Strážny pracovník väzenskej služby

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Strážny pracovník väzenskej služby

Strážny pracovník väzenskej služby realizuje výkon strážnej služby súvisiaci so strážením a ochranou strážených objektov ústavu na výkon väzby a ústavu na výkon trestu odňatia slobody alebo strážených pracovísk mimo ústavu.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Bachar
Eskorťák
Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže - strážny
Príslušník ZVJS - strážny
Väzenský dozorca
Väzenský strážny
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 344
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.73/1998 Z.z.o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5413 - Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže
SK ISCO-08 5413001 - Strážny pracovník väzenskej služby
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy sebaobrany
 • stupeň EKR 4 zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy ochrany a stráženia objektov, osôb a majetku
 • stupeň EKR 4 základné práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov.
  Špecifikácia:
  Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • stupeň EKR 4 znalosti z penológie (výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými)
  Špecifikácia:
  Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov atď.
 • stupeň EKR 4 základné znalosti z oblasti ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • stupeň EKR 4 postupy a metódy vykonávania samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
 • stupeň EKR 4 systém prípravy podkladov na rozhodovanie, prípravy rozhodnutia a vydávania rozhodnutia v rámci ucelených agend
 • stupeň EKR 4 formy a postupy zabezpečovania časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci služobného úradu
 • stupeň EKR 4 systém zabezpečenia ochrany a stráženia ústavu, určených objektov a pracovísk mimo ústavu pred ozbrojeným alebo iným napadnutím
 • stupeň EKR 4 formy a metódy plnenia úloh a činností v určenom rozsahu pri vchode do stráženého objektu, na strážnej veži, pri sprevádzaní a strážení vozidiel, pri sprevádzaní osôb, pri výkone služby strážnej a zásahovej hliadky, pri strážení v civilných zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 ochrana objektov a priestorov väzníc s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
  Špecifikácia:
  stráženie obvinených a odsúdených, vykonávanie eskorty a činností súvisiacich s výkonom strážnej a eskortnej služby
 • stupeň EKR 4 ochrana osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
 • stupeň EKR 4 poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 vykonávanie činností v súlade s organizáciou zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby
 • stupeň EKR 4 prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, právnych predpisov o Zbore väzenskej a justičnej stráže, interných predpisov Zboru väzenskej a justičnej stráže, ktoré upravujú služobný pomer, vybraných interných predpisov zboru, základných informácií o fungovaní zboru ako celku a ústavu, o štruktúrach, disciplíne a pod.
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
 • stupeň EKR 4 samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
 • stupeň EKR 4 vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
 • stupeň EKR 4 spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
 • stupeň EKR 4 riadenie motorových vozidiel sk. B.
 • stupeň EKR 4 vykonávanie samostatných rutinných odborných činností s premenlivými informáciami, zvládnuteľnými v rámci existujúcich štandardov alebo zaužívaného postupu so stanovenými výstupmi
 • stupeň EKR 4 príprava podkladov na rozhodovanie, príprava rozhodnutia a vydávanie rozhodnutia v rámci ucelených agend
 • stupeň EKR 4 zabezpečovanie časti zverenej agendy vyžadujúcej koordináciu prác v rámci služobného úradu
 • stupeň EKR 4 zabezpečenie ochrany a stráženia ústavu, určených objektov a pracovísk mimo ústavu pred ozbrojeným alebo iným napadnutím
 • stupeň EKR 4 plnenie úloh a činností v určenom rozsahu pri vchode do stráženého objektu, na strážnej veži, pri sprevádzaní a strážení vozidiel, pri sprevádzaní osôb, pri výkone služby strážnej a zásahovej hliadky, pri strážení v civilných zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie