účtovných dokladov vrátane ich archivácie
  Špecifikácia:
  napr. faktúry, pokladničné bloky, operatívna evidencia o pohybe majetku, zásob a finančných prostriedkov a pod.
 • príprava podkladov na spracovanie daňových priznaní a vedenie nariadených evidencií podľa jednotlivých druhov daní
 • zisťovanie daňovej povinnosti
 • spolupráca s úradmi a inštitúciami pri realizácii účtovných a daňových kontrol a auditov
 • vyplňovanie formulárov a hlásení pre orgány štátnej správy
  Špecifikácia:
   plnenie oznamovacej povinnosti, vypĺňanie daňových formulárov a pod.
 • výpočet a úhrada odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie
 • kontrola stavu pokladničnej hotovosti vo vzťahu k údajom účtovnej evidencie a k stanoveným pokladničným limitom
 • kontrola dodržiavania platobných podmienok zo strany odberateľov
 • vedenie databázy pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov
 • posudzovanie reklamácií a sťažností
 • vybavovanie oprávnených reklamácií a ich evidencia
  Špecifikácia:
  rešpektovanie práv spotrebiteľov
 • dodržiavanie zásad a predpisov BOZP a PO súvisiacich so živnostenským podnikaním, vedenie dokumentácie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • dodržiavanie bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti poskytovaných služieb a produktov
 • prieskum trhu za účelom dosiahnutia konkurencieschopnosti
  Špecifikácia:
  napr. férové dodržiavanie konkurenčného boja, dodržiavanie legislatívy regulujúcej konkurenčné vzťahy
 • reklama poskytovaných služieb a tovarov, návrh propagačných prostriedkov, marketingové aktivity
  Špecifikácia:
  napr. rozposielanie propagačných emailov, nápisy, transparenty, letáky, plagáty, vývesky, pozvánky, inzeráty, etikety, obaly, vrátane výberu vhodných materiálov
 • zabezpečovanie aktivít na ochranu,  tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
 • vyvíjanie aktivít na podporu ekonomického rozvoja regiónu
  Špecifikácia:
  napr. podpora rozvoja infraštruktúry, lokálnej kultúry, vzdelávania, športu a pod.

Uplatňovanie ochrany práv zamestnancov (ak je relevantné)

 • spravodlivé odmeňovanie za vykonanú prácu a dodržiavanie dohodnutých termínov
 • garancia dodržiavania základných ľudských práv na pracovisku
 • ochraňovanie pred diskrimináciou
 • zabezpečenie práce, zdravých pracovných podmienok
 • umožnenie odborného rastu a možnosti postupu
 • plnenie všetkých podmienok vyplývajúcich z kolektívnych a pracovných zmlúv
 • dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich so zamestnávaním zamestnancov (odvody do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne) a pod.

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Osvedčenie na vykonávanie činnosti na technickom zariadení elektrickom (samostatný elektrotechnik) podľa vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov (§ 15 ods. 1)
 • Odborná spôsobilosť na nakladanie s chladivami podľa poverenia MŽP SR - smernica EÚ 2037/2000

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie