Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa dohľadom nad poskytovanou zdravotnou starostlivosťou - ústavnou, ambulantnou, domácou ošetrovateľskou starostlivosťou a samostatne vykonávanou ošetrovateľskou praxou.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax najmenej 3 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore revízne ošetrovateľstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221010 - Sestra špecialistka v revíznom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
  Špecifikácia:
  druhy zdravotnej starostlivosti a ich spôsoby úhrad, zmluvy medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  týkajúce sa revízneho ošetrovateľstva (napr. Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ďalšie smernice, predpisy); právna zodpovednosť v zdravotníctve a sociálnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
  Špecifikácia:
  údaje súvisiace s požadovanými štatistickými hláseniami
 • stupeň EKR 7 revízne ošetrovateľstvo
  Špecifikácia:
  charakteristika, metodika revíznej činnosti
 • stupeň EKR 7 ošetrovateľstvo v rámci zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zmysle právnych noriem a systém jeho vykazovania
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy zdravotníckych a ošetrovateľských výkonov
  Špecifikácia:
  metódy a postupy základnej, špeciálnej a špecializovanej zdravotnej ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy ošetrovateľstva v jednotlivých klinických odboroch
  Špecifikácia:
  jednotlivé klinické ošetrovateľské odbory a ich špecifiká
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy štandardizácie v ošetrovateľstve
  Špecifikácia:
  zložky a druhy štandardu, tvorba štandardov pre ošetrovateľskú starostlivosť, postupy auditu
 • stupeň EKR 7 ošetrovateľský manažment
  Špecifikácia:
  charakteristika, funkcie a roly, ciele a úlohy, formy a metódy práce manažéra, strategický manažment
 • stupeň EKR 7 princípy, metódy a postupy hodnotenia kvality ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  ukazovatele kvality, špecifiká činností sestry manažéra pri zabezpečení kvality v ošetrovateľstve, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
 • stupeň EKR 7 ekonómia v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  systém financovanie zdravotníctva
 • stupeň EKR 7 princípy a postupy využívania e-health

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 spracovanie záznamu o kontrole
  Špecifikácia:
  vyhodnotenie zistení z kontrolovanej činnosti a spracovanie v písomnej forme
 • stupeň EKR 7 vypracovanie protokolu o revíznej činnosti
  Špecifikácia:
  vyhodnotenie zistených nezhôd z kontrolovanej činnosti a spracovanie v písomnej forme
 • stupeň EKR 7 overenie správnosti vedenia zdravotnej a ošetrovateľskej dokumentácie
  Špecifikácia:
  úplnosť a presnosť záznamov
 • stupeň EKR 7 revízia podkladov na zúčtovanie zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  kontrola písomne a elektronicky vykázaných zúčtovacích dokladov
 • stupeň EKR 7 kontrola spracovania uhrádzaných výkonov
  Špecifikácia:
  vykázaných v zúčtovacom období, vykonanie dodatočných náprav pri vykázaných výkonoch za zdravotnú starostlivosť
 • stupeň EKR 7 overovanie návrhov na poskytovanie domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  opodstatnenosť, presnosť a úplnosť návrhov na domácu ošetrovateľskú starostlivosť, spôsobov ich vykázania a úhradový mechanizmus
 • stupeň EKR 7 overovanie prehlásení klienta
  Špecifikácia:
  o realizácii a frekvencii ošetrovateľských výkonov
 • stupeň EKR 7 overenie správnosti spracovania a vedenia ošetrovateľskej dokumentácie v ambulantnej a ústavnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 posudzovanie správnosti spracovaných ošetrovateľských prepúšťacích a prekladacích správ
 • stupeň EKR 7 hodnotenie kvality a odbornej úrovne ošetrovateľských výkonov
  Špecifikácia:
  poskytovaných v zdravotníckom zariadení jednotlivými zdravotníckymi profesiami v závislosti od kompetencií
 • stupeň EKR 7 hodnotenie dodržiavania ošetrovateľských štandardov pri ošetrovateľských výkonoch
 • stupeň EKR 7 kontrola archivovanej zdravotnej dokumentácie
  Špecifikácia:
  súvisiacej s ukončením poskytovania zdravotnej starostlivosti v jednotlivých zdravotníckych zariadeniach

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie