Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve

 • Karta zamestnania
 • Oblasť pre CŽV
 • O sektore
 • Pripomienky a otázky
 • Garancia

Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve

Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve metodicky aj organizačne zodpovedá za riadenie a kontrolu operačných rizík v banke.

viac...

Sektorová rada Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy Risk Management Specialist
Risk manažér
Požadovaný stupeň vzdelania Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
NKR 7
EKR 7
ISCED 767
Regulované povolanie Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom
Odborná prax Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08 2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08 2413004 - Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve
Divízia SK NACE Rev. 2 Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu Špecialista finančného sektora

Kompetencie

Všeobecné spôsobilosti

 • ovládanie na vysokej úrovni analyzovanie a riešenie problémov
 • ovládanie na vysokej úrovni digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
 • ovládanie na vysokej úrovni finančná a ekonomická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni informačná gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia (jednanie s ľuďmi)
 • ovládanie na vysokej úrovni komunikácia v cudzom jazyku
 • ovládanie na vysokej úrovni kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
 • ovládanie na vysokej úrovni matematická gramotnosť
 • ovládanie na vysokej úrovni prezentovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni rozhodovanie
 • ovládanie na vysokej úrovni samostatnosť
 • ovládanie na pokročilej úrovni kultivovaný písomný prejav
 • ovládanie na pokročilej úrovni motivovanie ľudí
 • ovládanie na pokročilej úrovni organizovanie a plánovanie práce
 • ovládanie na pokročilej úrovni osobnostný rozvoj
 • ovládanie na pokročilej úrovni pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
 • ovládanie na pokročilej úrovni tvorivosť (kreativita)
 • ovládanie na pokročilej úrovni vyjednávanie
 • ovládanie na elementárnej úrovni tímová práca
 • ovládanie na elementárnej úrovni vedenie ľudí

Úroveň ovládania: elementárna - elementárna, pokročilá - pokročilá, vysoká - vysoká

Odborné vedomosti

 • stupeň EKR 7 bankovníctvo a bankové služby
 • stupeň EKR 7 bankový controlling
 • stupeň EKR 7 medzinárodné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 princípy obchodovania s cennými papiermi
 • stupeň EKR 7 investičné bankovníctvo
 • stupeň EKR 7 interné procesy v organizácii
 • stupeň EKR 7 metódy a postupy riadenie rizika a vnútornej kontroly
 • stupeň EKR 7 spôsoby a metódy komunikácie
 • stupeň EKR 7 formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
  Špecifikácia:
  Znalosť tréningových aktivít so zameraním na oblasť operačného rizika.
 • stupeň EKR 7 operačná analýza
  Špecifikácia:
  Riziková a operačná analýza, stresové scenáre pre operačné riziko.
 • stupeň EKR 7 manažment rizík
  Špecifikácia:
  Riadenie rizík so zameraním na proces riadenia operačného rizika, jeho meranie a riadenie zodpovedajúce požiadavkám stanoveným regulátorom, VaR (Value at Risk) pre operačné riziko a výpočet kapitálovej požiadavky.
 • stupeň EKR 7 finančná matematika
  Špecifikácia:
  Rozdelenie početnosti udalostí, modely, odhady parametrov, rozdelenie veľkosti strát.
 • stupeň EKR 7 poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
 • stupeň EKR 7 finančná analýza, ekonomické bilancie
 • stupeň EKR 7 projektový manažment
  Špecifikácia:
  Postupy, fázy a procesy v projektovom manažmente - zameranie na risk manažment.
 • stupeň EKR 7 právne predpisy v bankovníctve
  Špecifikácia:
  Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov,

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Odborné zručnosti

 • stupeň EKR 7 dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
 • stupeň EKR 7 vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
  Špecifikácia:
  Pravidelný reporting z oblasti operačného rizika.
 • stupeň EKR 7 monitoring interných procesov v banke
  Špecifikácia:
  monitoring interných procesov v banke so zameraním na operačné riziko, monitorovanie metodickej a organizačnej štruktúry riadenia operačných rizík, nastavenia procesov s minimalizáciou operačného rizika, monitoring efektívnosti prijatých stratégií transferu operačného rizika
 • stupeň EKR 7 posudzovanie a hodnotenie inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb z pohľadu operačného rizika
 • stupeň EKR 7 analýza úrovne rizika
  Špecifikácia:
  analýza scenárov, rozdelenie početností udalostí, modely a odhady parametrov rozdelenia veľkosti strát
 • stupeň EKR 7 identifikácia a posudzovanie operačného rizika a prijatie preventívnych opatrení
 • stupeň EKR 7 meranie a hodnotenie operačného rizika
  Špecifikácia:
  zber informácií súvisiacich s udalosťami operačného rizika, spôsoby merania operačného rizika vybranými metódami,identifikácia slabých miest, zhodnotenie rizika,
 • stupeň EKR 7 výpočet kapitálovej požiadavky
  Špecifikácia:
  výpočet kapitálovej požiadavky VaR (Value at Risk) pre operačné riziko
 • stupeň EKR 7 riadenie rizika a nastavenie procesov
  Špecifikácia:
  riadenie operačného rizika so zameraním na optimálne nastavenie procesov s minimalizáciou operačného rizika
 • stupeň EKR 7 posudzovanie politiky riadenia rizík
  Špecifikácia:
  posudzovanie strategického riadenia rizík v banke z pohľadu operačného rizika a jeho vplyvu na celkové riziko banky
 • stupeň EKR 7 koordinácia činností v oblasti operačného rizika
 • stupeň EKR 7 príprava návrhov a opatrení na minimalizáciu operačného rizika
 • stupeň EKR 7 organizovanie a realizácia školení zamestnancov banky

Stupeň EKR: EKR 1 nižšie stredné vzdelanie, EKR 2 nižšie stredné odborné vzdelanie, EKR 3 stredné odborné vzdelanie, EKR 4 úplné stredné odborné vzdelanie, EKR 5 vyššie odborné vzdelanie, EKR 6 vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa, EKR 7 vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, EKR 8 vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Zapamätať prihlásenie