Pracovník fotoslužby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník fotoslužby

Pracovník fotoslužby vykonáva obsluhu digitálneho minilabu (zariadenie pre vyvolávanie filmov), digitálnych a atramentových tlačiarní, spracováva zákazky z digitálnych a analógových záznamov, prijíma a vydáva fotografické zákazky, popisuje, archivuje fotografické digitálne záznamy, asistuje pri fotografovaní v ateliéri alebo v samoobslužnom automate. Pracovník fotoslužby môže poskytovať doplnkové služby ako predaj fotografického papiera a materiálu potrebného k vyvolávaniu filmov a fotografií.

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 6 mesiacov
ISCO-08 5169 - Pracovníci v osobných službách inde neuvedení
SK ISCO-08 5169005 - Pracovník fotoslužby
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Fotograf

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni tvorivosť (kreativita)

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 fotografické materiály
 • stupeň EKR 4 postupy počítačového spracovania digitálnej fotografie
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 spôsoby platieb v obchodnom styku
 • stupeň EKR 4 postupy preberania tovaru
  Špecifikácia:
  Napr. negatívy, špeciálne papiere na fototlač, farebné náplne do tlačiarní atď.
 • stupeň EKR 3 inventarizácia
 • stupeň EKR 3 postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
 • stupeň EKR 3 hygienické zásady v obchode
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť práce so zariadeniami fotoslužby
 • stupeň EKR 0 autorské právo
  Špecifikácia:
  pri zhotovovaní a kopírovaní fotografií
 • stupeň EKR 4 postupy spracovania fotografických materiálov a digitálnych fotografií prostredníctvom tlačiarní
 • stupeň EKR 4 spotrebný tovar pre vybavenie fotolabu
 • stupeň EKR 4 koloristika, kolorimetria
 • stupeň EKR 4 postupy prijímania a vybavovania zákaziek

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 vybavovanie jednoduchších úloh (obstarávanie drobnejších nákupov, výber a podávanie pošty a pod.) v prevádzke obchodu
 • stupeň EKR 2 obsluha stroja negatívneho digitálneho minilabu
 • stupeň EKR 3 vedenie príslušnej dokumentácie
 • stupeň EKR 4 spracovanie fotografických materiálov prostredníctvom tlačiarní
  Špecifikácia:
  3D, digitálne, laserové, atramentové tlačiarne
 • stupeň EKR 4 spracovanie fotografických materiálov na automatických a poloautomatických linkách
 • stupeň EKR 4 preberanie, výdaj zákaziek
 • stupeň EKR 4 príprava filmov na vyvolávanie, značenie filmov
 • stupeň EKR 4 zhotovovanie preukazových fotografií
  Špecifikácia:
  napr. MHD preukážky, SAD preukážky atď.
 • stupeň EKR 4 úpravy digitálneho obrazu v grafických programoch, jeho príprava na ďalšie spracovanie
 • stupeň EKR 4 finálna úprava, adjustácia fotografických diel
 • stupeň EKR 4 vedenie príslušnej fotodokumentácie a triedenie obrazového fotomateriálu, archivácia
 • stupeň EKR 4 kontrola a vyhodnocovanie informácií na objednávkach
  Špecifikácia:
  Pri zhotovení fotografií podľa požiadaviek zákazníka z média (CD, DVD, USB kľúč, HDD disk atď.)
 • stupeň EKR 4 práca s registračnou pokladnicou
 • stupeň EKR 4 objednávanie materiálu, pomôcok, prístrojov do fotolabu
 • stupeň EKR 4 vyvolávanie filmov a zhotovovanie fotografií
 • stupeň EKR 4 spracovávanie fotografií z digitálneho záznamu
 • stupeň EKR 4 obsluha laserových, atramentových, termosublimačných tlačiarní

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie