Pracovník väzenskej služby - čakateľ

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Pracovník väzenskej služby - čakateľ

Pracovník väzenskej služby - čakateľ vykonáva samostatné rutinné opakujúce sa činnosti, rutinné odborné činnosti podľa presných postupov a pokynov s bežnou psychickou a fyzickou záťažou súvisiace so štúdiom a praktickou prípravou za účelom získania policajného vzdelania. Plní vymedzené úlohy Zboru väzenskej a justičnej stráže na Generálnom riaditeľstve zboru väzenskej a justičnej stráže alebo v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústave na výkon trestu pre mladistvých a nemocnice pre obvinených a odsúdených. Plnenie týchto úloh je vykonávané v prípravnej štátnej službe najmä v súvislosti so zabezpečovaním úsekov výkonu väzby, výkonu trestu odňatia slobody a ochrany objektov Zboru väzenskej a justičnej stráže a iných objektov.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre verejné služby a správu
Alternatívne názvy Bachar
Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže - čakateľ
Príslušník ZVJS - čakateľ
Väzenský dozorca - čakateľ
Požadovaný stupeň vzdelania Úplné stredné všeobecné vzdelanie
viac...
NKR 4
EKR 4
ISCED 354
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
 • Zákon č.73/1998 Z.z.o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa nevyžaduje odborná prax
ISCO-08 5413 - Príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže
SK ISCO-08 5413006 - Pracovník väzenskej služby - čakateľ
Divízia SK NACE Rev. 2 Verejná správa a obrana, povinné sociálne zabezpečenie
Príslušnosť k povolaniu Príslušník Zboru väzenskej a justičnej stráže

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na elementárnej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na elementárnej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na elementárnej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na elementárnej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 4 princípy držania, nosenia a používania strelných zbraní
 • stupeň EKR 4 metódy a princípy sebaobrany
 • stupeň EKR 4 zásady a predpisy výkonu väzby a trestu odňatia slobody
 • stupeň EKR 4 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 4 prvá pomoc
 • stupeň EKR 4 základné práva a povinnosti príslušníka Zboru väzenskej a justičnej stráže v zmysle osobitných predpisov.
  Špecifikácia:
  Zákon č. 73/1998 Z.z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov Zákon č. 4/2001 Z.z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov
 • stupeň EKR 4 štandardizované postupy v rámci Zboru väzenskej a justičnej stráže
 • stupeň EKR 4 systém vykonávania činností nevyhnutných na plynulý prechod z civilného života do režimu ozbrojeného bezpečnostného zboru - personálne záležitosti, finančné záležitosti, BOZP
 • stupeň EKR 4 systém získavania prvotných informácií o prístupe a zaobchádzaní s väznenými osobami, o správaní sa k nim, o svojich právach a povinnostiach, o právach a povinnostiach väznených osôb, získavania výstroje a výzbroje podľa interného predpisu, oboznámenia sa s výzbrojou a výstrojom, absolvovania praktickej časti používania výzbroje a výstroje, tzv. suchý tréning
 • stupeň EKR 4 základné znalosti z penológie (výkon väzby, výkon trestu odňatia slobody, zaobchádzanie s obvinenými a odsúdenými)
  Špecifikácia:
  Zákon č. 475/2005 Z.z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Zákon č. 221/2006 Z.z. o výkone väzby v znení neskorších predpisov atď.
 • stupeň EKR 4 systém a princíp rutinných činností na úseku služobnej činnosti svojho predpokladaného služobného zaradenia, jednoduchá psychická a fyzická záťaž, pod dohľadom príslušníka v stálej štátnej službe
 • stupeň EKR 4 základné znalosti z oblasti ochrany osobných údajov
  Špecifikácia:
  Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 4 ochrana objektov a priestorov väzníc s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
 • stupeň EKR 4 ochrana osôb vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody s možnosťou použitia zbraní alebo donucovacích prostriedkov
 • stupeň EKR 4 poskytovanie predlekárskej prvej pomoci
 • stupeň EKR 4 ochrana poriadku a bezpečnosti v objektoch súdu, objektoch prokuratúry
 • stupeň EKR 4 spracovávanie úradných písomností pri výkone služby
 • stupeň EKR 4 vystupovanie podľa zásad služobnej zdvorilosti a vojenského vystupovania vo vzájomnom styku
 • stupeň EKR 4 samostatná a bezpečná manipulácia so strelnou zbraňou
 • stupeň EKR 4 práca a manipulácia s odsúdenými a obvinenými v súlade s ustanoveniami zákona o výkone trestu odňatia slobody a zákona o výkone väzby v objektoch súdov a prokuratúry
 • stupeň EKR 4 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 4 vykonávanie činností nevyhnutných na plynulý prechod z civilného života do režimu ozbrojeného bezpečnostného zboru - personálnych záležitostí, finančných záležitostí, BOZP
 • stupeň EKR 4 uplatňovanie právnych predpisov o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície, právnych predpisov o Zbore väzenskej a justičnej stráže, interných predpisov Zboru väzenskej a justičnej stráže (ďalej len \"zbor\"), ktoré upravujú služobný pomer, vybraných interných predpisov zboru, základných informácií o fungovaní zboru ako celku a ústavu, o štruktúrach, disciplíne a pod.
 • stupeň EKR 4 prístup a zaobchádzanie s väznenými osobami, správanie sa k nim v súlade s právami a povinnosťami pracovníka väzenskej služby, s právami a povinnosťami väznených osôb, získavanie výstroje a výzbroje podľa interného predpisu, praktické používanie výzbroje a výstroje, tzv. suchý tréning
 • stupeň EKR 4 vykonávanie činností v súlade s organizáciou zboru, základnými dokumentmi a činnosťami potrebnými na výkon štátnej služby , s fungovaním úseku služobnej činnosti svojho predpokladaného funkčného zaradenia pri jednoduchej psychickej a fyzickej záťaži, pod dohľadom príslušníka v stálej štátnej službe

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie