Očný optik - viazaná živnosť

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Očný optik zhotovuje a upravuje všetky druhy okuliarov, okluzorov a iných korekčných a liečebných pomôcok podľa lekárskeho predpisu s využitím špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok zodpovedajúcich fyziognómii užívateľa z hľadiska optického a estetického.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Úplné stredné odborné vzdelanie
viac...
SKKR
4
EKR
4
ISCED
354
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 523/2011 Z.z. o požiadavkách na materiálne a priestorové vybavenie očných optík
Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v prípade, ak sa zamestnanie vykonáva na základe živnostenského oprávnenia
viac...
ISCO-08
3254 - Oční optici
SK ISCO-08
3254000 - Očný optik
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Očný optik

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
technická gramotnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
kultivovaný písomný prejav
E
prezentovanie
E
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
E
tvorivosť (kreativita)
E
vedenie ľudí
E
vyjednávanie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
latinčina
Špecifikácia:
základy latinčiny a medicínskej terminológie
4
atribúty zdravia a faktory ovplyvňujúce zdravotný stav
Špecifikácia:
základné atribúty zdravia, jeho zachovania, upevňovania a obnovovania
4
štádiá narušenia zdravia
Špecifikácia:
jednotlivé štádiá narušenia zdravia - choroba, ohrozenie a rizikové faktory chorôb a poranení
4
patológia
Špecifikácia:
príčiny a prejavy chorobných procesov v organizme
4
postupy diagnostiky a terapie pri systémových ochoreniach
Špecifikácia:
základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach
4
náuka o zraku
Špecifikácia:
stavba oka a zrakovej dráhy, funkcia zraku; ochorenia, úrazy oka a okohybných orgánov; kvalita videnia, farebné videnie, adaptácia, akomodácia, konvergencia a pod.
4
technológia v očnej optike
Špecifikácia:
základné spôsoby opracovania materiálov, výroba minerálnych a plastových šošoviek, výroba okuliarových rámikov, výroba kontaktných šošoviek, výroba očných protéz
4
geometrická a vlnová optika
Špecifikácia:
optického zobrazovania a jeho chyby
4
prístrojová optika
Špecifikácia:
fyzikálna podstata optiky, meracie prístroje
4
okuliarová optika
4
okuliarová technika
4
refrakcia a refrakčné chyby
4
vybavenie očnej optiky
Špecifikácia:
prístroje používané v očnej optike a materiálno technické vybavenie očnej optiky
4
materiály v očnej optike
Špecifikácia:
materiály používané pri výrobe korekčných pomôcok a ich opracovávaní
4
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia a metódy sebavýchovy, zásady profesionálnej komunikácie
4
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
princípy zdravotníckej etiky
4
prvá pomoc
Špecifikácia:
princípy a metódy odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
4
zásady organizácie zdravotníctva
Špecifikácia:
princípy organizácie, stratégie, finančné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti
4
anatómia a fyziológia človeka
Špecifikácia:
základy stavby, funkcie a vývoja ľudského organizmu
4
ekonomika, účtovníctvo, marketing a manažment očnej optiky
Špecifikácia:
pravidlá ekonomiky, účtovníctva, marketingu a manažmentu očnej optiky
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Odborné vedomosti pre SZČO
právne predpisy a základné pojmy v oblasti živnostenského podnikania
Špecifikácia:
napr. druhy živností, postupy zakladania, zrušenia, pozastavenia živnosti
základné ekonomické ukazovatele
Špecifikácia:
napr. vývoj hrubého domáceho produktu (HDP), úrokové sadzby, spotrebiteľské ceny, vývoz, dovoz, platobná bilancia, zamestnanosť a pod.
ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
postupy vyhodnocovania ekonomickej efektívnosti investícií a projektov
princípy tvorby kalkulácií a rozpočtov
kapitálové zdroje
metódy a postupy finančnej analýzy
Špecifikácia:
napr. výpočty a vyhodnocovanie ekonomických ukazovateľov, ekonomické bilancie
postupy cenových analýz, princípy cenovej politiky
majetok podnikateľského subjektu, metódy a postupy inventarizácie, odpisy
Špecifikácia:
napr. investície, zásoby, ceniny, pohľadávky
náležitosti účtovných dokladov súvisiacich so živnostenským podnikaním a ich evidencia
Špecifikácia:
napr. elektronická registračná pokladnica, faktúra a jej náležitosti, príjemka, výdajka a pod.
princípy daňovej sústavy, druhy daní, daňová evidencia, druhy daňových priznaní a ich náležitosti
právne predpisy a základné pojmy v oblasti odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie
postupy vedenia pokladničných denníkov a kníh
postupy prijímania zákaziek
verejné obstarávanie, hospodárska súťaž
postupy pri reklamáciách, práva spotrebiteľa
spôsoby platieb v obchodnom styku
psychológia predaja, marketing
zásady a etika podnikania
právne minimum
Špecifikácia:
Obchodný zákonník, Občiansky zákonník, Zákonník práce, Živnostenský zákon
marketing, postupy marketingového plánovania, marketingová komunikácia a reklama
postupy a spôsoby prieskumu trhu
prostriedky a formy reklamy
zásady starostlivosti o zákazníkov
spolupráca s oftalmológom alebo optometristom
4
zhotovovanie korekčných očných pomôcok
Špecifikácia:
zhotovovanie a oprava korekčných očných pomôcok podľa lekárskeho predpisu, alebo po zmeraní potrebných parametrov, riešenie problému očnej korekcie a poznanie jeho dôsledkov
4
zhotovovanie okuliarov
Špecifikácia:
zhotovovanie ochranných, pracovných, slnečných a iných špeciálnych okuliarov
4
zvolenie optimálnych technologických postupov v očnej optike
Špecifikácia:
zvolenie optimálnych technologických postupov a potrebných prostriedkov na opracovanie okuliarových šošoviek s ohľadom na predpísaný pracovný postup; rozlišovanie optických materiálov organickej a anorganickej povahy
4
manipulácia s pomôckami a špeciálnou prístrojovou technikou v očnej optike
Špecifikácia:
správne zaobchádzanie a udržiavanie špeciálnych prístrojov, meracích prístrojov a pomôcok pri zhotovovaní korekčných a liečebných pomôcok v očnej optike, preventívna údržba
4
poskytovanie odborných informácií
Špecifikácia:
poskytovanie odborných informácií o spôsobe používania korekčných a optických pomôcok vrátane ich údržby a odporúčanie ďalšej vhodnej ochrany zraku
4
poradenská činnosť
Špecifikácia:
v oblasti očných protéz, pri výbere okuliarových rámikov, vhodných druhov a úpravy okuliarových šošoviek
4
zúčtovanie poukazu zdravotnej poisťovne na okuliare a iné optické pomôcky
4
zabezpečovanie administratívnych činností
Špecifikácia:
zabezpečovanie administratívnych činností a vedenie dokumentácie spojenej s prevádzkou očnej optiky, s účtovníctvom, materiálno-technickým vybavením a inventarizáciou na pracovisku
4
dodržiavanie hygienických predpisov v očnej optike
Špecifikácia:
dôsledné dodržiavanie hygienických predpisov pri zhotovovaní pomôcok
4
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život
4
práca s informačnou technikou
Špecifikácia:
práca s textovým a tabuľkovým editorom, databázovým programom očnej optiky
4

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Odborné zručnosti pre SZČO
založenie, pozastavenie, zrušenie živnosti
Špecifikácia:
napr. plnenie podmienok vyplývajúcich zo zakladajúcej listiny, ohlasovacia povinnosť, komunikácia s úradmi
dodržiavanie platných právnych predpisov súvisiacich so živnostenským podnikaním
Špecifikácia:
vyhodnocovanie a rozbor efektívnosti a návratnosti investícií, vyhodnocovanie vývoja v oblasti hospodárenia, nákladovosti, rentability, produktivity a finančných ukazovateľov podľa štandardných účtovných výkazov
spracovávanie podkladov na cenové kalkulácie výrobkov a služieb
Špecifikácia:
napr. operatívne zmeny kalkulácií a cien podľa vývoja nákladov, kalkulačné vzorce, príprava a kompletizácia dokladov a podkladov na tvorbu a aktualizáciu cenníkov
spracovávanie kalkulačných podkladov na cenové ponuky a tvorbu cien, vrátane výpočtov návrhov cien a cenových ponúk
príprava a spracovanie podkladov na finančné analýzy a plánovanie
korektná komunikácia so zákazníkom, dojednávanie obchodných podmienok
Špecifikácia:
napr. poskytovanie objektívnych informácií o výrobku, službách, garancia ich kvality a zdravotnej nezávadnosti, bezpečnosti pri používaní výrobku, poskytovanie dôveryhodných garancií, garancia servisu výrobkov a pod.
príprava zmluvných podmienok a zmlúv pre zákazníkov
plnenie dohodnutých zmluvných podmienok
Špecifikácia:
napr. termíny, kvalita, množstvo, penále, splatnosť, splácanie záväzkov v stanovenom čase, dodržiavanie dojednaných podmienok zmlúv
vedenie evidencie zákazníkov
Špecifikácia:
napr. databáza kontaktov na zabezpečovanie reklamy, propagácie poskytovaných služieb a tovarov, informovanie zákazníkov o novinkách a pod.
príprava, vystavovanie, evidencia a kontrola účtovných dokladov vrátane ich archivácie
Špecifikácia:
napr. faktúry, pokladničné bloky, operatívna evidencia o pohybe majetku, zásob a finančných prostriedkov a pod.
príprava podkladov na spracovanie daňových priznaní a vedenie nariadených evidencií podľa jednotlivých druhov daní
zisťovanie daňovej povinnosti
spolupráca s úradmi a inštitúciami pri realizácii účtovných a daňových kontrol a auditov
vyplňovanie formulárov a hlásení pre orgány štátnej správy
Špecifikácia:
 plnenie oznamovacej povinnosti, vypĺňanie daňových formulárov a pod.
výpočet a úhrada odvodov na zdravotné poistenie a sociálne poistenie
kontrola stavu pokladničnej hotovosti vo vzťahu k údajom účtovnej evidencie a k stanoveným pokladničným limitom
kontrola dodržiavania platobných podmienok zo strany odberateľov
vedenie databázy pohľadávok podľa jednotlivých dlžníkov
posudzovanie reklamácií a sťažností
vybavovanie oprávnených reklamácií a ich evidencia
Špecifikácia:
rešpektovanie práv spotrebiteľov
dodržiavanie zásad a predpisov BOZP a PO súvisiacich so živnostenským podnikaním, vedenie dokumentácie požiarnej ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
dodržiavanie bezpečnosti a zdravotnej nezávadnosti poskytovaných služieb a produktov
prieskum trhu za účelom dosiahnutia konkurencieschopnosti
Špecifikácia:
napr. férové dodržiavanie konkurenčného boja, dodržiavanie legislatívy regulujúcej konkurenčné vzťahy
reklama poskytovaných služieb a tovarov, návrh propagačných prostriedkov, marketingové aktivity
Špecifikácia:
napr. rozposielanie propagačných emailov, nápisy, transparenty, letáky, plagáty, vývesky, pozvánky, inzeráty, etikety, obaly, vrátane výberu vhodných materiálov
zabezpečovanie aktivít na ochranu,  tvorbu a zlepšovanie životného prostredia
vyvíjanie aktivít na podporu ekonomického rozvoja regiónu
Špecifikácia:
napr. podpora rozvoja infraštruktúry, lokálnej kultúry, vzdelávania, športu a pod.
Odborné zručnosti pre SZČO
spravodlivé odmeňovanie za vykonanú prácu a dodržiavanie dohodnutých termínov
garancia dodržiavania základných ľudských práv na pracovisku
ochraňovanie pred diskrimináciou
zabezpečenie práce, zdravých pracovných podmienok
umožnenie odborného rastu a možnosti postupu
plnenie všetkých podmienok vyplývajúcich z kolektívnych a pracovných zmlúv
dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich so zamestnávaním zamestnancov (odvody do sociálnej poisťovne a zdravotnej poisťovne) a pod.

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • § 118 zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • Súhlasný posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
    viac...