Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou porúch pohybového systému a aplikáciou metód fyzioterapie na organizmus zdravého, oslabeného, chorého aj trvale zdravotne postihnutého človeka, ktorý sa venuje vrcholovému, výkonnostnému alebo rekreačnému športu.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08 2264006 - Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 funkčná anatómia pohybového systému, ontogenéza
  Špecifikácia:
  aspekty telesného pohybu a ľudskej motoriky
 • stupeň EKR 7 fyziológia a patofyziológia pohybového systému
  Špecifikácia:
  s dôrazom na fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu pri fyzickej záťaži
 • stupeň EKR 7 funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
  Špecifikácia:
  vývojová kineziológia vo vzťahu k možným ochoreniam z preťaženia svalového aparátu u športovcov v detskom, adolescentnom a dospelom veku
 • stupeň EKR 7 teória a didaktika telesných cvičení a športu
  Špecifikácia:
  optimálna pohybová aktivita, vrátane úpravy životného štýlu, ako liečebného a preventívneho prostriedku; fyziologické pravidlá tréningu športovca; prostriedky a formy regenerácie síl v športe podľa objektívnych ukazovateľov; psychológia športu; etika športu; hygienicko-epidemiologická problematika v športe; právne predpisy súvisiace so športom a telovýchovou
 • stupeň EKR 7 všeobecná syndromológia porúch pohybového systému podmienených športovými aktivitami
 • stupeň EKR 7 klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov pohybového systému podmienených športovými aktivitami
  Špecifikácia:
  klinický obraz a klinické aspekty terapie porúch pohybového systému; úrazy v športe - športová traumatológia, prevencia, príčiny, mechanizmus vzniku úrazu pri športových aktivitách
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky v športe a telovýchove
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky telesnej zdatnosti, resp. výkonnosti u zdravých, oslabených, chorých a zdravotne postihnutých osôb, vrátane funkčných vyšetrení na zistenie vplyvu telesného zaťaženia na jednotlivé systémy organizmu; diagnostické metódy a diagnostické postupy porúch pohybového systému podmienených športovými aktivitami; antropometrické vyšetrenie a hodnotenie telesného rozvoja, stavby tela a poddielu tuku; kineziologický rozbor; vyšetrenie kardio-vaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie; fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch pohybového systému podmienených športovými aktivitami
 • stupeň EKR 7 metódy kinezioterapie v športe a telovýchove
  Špecifikácia:
  princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. základných metód kinezioterapie - vyrovnávacie cvičenia, cvičenia na odstraňovanie svalových dysbalancií, postizometrická a antigravitačná relaxácia, strečing, posilňovanie; manuálna terapia, facilitačné metodiky, metodiky ovplyvňujúce motoriku cestou limbického systému, metodiky využívajúce subkortikálne reflexné okruhy a pod; metódy kineziotarapie v športe a telovýchove pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
 • stupeň EKR 7 komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie v športe a telovýchove a pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
  Špecifikácia:
  špecifiká klinickej kineziológie a športu zdravých, oslabených, chorých, zdravotne postihnutých pri funkčných a štrukturálnych poškodeniach pohybového systému, pri vybraných chorobách obehového, dýchacieho systému, pri metabolických, endokrinných a ďalších chorobách
 • stupeň EKR 7 princípy akútnej a chronickej bolesti v športe a telovýchove, nocicepcia
 • stupeň EKR 7 ortotika a protetika v športe a telovýchove
  Špecifikácia:
  využívanie protetických pomôcok ako úrazovej zábrany v športe - ortéz, tejpovania, elastických obväzov, chráničov v športe
 • stupeň EKR 7 komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba v športe a telovýchove a pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
  Špecifikácia:
  princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby v športe a telovýchove a pri poruchách pohybového systému
 • stupeň EKR 7 princípy medikamentóznej terapie pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v športe a telovýchove
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; psychologický prístup jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v športe a telovýchove
 • stupeň EKR 7 edukácia v športe a telovýchove
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; výchova k zdraviu so zameraním na životosprávu, vytváranie správnych životných návykov, vyhýbanie sa drogám, dopingovým látkam i dopingovým postupom, na prevenciu úrazov, poškodení pohybového systému a zdravia nevhodnou pohybovou aktivitou, či nadmerným športovým tréningom
 • stupeň EKR 7 metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky v športe a telovýchove
  Špecifikácia:
  objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému - somatometrické vyšetrenie, funkčné a kineziologické vyšetrenie pohybového aparátu, EKG pri záťaži -/ergometria, maximálny aerobný výkon – spiroergometria, určenie špecifickej záťaže v teréne; aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
 • stupeň EKR 7 zostavenie individuálnych cvičebných programov a tréningových jednotiek
 • stupeň EKR 7 plánovanie a spolupráca pri vedení tréningového procesu
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie tréningového procesu
 • stupeň EKR 7 aplikácia kinezioterapeutických metód a realizácia kinezioterapeutického plánu
  Špecifikácia:
  výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, fyzickej kondície, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností športovca napr. manuálna terapia, facilitačné metódy, metódy ovplyvňujúce motoriku cestou limbického systému, metódy využívajúce subkortikálne reflexné okruhy; aplikácia kinezioterapeutických metód a realizácia kinezioterapeutického plánu pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
 • stupeň EKR 7 aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
 • stupeň EKR 7 poradenstvo v oblasti životosprávy, vrátane výživy a jej doplnkov s ohľadom na vykonávanú pohybovú aktivitu
 • stupeň EKR 7 aplikácia protetických pomôcok ako úrazovej zábrany pri športových aktivitách
  Špecifikácia:
  ortéz, tejpovania, elastických obväzov, chráničov a pod.
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v športe a telovýchove
 • stupeň EKR 7 edukácia v športe a telovýchove
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie hygienických predpisov pri športových aktivitách
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany pri športových aktivitách

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie