Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti poskytuje špecifickú ošetrovateľskú starostlivosť ľuďom v komunitách v príslušnej spádovej oblasti.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
NKR 6
EKR 6
ISCED 645
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 364/2005 Z.z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne a v spolupráci s lekárom v znení vyhlášky č. 470/2006 Z.z.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08 2221007 - Sestra špecialistka v komunitnom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Sestra špecialistka

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na pokročilej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni tímová práca
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 6 multikultúrne ošetrovateľstvo
  Špecifikácia:
  multikultúrna spoločnosť, komunity, transkultúrna ošetrovateľská starostlivosť
 • stupeň EKR 6 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
  Špecifikácia:
  elektronické dokumentovanie starostlivosti
 • stupeň EKR 6 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 6 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 6 princípy vybraných teórií a modelov ošetrovateľstva aplikovaných na komunitné ošetrovateľstvo
  Špecifikácia:
  napr. Penderovej konceptuálny model, Leiningerovej konceptuálny model
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľský proces v komunite
  Špecifikácia:
  fázy, špecifiká ošetrovateľského procesu, vedenie dokumentácie, zodpovednosť sestry
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy domácej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  špecifiká, vybrané metódy ošetrovateľskej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o mentálne, psychicky chorých a telesne postihnutých
  Špecifikácia:
  špecifiká prístupu a starostlivosti k vybraným skupinám
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o rizikové skupiny
  Špecifikácia:
  bezdomovci, drogovo závislí, so sexuálne prenosnými chorobami, chronické ochorenia, alkoholizmus a násilie v rodinách
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich
  Špecifikácia:
  špecifiká starostlivosti v domácom prostredí
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o marginalizované skupiny
  Špecifikácia:
  napr. Rómovia, Vietnamci a pod.
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o imobilných pacientov
  Špecifikácia:
  osobitosti ošetrovateľskej starostlivosti v domácom prostredí
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o diabetikov
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej starostlivosti o seniorov
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy ošetrovateľskej rehabilitácia
 • stupeň EKR 6 princípy, metódy a postupy paliatívnej a hospicovej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  špecifiká prístupu v domácom prostredí
 • stupeň EKR 6 farmakológia a liečebná výživa
 • stupeň EKR 6 komunikácia a profesijná etika
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie s pacientom, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií, etický kódex sestry, práva pacientov
 • stupeň EKR 6 manažment v ošetrovateľstve a princípy hodnotenia kvality poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  špecifiká činností sestry manažéra v komunite, hodnotenie, rozhodovanie a rozhodnutie, kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model kontinuálneho zlepšovania kvality
 • stupeň EKR 6 edukačný proces v komunite
  Špecifikácia:
  fázy edukačného procesu, edukačný program, edukačné diagnózy
 • stupeň EKR 6 štandardy a štandardizácia ošetrovateľskej starostlivosti v komunite
  Špecifikácia:
  zložky štandardu, tvorba štandardov, postupy auditu
 • stupeň EKR 6 verejné zdravotníctvo
  Špecifikácia:
  prevencia, podpora zdravia a výchova k zdraviu v komunite
 • stupeň EKR 6 environmentálne zdravie
  Špecifikácia:
  životné, pracovné a domáce prostredie
 • stupeň EKR 6 epidemiológia a hygiena
 • stupeň EKR 6 princípy štátnej zdravotnej politiky
  Špecifikácia:
  úloha a podpora štátu, sociálna starostlivosť, sociológia rodiny
 • stupeň EKR 6 právne predpisy
  Špecifikácia:
  vzťahujúce sa na oblasť komunitnej ošetrovateľskej a zdravotnej starostlivosti
 • stupeň EKR 6 ošetrovateľský výskum
  Špecifikácia:
  metodológia výskumu v komunite zameraná na potreby, kvalitu života, sebestačnosť klientov

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 6 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 6 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 6 odoberanie ošetrovateľskej anamnézy v domácom prostredí
  Špecifikácia:
  špecifiká posúdenie, zodpovednosť sestry
 • stupeň EKR 6 posúdenie potrieb pacienta v komunite
  Špecifikácia:
  posúdenie bio-psycho-sociálnych-spirituálnych –duševných potrieb
 • stupeň EKR 6 zostavenie plánu individuálnej ošetrovateľskej starostlivosti
  Špecifikácia:
  pri jednotlivých diagnózach a vekových skupinách
 • stupeň EKR 6 využívanie hodnotiacich a meracích škál
  Špecifikácia:
  posúdenie a objektivizácia sebestačnosti a potrieb
 • stupeň EKR 6 preventívne skríningové vyšetrenie
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o rany
  Špecifikácia:
  posúdenie a fotografické dokumentovanie rany a procesu hojenia
 • stupeň EKR 6 jednorázová katetrizácia močového mechúra u ženy
 • stupeň EKR 6 zavedenie permanentného katétra u ženy
  Špecifikácia:
  starostlivosť o permanentný katéter
 • stupeň EKR 6 aplikácia liečebnej klyzmy
 • stupeň EKR 6 inhalačná aplikácia liekov do dýchacích ciest
  Špecifikácia:
  špecifiká aplikácie v domácom prostredí
 • stupeň EKR 6 spolupráca s lekárom pri zavádzaní a ošetrovaní centrálneho venózneho katétra
 • stupeň EKR 6 zavedenie a starostlivosť o intravenózne kanyly
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o tracheálnu kanylu
 • stupeň EKR 6 zavedenie a starostlivosť o nazogastrickú sondu
 • stupeň EKR 6 podávanie výživy sondou
 • stupeň EKR 6 aplikácia peritoneálnej dialýzy
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o zavedený epidurálny katéter a podávanie analgézie
  Špecifikácia:
  na základe indikácie a spolupráce s lekárom
 • stupeň EKR 6 aplikácia postupov ošetrovateľskej rehabilitácie
  Špecifikácia:
  prevencia komplikácií z imobility v domácom prostredí
 • stupeň EKR 6 nácvik sebaobslužných činností pacienta
  Špecifikácia:
  podpora sebestačnosti pacienta z hľadiska uspokojovania potrieb a schopností postarať sa o seba
 • stupeň EKR 6 aplikácia injekčnej terapie
  Špecifikácia:
  intramuskulárne, subkutánne a intravenózne na základe indikácie lekára
 • stupeň EKR 6 odber biologického materiálu v domácom prostredí
  Špecifikácia:
  krv, moč, spútum, výtery
 • stupeň EKR 6 ošetrovanie stómií
 • stupeň EKR 6 ošetrovanie drénov
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o diabetika v domácom prostredí
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o ústnu dutinu
  Špecifikácia:
  základná a špeciálna starostlivosť
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o inkontinentného klienta
  Špecifikácia:
  špeciálne pomôcky pre mužov a ženy
 • stupeň EKR 6 starostlivosť o nevyliečiteľne chorých a umierajúcich
  Špecifikácia:
  komplexná individualizovaná ošetrovateľská starostlivosť, psychologický prístup
 • stupeň EKR 6 ošetrenie novorodenca v domácnosti
 • stupeň EKR 6 kardio-pulmonálna resuscitácia v domácom prostredí
 • stupeň EKR 6 využívanie techník efektívnej komunikácie so zameraním na komunitnú ošetrovateľskú starostlivosť
  Špecifikácia:
  verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
 • stupeň EKR 6 edukácia v komunite
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie hygienických predpisov v komunitnom prostredí
 • stupeň EKR 6 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v komunitnom prostredí
 • stupeň EKR 6 realizovanie výskumných činnosti
  Špecifikácia:
  potreby pacientov v komunite, kvalita života v komunite

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie