Pediatrický endokrinológ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pediatrický endokrinológ

Pediatrický endokrinológ vykonáva špecializované pracovné činnosti, zaoberá sa diagnostikou, diferenciálnou diagnostikou, liečbou, prevenciou, posudkovou činnosťou a výskumom ochorení žliaz s vnútornou sekréciou, diabetes mellitus a dedičných porúch metabolizmu a výživy u detí, t. j. od narodenia do dovŕšenia 18 rokov a 364 dní života.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212026 - Pediatrický endokrinológ
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  anatómia, fyziológia a patológia žliaz s vnútornou sekréciou, biosyntéza, transport, sekrécia a regulácia hormónov, vzťahy medzi endokrinným a imunitným systémom; fyziologický rast a vývoj, poruchy a pod.
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  pediatria, pediatrická gynekológia, diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy, endokrinológia, lekárska genetika, klinická imunológia a alergiológia, detská chirurgia, dorastové lekárstvo a pod.
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti a intenzívna starostlivosť
  Špecifikácia:
  princípy a metódy predoperačnej prípravy, pooperačnej starostlivosti najmä o pacientov s endokrinopatiami vrátane pooperačných komplikácií, zvládnutia infekcie, výživy a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy ošetrovania rán a obväzová technika
 • stupeň EKR 7 celková a miestna anestézia a resuscitácia
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie v detskom veku
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy a metódy hodnotenia a liečby bolestis prihliadnutím na špecifiká detského veku
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  zásady racionálnej farmakoterapie so špecifikami detského veku pri endokrinopatiách, diabetes mellitus a poruchách glukózovej tolerancie, diabetes insipidus, obezite a pri poruchách hypotalamo-hypofyzárneho systému; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe v detskom veku
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov v pediatrickej endokrinológii a diabetológii, poruchách látkovej premeny a výživy
 • stupeň EKR 7 princípy a metódy dispenzarizácie
  Špecifikácia:
  princípy a metódy dlhodobého sledovania detských pacientov s vybranými endokrinologickými ochoreniami, diabetom a poruchami látkovej premeny a výživy, posudzovania dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, ktorý vznikol do veku 18 rokov na účely sociálneho poistenia
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi a adolescentovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické, psychosociálne problémy detských pacientov, ich rodičov, obzvlášť psychosociálne problémy v adolescencii
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  vnútorné prostredie a jeho poruchy, autoimunitné ochorenia, dedičné metabolické poruchy, obezita u detí, sexuálna diferenciácia a gonozómové anomálie a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  napr.: hypoglykémia, hyperglykémia; hypotyreóza, hypertyreóza, tyreopatia, tyreoidálne karcinómy, tyreoiditídy, hyperparatyreóza; diabetes mellitus a poruchy glukózovej tolerancie; choroby hypotalamo-hypofyzárneho systému a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  princípy diagnostiky napr.: rtg. diagnostika, USG štítnej žľazy, laboratórne stanovenie hormónov, antropometrické vyšetrenie, orálny glukózový tolerančný test, špeciálne vyšetrenia - rádioizotopové, CT, NMR, genetické vyšetrenie a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  napr. princípy zostavenia diétnych režimov pri poruche lipidového metabolizmu, poruche glycidového metabolizmu, pri obezite; nastavenia diabetika na liečbu inzulínom a inzulínovou pumpou; liečba náhlych príhod v priebehu endokrinných chorôb a pod.
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta a rodiny

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie s detským pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 edukácia detského pacienta a jeho rodiny
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  aplikácia, indikácia, interpretácia vyšetrovacích metód ako napr.: laboratórne stanovenie hormónov, USG štítnej žľazy, stimulačný test, gonadoliberínový test, metopironový test, dexametazónový test, orálny glukózový tolerančný test, stimulačné testy na hladinu rastového hormónu, hodnotenie pubertálneho vývinu podľa Tannerových kritérií, základné antropometrické vyšetrenie, Rohrerov index, distribúcia tukového tkaniva, hodnotenie kostného veku, rádioizotopové vyšetrenia, CT, NMR, genetické vyšetrenia - X, Y, karyotyp, kontinuálny glukózový monitoring, indikácie a interpretácia oftalmologických nálezov - očné pozadie, perimeter a pod.
 • stupeň EKR 7 zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie detských pacientov všetkých vekových kategórií s endokrinologickými ochoreniami, diabetom a poruchami látkovej premeny a výživy; indikácie k chirurgickým operáciám
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  komplexná liečba a nastavenie diabetika na liečbu inzulínom a inzulínovou pumpou; zostavenie diétnych režimov pri poruche lipidového metabolizmu, pri poruche glycidového metabolizmu, pri obezite; infúzna liečba; kanylácia centrálnej žily; ošetrenie rán; ošetrenie kŕčových stavov u detí, KPR u detí, liečba náhlych príhod v priebehu endokrinných chorôb, liečba tetanie; indikácie chirurgickej liečby, prípravy na operácie a pooperačná starostlivosť o pacientov s endokrinopatiami a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie starostlivosti o pacientov v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
  Špecifikácia:
  príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie detských pacientov, manažovanie starostlivosti v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy
 • stupeň EKR 7 revízna a posudková činnosť v špecializačnom odbore pediatrická endokrinológia a diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie