Zubný lekár bez špecializácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zubný lekár bez špecializácie

Zubný lekár bez špecializácie v rámci zdravotnej starostlivosti vykonáva základné úkony v preventívnej a liečebnej starostlivosti pri ochoreniach zubov, parodontu a slizníc ústnej dutiny. Zaoberá sa hlavne problematikou dvoch najčastejších chronických infekčných ochorení – zubným kazom a parodontopatiami a ich následkami. Diagnostikuje čeľustno-ortopedické odchýlky, nádorové ochorenia, traumy a iné patologické stavy v ústnej dutine a čeľustno-tvárovej oblasti v súvislosti s integritou celého organizmu. Stanovuje komplexný liečebno-preventívny plán zubnolekárskeho ošetrenia pacienta.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná priama klinická práca v ústnej dutine pri ošetrovaní pacienta na získanie klinických zručností je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu najmenej 1 500 hodín.
ISCO-08 2261 - Zubní lekári
SK ISCO-08 2261001 - Zubný lekár bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Zubný lekár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy vo všeobecnej chirurgii, a chirurgických odboroch, všeobecnom lekárstve, neurológii, gynekológii a pôrodníctve, psychiatrii, gerontostomatológii, pediatrii, ORL, oftamológii, dermatovenerológii, imunológii, rádiológii, klinickej genetike, fyzioterapii, preventívnej medicíne, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 prvá pomoc
  Špecifikácia:
  princípy a metódy poskytovania odbornej prvej pomoci pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 anatómia a patologická anatómia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  so špecifikami v oblastiach: topografická anatómia hlavy; anatómia orofaciálnej oblasti
 • stupeň EKR 7 fyziológia a patologická fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  so špecifikami v oblastiach: funkcia zubov – drvenie a premiešavanie potravy; mliečny a trvalý chrup, prerezávanie zubov (dentícia); metabolické faktory vo vývoji zubov; výmena minerálov v zuboch; funkčné delenie zubov; zloženie a funkčné vlastnosti skloviny, jej odolnosť voči mechanickým a chemickým vplyvom; zloženie a funkčné vlastnosti zuboviny (dentínu); funkcia ďasna a zubnej drene; funkcia obalu zubných koreňov (cementu) a periodontálnej membrány; dentálne abnormality, zubný kaz a chybný zhryz; pôsobenie mikroorganizmov Streptococus mutants, Actinomyces odontolyticus a Lactobacilus; prevencia zubného kazu, úloha fluóru; maloklúzia - vplyv na účinnosť žuvania, ortodontický strojček; resorpcia zubného lôžka a novotvorba kosti pri ťahových a tlakových vplyvoch a pod.
 • stupeň EKR 7 histológia a embryológia
  Špecifikácia:
  so špecifikami v oblasti stavby zubov - mikroskopická stavba tvrdých a mäkkých tkanív zuba; endodontium, ektodontium a periodontium; amelogenéza, ameloblasty, štruktúra a ich funkcia; mineralizácia a vyzrievanie zubnej skloviny; stavba zubnej skloviny; špecifické štruktúry v zubnej sklovine; dentinogenéza; pôvod, štruktúra a funkcia odontoblastov; mineralizácia predentínu; predentín a dentín; cementoblasty, cement; zubná dreň; vývoj zubnej drene, jej rôsolovité väzivo, typy buniek a kapilárne riečište; gingiva a jej topografické oblasti; entogingiválna uzávierka; vývin periodontálnych ligament; periodontium a jeho funkcia; cievne zásobenie gingívy a periodontálnych ligament a pod.
 • stupeň EKR 7 všeobecná patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 špeciálna patológia orofaciálnej oblasti
 • stupeň EKR 7 lekárska chémia a biochémia pre zubné lekárstvo
  Špecifikácia:
  so špecifikami v oblasti prostredie ústnej dutiny, celková a izolovaná slina, tvorba a zloženie sliny, regulácia a poruchy salivácie, význam sliny pre ústnu dutinu a organizmus, slinný kameň; zuby a paradont, tvrdé a mäkké tkanivá ústnej dutiny; význam kalcia a fosfátu pri mineralizácii tvrdých tkanív, regulácia vápnikového metabolizmu, úloha kalciotropných hormónov, vitamín D, alkalická fosfatáza; zubný povlak, tvorba a zloženie povlaku, mineralizácia povlaku, zubný kameň, povlakové ochorenia; zubný kaz, teória vzniku kazu, demineralizácia, parodontopatie, enzýmy a radikály v patogenéze parodontopatií a pod.
 • stupeň EKR 7 biológia a lekárska mikrobiológia
  Špecifikácia:
  so špecifikami v oblastiach: fyziologická mikrobiálna flóra a nosičstvo patogénnych organizmov v dutine ústnej; mechanizmy vzniku zubného povlaku; faktory ovplyvňujúce adhéziu mikroorganizmov na povrch skloviny; etiopatogenéza vzniku zubného kazu; charakterizácia mikroorganizmov, ktoré sa zúčastňujú na vzniku zubného povlaku; charakterizácia kariogénnych baktérii; klasifikácia a patogenéza gingivitíd bakteriálnej etiológie; klasifikácia a patogenéza periontitíd bakteriálnej etiológie; pulpitída a baktérie; dentoalveolárny a periodontálny absces; osteomyelitída odontogénnej etiológie; cervikofaciálna aktinomykóza; bakteriálne infekcie slinnej žlazy; vírusové infekcie slinnej žlazy; kandidóza v dutine ústnej a možnosti jej laboratórnej diagnostiky; orálne manifestácie systémových mykóz; bakteriálne infekcie sliznice dutiny ústnej; vírusové infekcie sliznice dutiny ústnej; infekcie v stomatologickej ambulancii a pod.
 • stupeň EKR 7 fyzika a lekárska biofyzika
  Špecifikácia:
  so špecifikami v oblastiach: biofyzikálna analýza interakcií fyzikálnych faktorov s integrovaným biologickým systémom v stomatologickej diagnostike a terapii; základy regulácie srdcovocievneho, zažívacieho, respiračného a termoregulačného systému z pohľadu lekárskej biofyziky a potrieb stomatológie, stomatologická technika ako súčasť diagnostiky a terapie z pohľadu lekárskej fyziky; zubné náhrady v substitučnej medicíne z hľadiska ich fyzikálnych interakcií s integrovaným biologickým systémom; biofyzikálne (štrukturálne a funkčné) požiadavky na postavenie umelých zubných náhrad; špeciálna anesteziologická, laserová technika, operačné svietidlá, lampy na fotokompozity; fyzikálny a rádiobiologický pohľad na stomatologickú rőntgenologickú a rádiologickú techniku; ochrana zubného lekára a pacienta pred nežiadúcimi účinkami fyzikálnych faktorov v stomatologickej praxi a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v preventívnom zubnom lekárstve a maxilofaciálnej chirurgii
  Špecifikácia:
  primárna, sekundárna a terciálna prevencia stomatologických ochorení
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v konzervačnom zubnom lekárstve
  Špecifikácia:
  kariológia, endodoncia
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v dentoalveolárnej, orálnej a maxilofaciálnej chirurgii
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v zubnej protetike
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v ortodoncii
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v ortopedickom zubnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v parodontológii
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v detskom zubnom lekárstve
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v zubnej rádiológii
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy celkovej a miestnej anestézie
 • stupeň EKR 7 dentálne materiály a technológie
 • stupeň EKR 7 princípy farmakológie
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v epidemiológii
 • stupeň EKR 7 princípy a metodické postupy v lekárskej psychológii
 • stupeň EKR 7 sociálne aspekty zubnolekárskej praxe
 • stupeň EKR 7 medicínska etika
  Špecifikácia:
  psychologické a etické aspekty liečby u detí, mládeže a dospelých

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zubnej ambulancii
 • stupeň EKR 7 komplexné vyšetrenie ústnej dutiny a chrupu
  Špecifikácia:
  zhodnotenie stavu ústnej dutiny a chrupu a zostavenie preventívneho a terapeutického postupu pri stomatologických ochoreniach
 • stupeň EKR 7 zostavenie komplexných preventívnych, liečebných programov, programov sledovania v zubnom lekárstve
  Špecifikácia:
  napr. preventívne programy v oblasti orálneho zdravia; preventívne protikazové programy; prevencia vývojových poškodení tvrdých zubných tkanív; možnosti prevencie parodontopatií a pod.
 • stupeň EKR 7 aplikácia terapeutických metód a postupov stomatologického ošetrenia
  Špecifikácia:
  aplikácia terapeutických metód a postupov pri stomatologických ochoreniach z konzervačného zubného lekárstva, endodoncie a parodontológie u detí, dorastu a dospelých
 • stupeň EKR 7 manažovanie stomatologickej starostlivosti
  Špecifikácia:
  manažovanie stomatologickej starostlivosti v ambulancii zubného lekára a pod.
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie pri stomatologickom ošetrení
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie hygienických predpisov v zubnej ambulancii

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie