Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o deti a dorast sa zameriava na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie a edukácie.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax s pracovným zaradením v ústavných alebo ambulantných pediatrických pracoviskách najmenej 1 rok bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221008 - Sestra špecialistka v pediatrickom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  elektronické dokumentovanie starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 princípy vybraných teórií a modelov ošetrovateľstva aplikovaných na ošetrovateľskú starostlivosť o deti
  Špecifikácia:
  napr. Gordonovej konceptuálny model, Hendersonovej konceptuálny model, Oremovej konceptuálny model
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy pediatrického ošetrovateľstva
  Špecifikácia:
  charakteristika, manažment pediatrického ošetrovateľstva, úlohy sestry
 • stupeň EKR 6 pediatria a jej odbory
 • stupeň EKR 6 princípy hodnotenia psychomotorického vývinu dieťaťa v jednotlivých vekových obdobiach
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy komplexnej individualizovanej ošetrovateľskej starostlivosti o deti
  Špecifikácia:
  napr. pri ochoreniach jednotlivých systémov, s infekčnými chorobami, pri kritických stavoch, s onkologickým ochorením a psychickými poruchami; špecifiká týraného a zneužívaného dieťa; metódy ošetrovateľskej rehabilitácie, bazálnej stimulácie a pod.
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľský proces a jeho špecifiká v pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti, dokumentácia ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  fázy ošetrovateľského procesu, vedenie dokumentácie, zodpovednosť sestry
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy štandardizácie ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
  Špecifikácia:
  zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov a postupy auditu
 • stupeň EKR 6 psychologické aspekty ošetrovania detí
  Špecifikácia:
  príprava na hospitalizáciu, príjem dieťaťa, psychologický prístup a ovplyvňovanie hrou, edukáciou počas hospitalizácie, herné a tvorivé aktivity pri rekonvalescencii vo vzťahu k postihnutiu alebo ochoreniu založených na schopnostiach a mentálnej úrovni dieťaťa
 • stupeň EKR 6 etické aspekty ošetrovania detí
  Špecifikácia:
  práva detského pacienta, informovaný súhlas, etické problémy hospitalizovaného dieťaťa a jeho rodičov
 • stupeň EKR 6 edukačný proces v pediatrickom ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  edukačný proces, edukačné diagnózy, špecifiká prístupu k deťom
 • stupeň EKR 6 špecifiká komunikácie s deťmi v jednotlivých vývinových obdobiach
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s dieťaťom, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
 • stupeň EKR 6 špecifiká komunikácie s minoritnými skupinami
 • stupeň EKR 6 manažment imunizačného programu u detí
  Špecifikácia:
  charakteristika, podstata a zabezpečenie
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti v pediatrii
  Špecifikácia:
  hodnotenie kvality poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, program kontinuálneho zvyšovania kvality starostlivosti
 • stupeň EKR 6 farmakoterapia a liečebná výživa vzťahujúca sa na ochorenia a stavy vyžadujúce pediatrickú starostlivosť
  Špecifikácia:
  osobitosti farmakoterapie a liečebnej výživy u detí
 • stupeň EKR 6 právne predpisy
  Špecifikácia:
  vzťahujúce sa na oblasť poskytovania ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 metodológia ošetrovateľského výskumu
  Špecifikácia:
  metodológia ošetrovateľského výskumu v pediatrii zameraná na potreby detí, kvalitu života, škálovanie

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 vytváranie podmienok pre bezpečné prostredie
  Špecifikácia:
  na detských oddeleniach a ambulantnej všeobecnej starostlivosti o deti a dorast
 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 odber biologického materiálu u detí
  Špecifikácia:
  špecifiká prístupu a odberu
 • stupeň EKR 6 aplikácia skríningových vyšetrovacích metód
  Špecifikácia:
  špecifiká, harmonogram v jednotlivých obdobiach života dieťaťa
 • stupeň EKR 6 špeciálna starostlivosť o ústnu dutinu u detí
  Špecifikácia:
  špecifiká prístupu a pomôcok
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o nasogastrickú /orogastrickú sondu
  Špecifikácia:
  špecifiká prístupu k dieťaťu počas starostlivosti
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o centrálny venózny katéter
  Špecifikácia:
  zásady starostlivosti
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o permanentný močový katéter
 • stupeň EKR 6 podávanie liekov deťom
  Špecifikácia:
  špecifiká prípravy a podávanie liekov
 • stupeň EKR 6 príprava infúznej terapie u detí
 • stupeň EKR 6 príprava a podávanie jedla u dojčiat a batoliat
  Špecifikácia:
  osobitosti prípravy a podávania jedla
 • stupeň EKR 6 podávanie stravy sondou u detí
 • stupeň EKR 6 dychové cvičenia u detí
 • stupeň EKR 6 polohovanie
 • stupeň EKR 6 monitorovanie bilancie tekutín
  Špecifikácia:
  osobitosti zberu tekutín
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o rany
 • stupeň EKR 6 odsávanie sekrétov
 • stupeň EKR 6 endotracheálne odsávanie dolných dýchacích ciest, laváž
 • stupeň EKR 6 aplikácia oxygenoterapie
  Špecifikácia:
  špecifiká podávania O2 u detí
 • stupeň EKR 6 príjem, preloženie a prepustenie dieťaťa
 • stupeň EKR 6 fyzikálne vyšetrenie dieťaťa, vrátane hodnotenia psychomotorického vývinu dieťaťa
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľské činnosti vykonávané sestrou v spolupráci s lekárom pri diagnostických a terapeutických výkonoch
  Špecifikácia:
  odber venóznej krvi u detí, zavádzanie permanentného močového katétra, zavádzanie jednorazovej močovej cievky, zavádzanie centrálneho venózneho katétra, podávanie infúznej liečby, umelej výživy, parenterálnej výživy, podávanie transfúzie, diagnostické neinvazívne a invazívne vyšetrenia, obsluha zdravotníckych prístrojov (infúzne a injekčné pumpy, ventilátory, monitory, inkubátory, servo-lôžka, EKG, endoskopické prístroje, inhalačné prístroje..)
 • stupeň EKR 6 špecializované ošetrovateľské výkony
  Špecifikácia:
  osobitosti vykonávania techník ošetrovateľskej starostlivosti a postupov vyšetrení u detí
 • stupeň EKR 6 edukácia rodičov
  Špecifikácia:
  edukácia matky v súvislosti s dojčením a edukácia rodičov v súvislosti s ďalšou výživou a starostlivosťou o novorodenca; edukácia detského pacienta s jej špecifikami
 • stupeň EKR 6 podpora rodičov pri umieraní dieťaťa
  Špecifikácia:
  psychologický, empatický prístup
 • stupeň EKR 6 vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti o deti
  Špecifikácia:
  princípy tvorby, druhov a zložiek štandardov, hodnotenie kvality ošetrovateľskej starostlivosti, audit
 • stupeň EKR 6 aplikovanie metódy ošetrovateľského procesu
  Špecifikácia:
  pri jednotlivých diagnózach, vedenie ošetrovateľskej dokumentácie v špecifických podmienkach starostlivosti o deti
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľská starostlivosť o dieťa a pri vybraných ochoreniach
  Špecifikácia:
  o fyziologického novorodenca, o dieťa s kardiovaskulárnym ochorením, s respiračným ochorením, s ochorením tráviaceho traktu, urogenitálneho systému, kostro-svalového systému, nervového systému, endokrinným ochorením, metabolickými poruchami, vrodenými vývojovými chybami, infekčným, imunoalergickým a hematopoetickým ochorením, poruchami vedomia, úrazom a popáleninou, v perioperačnom období, s bolesťou, v stavoch ohrozujúcich život, o umierajúce dieťa
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na dieťa
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v prostredí pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  hygienický štandard, filter
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
  Špecifikácia:
  hygiena práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v prostredí pediatrickej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 realizovanie výskumných činnosti
  Špecifikácia:
  napr.: potreby detských pacientov, kvalita života s chronickým ochorením, s bolesťou

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie