Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu

Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa včasnou fyzioterapeutickou diagnostikou a terapiou porúch psychomotorického vývinu.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08 2264005 - Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývoja
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na neurofyziológiu a patofyziológiu porúch centrálneho nervového systému
 • stupeň EKR 7 vývojová kineziológia a patokineziológia
  Špecifikácia:
  ontogenetický vývoj motoriky človeka, vývojové stupne, vývojová reflexológia; delenie detského veku; poruchy motorického a mentálneho vývinu
 • stupeň EKR 7 všeobecná syndromológia porúch psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  infantilná cerebrálna paréza, kraniostenóza, Downov syndróm, hereditárne a metabolické poruchy s postihnutím nervového a svalového systému; genetické aspekty porúch psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy a diagnostické postupy porúch psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; zobrazovacie metódy pomocou elektrických veličín - el. potenciály, EMG, neurografia a polyEMG, telemetria, posturografia a stabilografia
 • stupeň EKR 7 klinický obraz a terapia porúch psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 princípy medikamentóznej terapie pri poruchách psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky porúch psychomotorického vývinu; úroveň vývoja motoriky, primitívne reflexy, polohové reakcie, kineziologická analýza globálnych motorických vzorov a pod.
 • stupeň EKR 7 metódy kinezioterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. reflexný systém podľa Vojtu; facilitačná metodika podľa Roodovej; reedukácia hybnosti podľa Faya; metodika Bobathovej u detí; hippoterapia; hydrokineziterapia, nácvik koordinačných schopností a pod.
 • stupeň EKR 7 komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri poruchách psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri poruchách psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 princípy, postupy a možnosti využitia protetiky a ortotiky, korekčnej chirurgickej intervencie pri poruchách psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 princípy, postupy a možnosti využitia ergoterapie, animoterapie, arteterapie, muzikoterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 princípy, postupy a možnosti využitia špeciálnej pedagogiky pri poruchách psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  abnormálny vývin v oblasti adaptívneho správania; vývinová retardácia reči; abnormálny vývin v sociálnom správaní - napríklad detský autizmus a pod.
 • stupeň EKR 7 integrácia a sociálna rehabilitácia pacientov s poruchami psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta a rodiny
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; vedenie rodičov a spolupráca s rodinou pri reflexnej terapii
 • stupeň EKR 7 metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývinu

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 edukácia pacienta
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri poruchách psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  vyšetrenie provokovanej pohyblivosti, vyšetrenie reflexov - napríklad asymetrický tonický šijový reflex, reflex koreňa ruky, fenomén očí bábky, sací reflex, orofaciálny reflex, akustikofaciálny reflex, chôdzový automatizmus, tonický úchopový reflex horných končatín, tonický úchopový reflex dolných končatín, Galantov reflex; vyšetrenie posturálnej reaktibility, vyšetrenie polohových reakcií, Vojtovo bočné sklopenie, trakčná skúška, Landauova skúška, skúška Peiper-Isbert, axilárny záves, Collisovej horizontála, Collisovej vertikála; určenie kineziologického vývoja, kvantitatívne a kvalitatívne
 • stupeň EKR 7 zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri poruchách psychomotorického vývinu
 • stupeň EKR 7 aplikácia kinezioterapeutických metód pri poruchách psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
 • stupeň EKR 7 realizácia kinezioterapeutického plánu pri poruchách psychomotorického vývinu
  Špecifikácia:
  aplikácia Vojtovej metódy, Bobathovej a ďalších reflexných metód; hydrokinezioterapie; hippoterapie a pod.
 • stupeň EKR 7 metodické vedenie rodičov pri reflexnej terapii
 • stupeň EKR 7 aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
 • stupeň EKR 7 vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
  Špecifikácia:
  vyhodnotenie kvality reflexnej terapie, stanovenie výsledku terapie vzhľadom na východiskový stav pacienta

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie