Vrátnik

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Vrátnik kontroluje dodržiavanie režimových opatrení vstupu a pohybu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel a vykonáva dopravno-regulačné opatrenia v areáli objektov. Vykonáva pochôdzkovú a kontrolnú činnosť v objekte podľa inštrukcií a pokynov, vykonáva jednoduché činnosti na zaistenie bezpečnosti a základné úkony vedúce k zníženiu škôd a strát na majetku a zdraví osôb.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre remeslá a osobné služby
Alternatívne názvy
Informátor
Pracovník ochrany majetku
Recepčný pracovník
Strážnik
Požadovaný stupeň vzdelania
Stredné odborné vzdelanie
NKR
3
EKR
3
ISCED
353
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 190 / 2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predpis č. 229/2011 Z. z. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o postupe pri posudzovaní zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti na držanie alebo nosenie strelných zbraní a streliva a o náležitostiach lekárskeho posudku a psychologického posudku
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08
9629 - Pomocní pracovníci inde neuvedení
SK ISCO-08
9629005 - Vrátnik
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Pomocný pracovník v službách

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
E
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
E
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E
finančná a ekonomická gramotnosť
E
fyzická zdatnosť
E
informačná gramotnosť
E
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
E
manuálna zručnosť
E
organizovanie a plánovanie práce
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
rozhodovanie
E
samostatnosť
E
technická gramotnosť
E
tímová práca
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
štandardizované postupy v rámci výkonu strážnej služby
3
zásady všeobecnej bezpečnosti a ochrany budov
3
metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
3
technické bezpečnostné systémy
Špecifikácia:
kamerový systém, zabezpečovací systém (alarm)
3
interné predpisy v organizácii
Špecifikácia:
Dokumentácia osôb a vozidiel pri vstupe, evidencia aktivít v objekte, evidencia a archivovanie kamerových záznamov.
3
spôsoby kŕmenia a výživy služobných zvierat
Špecifikácia:
V prípade, ak pri výkone povolania používa vecné bezpečnostné prostriedky (služobný pes).
3
metódy obsluhy a údržby zbraní a zbraňových systémov
Špecifikácia:
V prípade, ak je na výkon povolania potrebná zbraň.
3
bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
3
zásady protipožiarnej ochrany objektov
3
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
3
princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
2
pravidlá evidovania vstupu a pohybu osôb, vjazdu a výjazdu vozidiel do a z objektu
3
poznanie objektu z hľadiska vnútorného usporiadania budov, organizácií, kontaktných mien a telefónnych čísel
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vedenie komplexnej dokumentácie o priebehu služby, evidovanie pracovných výkonov, použitie vecných bezpečnostných prostriedkov, použitie zbraní atď.
3
odovzdávanie zistených skutočností, poznatkov a podozrení nadriadeným
3
obsluha poplachových a požiarnych signalizácií, kamerových systémov a ostatných zabezpečovacích zariadení
3
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
3
vykonávanie pochôdzok v objekte
3
spolupráca s Políciou SR, jednotkami HZS, ZZS, IZS
3
výber vstupného a poplatkov týkajúcich sa vstupu do objektu
Špecifikácia:
ak sú určené internými smernicami
3
evidencia osôb a vozidiel
Špecifikácia:
pri vstupe a výstupe do a z objektu
3
evidencia pracovných výkonov
3
použitie vecných bezpečnostných prostriedkov
Špecifikácia:
použitie zbraní, psov, osvetľovacích prostriedkov, detektorov atď.
3
poskytovanie informácií o telefónnych linkách pracovísk a pracovníkov
Špecifikácia:
a s tým spojené a vybavovanie krátkych odkazov
3
obsluha ručných, mechanizovaných alebo automatizovaných zariadení pri vstupe a výstupe z budovy, objektu, parkoviska alebo iného stráženého priestoru
Špecifikácia:
napr. elektrická brána, vjazdová rampa atď.
3
kŕmenie a starostlivosť o služobné zviera
Špecifikácia:
V prípade, ak je na výkon povolania potrebný služobný pes.
3
poskytovanie rád a informácií návštevníkom ohľadom objektu, v ktorom vykonáva vrátnik kontrolnú a strážnu činnosť
3
používanie, čistenie, skladovanie strelnej zbrane a manipulácia so strelnou zbraňou
Špecifikácia:
V prípade, ak je na výkon zamestnania potrebná zbraň.
3

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Zbrojný preukaz skupiny C (držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania) podľa zákona č. 190/2003 Z.z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 15)
    viac...
Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.