Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu

Karta zamestnania
Oblasť pre CŽV
O sektore
Pripomienky a otázky
Garancia
Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývinu vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa včasnou fyzioterapeutickou diagnostikou a terapiou porúch psychomotorického vývinu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývoja uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264005 - Fyzioterapeut špecialista porúch psychomotorického vývoja
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na neurofyziológiu a patofyziológiu porúch centrálneho nervového systému
7
vývojová kineziológia a patokineziológia
Špecifikácia:
ontogenetický vývoj motoriky človeka, vývojové stupne, vývojová reflexológia; delenie detského veku; poruchy motorického a mentálneho vývinu
7
všeobecná syndromológia porúch psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
infantilná cerebrálna paréza, kraniostenóza, Downov syndróm, hereditárne a metabolické poruchy s postihnutím nervového a svalového systému; genetické aspekty porúch psychomotorického vývinu
7
diagnostické metódy a diagnostické postupy porúch psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; zobrazovacie metódy pomocou elektrických veličín - el. potenciály, EMG, neurografia a polyEMG, telemetria, posturografia a stabilografia
7
klinický obraz a terapia porúch psychomotorického vývinu
7
princípy medikamentóznej terapie pri poruchách psychomotorického vývinu
7
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky porúch psychomotorického vývinu; úroveň vývoja motoriky, primitívne reflexy, polohové reakcie, kineziologická analýza globálnych motorických vzorov a pod.
7
metódy kinezioterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. reflexný systém podľa Vojtu; facilitačná metodika podľa Roodovej; reedukácia hybnosti podľa Faya; metodika Bobathovej u detí; hippoterapia; hydrokineziterapia, nácvik koordinačných schopností a pod.
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri poruchách psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri poruchách psychomotorického vývinu
7
princípy, postupy a možnosti využitia protetiky a ortotiky, korekčnej chirurgickej intervencie pri poruchách psychomotorického vývinu
7
princípy, postupy a možnosti využitia ergoterapie, animoterapie, arteterapie, muzikoterapie pri poruchách psychomotorického vývinu
7
princípy, postupy a možnosti využitia špeciálnej pedagogiky pri poruchách psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
abnormálny vývin v oblasti adaptívneho správania; vývinová retardácia reči; abnormálny vývin v sociálnom správaní - napríklad detský autizmus a pod.
7
integrácia a sociálna rehabilitácia pacientov s poruchami psychomotorického vývinu
7
edukácia pacienta a rodiny
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; vedenie rodičov a spolupráca s rodinou pri reflexnej terapii
7
metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch psychomotorického vývinu
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri poruchách psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
vyšetrenie provokovanej pohyblivosti, vyšetrenie reflexov - napríklad asymetrický tonický šijový reflex, reflex koreňa ruky, fenomén očí bábky, sací reflex, orofaciálny reflex, akustikofaciálny reflex, chôdzový automatizmus, tonický úchopový reflex horných končatín, tonický úchopový reflex dolných končatín, Galantov reflex; vyšetrenie posturálnej reaktibility, vyšetrenie polohových reakcií, Vojtovo bočné sklopenie, trakčná skúška, Landauova skúška, skúška Peiper-Isbert, axilárny záves, Collisovej horizontála, Collisovej vertikála; určenie kineziologického vývoja, kvantitatívne a kvalitatívne
7
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri poruchách psychomotorického vývinu
7
aplikácia kinezioterapeutických metód pri poruchách psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
7
realizácia kinezioterapeutického plánu pri poruchách psychomotorického vývinu
Špecifikácia:
aplikácia Vojtovej metódy, Bobathovej a ďalších reflexných metód; hydrokinezioterapie; hippoterapie a pod.
7
metodické vedenie rodičov pri reflexnej terapii
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
7
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
Špecifikácia:
vyhodnotenie kvality reflexnej terapie, stanovenie výsledku terapie vzhľadom na východiskový stav pacienta
7

Stupeň SKKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.