Vrátnik

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Vrátnik

Vrátnik kontroluje dodržiavanie režimových opatrení vstupu a pohybu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel a vykonáva dopravno-regulačné opatrenia v areáli objektov. Vykonáva pochôdzkovú a kontrolnú činnosť v objekte podľa inštrukcií a pokynov, vykonáva jednoduché činnosti na zaistenie bezpečnosti a základné úkony vedúce k zníženiu škôd a strát na majetku a zdraví osôb.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy Informátor
Pracovník ochrany majetku
Recepčný pracovník
Strážnik
Požadovaný stupeň vzdelania Stredné odborné vzdelanie
NKR 3
EKR 3
ISCED 353
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
 • Zákon č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Predpis č. 229/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 9629 - Pomocní pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08 9629005 - Vrátnik
Divízia SK NACE Rev. 2 Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na elementárnej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na elementárnej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 3 štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
 • stupeň EKR 3 zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov
 • stupeň EKR 3 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 3 technické bezpečnostné systémy
  Špecifikácia:
  kamerový systém, zabezpečovací systém (alarm)
 • stupeň EKR 3 interné predpisy v organizácii
  Špecifikácia:
  Dokumentácia osôb a vozidiel pri vstupe, evidencia aktivít v objekte, evidencia a archivovanie kamerových záznamov.
 • stupeň EKR 3 spôsoby kŕmenia a výživy služobných zvierat
  Špecifikácia:
  V prípade, ak pri výkone povolania používa vecné bezpečnostné prostriedky (služobný pes).
 • stupeň EKR 3 metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
  Špecifikácia:
  V prípade, ak je na výkon povolania potrebná zbraň.
 • stupeň EKR 3 bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • stupeň EKR 3 zásady protipožiarnej ochrany objektov
 • stupeň EKR 3 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 2 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 3 pravidlá evidovania vstupu a pohybu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel do a z objektu
 • stupeň EKR 3 poznanie objektu z hľadiska vnútorného usporiadania budov, organizácií, kontaktných mien a telefónnych čísel

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 3 vedenie komplexnej dokumentácie o priebehu služby, evidovanie pracovných výkonov, použitie vecných bezpečnostných prostriedkov, použitie zbraní atď.
 • stupeň EKR 3 odovzdávanie zistených skutočností, poznatkov a podozrení nadriadeným
 • stupeň EKR 3 obsluha poplachových a požiarnych signalizácií, kamerových systémov a ostatných zabezpečovacích zariadení
 • stupeň EKR 3 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 3 vykonávanie pochôdzok v objekte
 • stupeň EKR 3 spolupráca s Políciou SR, jednotkami HZS, ZZS, IZS
 • stupeň EKR 3 výber vstupného a poplatkov týkajúcich sa vstupu do objektu
  Špecifikácia:
  ak sú určené internými smernicami
 • stupeň EKR 3 evidencia osôb a vozidiel
  Špecifikácia:
  pri vstupe a výstupe do a z objektu
 • stupeň EKR 3 evidencia pracovných výkonov
 • stupeň EKR 3 použitie vecných bezpečnostných prostriedkov
  Špecifikácia:
  použitie zbraní, psov, osvetľovacích prostriedkov, detektorov atď.
 • stupeň EKR 3 poskytovanie informácií o telefónnych linkách pracovísk a pracovníkov
  Špecifikácia:
  a s tým spojené a vybavovanie krátkych odkazov
 • stupeň EKR 3 obsluha ručných, mechanizovaných alebo automatizovaných zariadení pri vstupe a výstupe z budovy, objektu, parkoviska alebo iného stráženého priestoru
  Špecifikácia:
  napr. elektrická brána, vjazdová rampa atď.
 • stupeň EKR 3 kŕmenie a starostlivosť o služobné zviera
  Špecifikácia:
  V prípade, ak je na výkon povolania potrebný služobný pes.
 • stupeň EKR 3 poskytovanie rád a informácií návštevníkom ohľadom objektu, v ktorom vykonáva vrátnik kontrolnú a strážnu činnosť
 • stupeň EKR 3 používanie, čistenie, skladovanie strelnej zbrane a manipulácia so strelnou zbraňou
  Špecifikácia:
  V prípade, ak je na výkon zamestnania potrebná zbraň.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15) viac...

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie