Lekár urgentnej medicíny

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Lekár urgentnej medicíny

Lekár urgentnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa poskytovaním neodkladnej - urgentnej zdravotnej starostlivosti osobám pri náhlej zmene zdravotného stavu, ktorá bezprostredne ohrozuje ich život, niektorú zo základných životných funkcií alebo zdravie.

Sektorová rada Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
 • Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 579/2004 Z.z. o záchrannej zdravotnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v znení neskorších predpisov
Odborná prax Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore urgentná medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08 2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08 2212072 - Lekár urgentnej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2 Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu Lekár špecialista

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni fyzická zdatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni manuálna zručnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na vysokej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni technická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni tímová práca
 • ovládanie na vysokej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na pokročilej úrovni environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
 • stupeň EKR 7 klinické disciplíny
  Špecifikácia:
  princípy a metodické postupy v pediatrických, chirurgických odboroch, odboroch vnútorného lekárstva, v neurológii, v gynekológii a pôrodníctve, anestéziológii a intenzívnej medicíne, psychológii a pod.
 • stupeň EKR 7 patofyziológia a liečba bolesti
  Špecifikácia:
  patofyziológia bolesti a princípy, metódy hodnotenia, monitorovania a liečba bolesti
 • stupeň EKR 7 zásady farmakoterapie
  Špecifikácia:
  farmakológia analgetík, sedatív a lokálnych anestézií používaných v urgentnej medicíne - ich interakcie a toxicita; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe; dávkovacie liekové systémy
 • stupeň EKR 7 prevencia ochorení, stavov, úrazov
  Špecifikácia:
  princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov
 • stupeň EKR 7 epidemiológia chorôb a úrazov
  Špecifikácia:
  prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení a úrazov ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
 • stupeň EKR 7 techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  techniky efektívnej komunikácie; špecifiká psychologického prístupu napr. prístup k osobe s agresívnym psychiatrickým ochorením; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v urgentnej medicíne a špecifiká komunikácie pri udalosti s hromadným postihnutím osôb
 • stupeň EKR 7 právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
  Špecifikácia:
  právne aspekty urgentnej medicíny a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 zdravotnícke poisťovníctvo
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka etika
  Špecifikácia:
  etické problémy urgentnej a intenzívnej medicíny; psychosociálne aspekty urgentnej medicíny a intenzívnej starostlivosti
 • stupeň EKR 7 e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
 • stupeň EKR 7 zdravotnícka štatistika
 • stupeň EKR 7 vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
  Špecifikácia:
  vedecký výskum v špecializačnom odbore urgentná medicína
 • stupeň EKR 7 záchranná zdravotná služba
  Špecifikácia:
  princípy riadenia, organizácie práce, vybavenie, riadenia zásahovej skupiny, riadenia zdravotníckeho operačného strediska záchrannej zdravotnej služby; špecifiká práce pozemnej a leteckej záchrannej zdravotnej služby a pod.; princípy organizácie práce záchranných skupín pri hromadných nešťastiach, mimoriadnych zdravotníckych udalostiach, triedenia a polohovania ranených, prípravy na transport dopravnými prostriedkami - transportné a odsunové prostriedky krízového manažmentu a pod.; etické princípy v práci lekára pri hromadných nešťastiach, forenzné súvislosti pri hromadných nešťastiach, prednemocničná fáza hromadných nešťastí v závislosti na charaktere udalosti, nemocničná fáza hromadných nešťastí, pripravenosť zdravotníckych zariadení na príjem ranených a postihnutých a pod.
 • stupeň EKR 7 etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov v urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  problematika mechanizmu úrazov; strelné, bodné, tržné, drvivé, chladové lokálne poranenia; poranenia hlavy, krku, hrudníka, brucha, končatín; problematika akútnej toxikológie; patofyziológia ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov ako napr.: respiračného, kardiovaskulárneho, renálneho, zažívacieho, nervového, endokrinného a imunitného systému; vegetatívneho nervového systému, nervosvalového prenosu, metabolizmu vody a elektrolytov a pod.
 • stupeň EKR 7 klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  klinický obraz porúch ventilácie, krvného obehu; kvantitatívnych porúch vedomia; podchladenia, prehriatia a tepelných úrazov, topenia, syndrómu pomliaždenia; úrazov zapríčinených tlakom a tlakovou vlnou; zatvorených poranení hlavy, krku, hrudníka, brucha, končatín; kontaminovaných poranení; klinický obraz náhlych neurologických a psychiatrických, psychosomatických ochorení, kŕčových stavov a ochorení, porúch správania; gynekologických a pôrodníckych náhlych situácií, krvácania, rizikovej gravidity a predčasného pôrodu; klinický obraz akútnych stavov v chirurgii, akútnych stavov v pediatrii, v endokrinológii, akútnych metabolických ochorení a stavov ohrozujúcich život pacienta, prenosných ochorení bezprostredne ohrozujúcich život a pod.
 • stupeň EKR 7 diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  princípy kardiologickej a pneumologickej diagnostiky; princípy základných laboratórnych a zobrazovacích metód vo vzťahu k urgentnej medicíne a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v urgentnej medicíne
 • stupeň EKR 7 terapia, terapeutické postupy a metódy urgentnej medicíny
  Špecifikácia:
  princípy a metódy celkovej a miestnej sedácie, analgézie, anestézie; sledovania vitálnych funkcií, základných a rozšírených resuscitačných postupov, podpory a náhrady dýchania, podpory a náhrady obehu, objemoterapie a protišokovej liečby, kyslíkovej liečby, osmoterapie a pod. princípy a metódy prvotného ošetrenia poranení, stavov a ochorení bezprostredne ohrozujúcich život; ošetrenia rodičky, novorodenca a pod. princípy a metódy obväzovej techniky, imobilizačných techník, zabezpečenia transportu kriticky chorých a pod.

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 určenie pracovnej diagnózy
 • stupeň EKR 7 zostavenie diagnostického plánu
 • stupeň EKR 7 využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
  Špecifikácia:
  využívanie techník efektívnej komunikácie v urgentnej starostlivosti s pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu v urgentnej starostlivosti k pacientovi a rodine; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v urgentnej starostlivosti o pacientov
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
 • stupeň EKR 7 využívanie e-health
  Špecifikácia:
  spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
 • stupeň EKR 7 usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  zhodnotenie stavu cirkulácie a dýchania; fyzikálne vyšetrenie, meranie a monitorovanie životne dôležitých fyziologických parametrov; prvotné zhodnotenie zdravotného stavu ranených alebo inak zdravotne postihnutých, ich triedenie, určenie priority liečby a ošetrenia a pod.
 • stupeň EKR 7 indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v urgentnej medicíne
  Špecifikácia:
  napr. anestetické výkony - intravenózne, inhalačné, lokálne anestézie zvodové; spriechodnenie dýchacích ciest - endotracheálne (priama laryngoskopia, intubácia nazotracheálna, orotracheálna, rýchla intubácia s farmakologickou podporou, alternatívne postupy intubácie), koniopunkčné; vnútrožilový prístup – periférny, centrálny, intraarteriálny, vnútrodreňový prístup; punkcia hrudníka; nepriama defibrilácia; transkutánna a transvenózna kardiostimulácia; rozšírená resuscitácia; imobilizačné techniky – celotelové, hlavy a krku, končatín; kyslíková liečba a umelá ventilácia pľúc; vedenie pôrodu; ošetrenie rodičky a novorodenca; transport a pod.
 • stupeň EKR 7 manažovanie urgentnej starostlivosti o pacientov
 • stupeň EKR 7 konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v urgentnej medicíne

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:

 • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie