Zdravotnícky záchranár bez špecializácie

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Zdravotnícky záchranár bez špecializácie

Zdravotnícky záchranár bez špecializácie poskytuje neodkladnú zdravotnú pomoc pri stavoch ohrozujúcich život a samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti neodkladnej zdravotnej starostlivosti, v ambulanciách záchrannej zdravotnej služby, v mobilných intenzívnych jednotkách a základných zložkách integrovaného záchranného systému, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania v rozsahu 1850 hodín
ISCO-08 3258 - Zdravotnícki záchranári
SK ISCO-08 3258001 - Zdravotnícky záchranár bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Zdravotnícky záchranár

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 preventívna medicína
  Špecifikácia:
  základy princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene
 • stupeň EKR 6 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach v klinických disciplínach ako napr.: vnútorné lekárstvo, neurológia, všeobecná a úrazová chirurgia, geriatria, pediatria, psychiatria, gynekológia a pôrodníctvo, anestéziológia a intenzívna medicína a pod.
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské techniky
 • stupeň EKR 6 anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
  Špecifikácia:
  anatómia, fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 6 patológia a patofyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 6 biofyzika, biochémia, rádiológia
 • stupeň EKR 6 farmakológia a toxikológia
  Špecifikácia:
  všeobecná farmakológia, liekové formy, spôsoby aplikácie, dávkovanie, pravidlá manipulácie s látkami, interakcie liečiv, žiaduce a nežiaduce účinky liekov; toxikológia
 • stupeň EKR 6 latinský jazyk
  Špecifikácia:
  medicínska terminológia
 • stupeň EKR 6 princípy a zásady urgentnej medicíny
 • stupeň EKR 6 princípy a zásady poskytovania neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 vyšetrovacie, diagnostické a terapeutické prístroje využívané v neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  obsluha a manipulácia s vyšetrovacími, diagnostickými a terapeutickými prístrojmi
 • stupeň EKR 6 organizácia záchrannej zdravotnej služby
  Špecifikácia:
  princípy organizácie práce, vybavenie; princípy organizácie práce záchranných skupín pri hromadných nešťastiach, mimoriadnych zdravotníckych udalostiach, triedenia a polohovania ranených, prípravy na transport dopravnými prostriedkami - transportné a odsunové prostriedky a pod.
 • stupeň EKR 6 kartografia a topografia
 • stupeň EKR 6 princípy a zásady zdravotníckeho a krízového manažmentu
 • stupeň EKR 6 bezpečnosť a ochrana zdravia pri poskytovaní neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej, vrátane neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  zdravotnícke právo, charta práv, práva pacientov, zákonné normy, trestnoprávna zodpovednosť, odborná spôsobilosť
 • stupeň EKR 6 psychológia, sociológia, techniky profesionálnej komunikácie v neodkladnej prednemocničnej zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  bio-psycho-sociálna dimenzia človeka, osobnosť, jednotlivec, skupina, socializácia, techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; empatia, asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 základy pedagogiky
  Špecifikácia:
  metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
 • stupeň EKR 6 administratívne postupy v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  IKT prostredie, vedenie zdravotníckej dokumentácie
 • stupeň EKR 6 profesijná etika
  Špecifikácia:
  etické princípy a normy, dilemy, etika biomedicínskeho výskumu, eutanázia

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 6 získavanie anamnestických údajov
 • stupeň EKR 6 sledovanie, meranie, zaznamenávanie a hodnotenie fyziologických funkcií
 • stupeň EKR 6 vykonávanie základných ošetrovateľských techník
 • stupeň EKR 6 poskytnutie prednemocničnej neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 použitie transportných pomôcok a transportnej techniky
 • stupeň EKR 6 použitie imobilizačných a fixačných prostriedkov
 • stupeň EKR 6 aplikácia kyslíkovej liečby, manipulácia s tlakovými nádobami
 • stupeň EKR 6 aplikácia liekov rôznymi formami
 • stupeň EKR 6 zabezpečenie intravaskulárneho prístupu
 • stupeň EKR 6 príprava a aplikácia infúznych roztokov, príprava a riedenie liekov v tekutej forme
 • stupeň EKR 6 kardiopulmonálna resuscitácia detí a dospelých
 • stupeň EKR 6 kooperácia s ostatnými členmi záchranárskeho tímu a zdravotníckymi pracovníkmi
 • stupeň EKR 6 aktivovanie zložiek integrovaného záchranného systému pri hromadných nešťastiach
 • stupeň EKR 6 odoberanie biologického materiálu
 • stupeň EKR 6 zabezpečovanie hygieny prostredia vrátane dezinfekcie prístrojov, nástrojov a zariadení používaných pri poskytovaní neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie v neodkladnej zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 vedenie dokumentácie o neodkladnej zdravotnej starostlivosti

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie